Sešit č. 2/2011

Sešit Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek č. 2/2011 byl vydán dne 15.3.2011.

  7

  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.09.2009, sp. zn. 3 Tdo 1046/2009, ECLI:CZ:NS:2009:3.TDO.1046.2009.1

  Datum: 10.09.2009 Sp. zn.: 3 Tdo 1046/2009 Nejvyšší soud

  V případě řidiče motorového vozidla jde o důležitou povinnost uloženou mu podle zákona (např. ve smyslu tohoto zákonného znaku trestných činů ublížení na zdraví podle § 223 tr. zák. nebo § 224 odst. 2 tr. zák.), pokud její porušení má zpravidla za následek vznik reálného nebezpečí pro lidský život a zdraví (srov. č. 45/2005-II. Sb. rozh. tr.). Jestliže řidič motorového vozidla při předjíždění, s ohledem na typ jak jím řízeného vozidla, tak předjížděného vozidla, povětrnostní podmínky, stav pozemní komunikace apod., nedodrží bezpečný boční odstup od předjížděného vozidla, a v důsledku toho vznikne např. vzdušný vír ohrožující stabilitu předjížděného účastníka provozu na pozemních komunikacích, lze takové jednání pokládat za porušení důležité povinnosti řidiče motorového vozidla vyplývající zejména z ustanovení § 4 písm. a), § 17 odst. 5 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Za situace, kdy pachatel řídil dlouhou nákladní soupravu složenou z tahače a přívěsu a nedodržením bezpečného bočního odstupu při předjíždění mopedu řízeného poškozeným vznikl vzdušný vír, který vyvolal pád poškozeného na zem, jenž vedl k jeho smrti, lze takové jednání pachatele za splnění dalších zákonných podmínek posoudit jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák., neboť příčinou vzniku tohoto následku bylo porušení důležité povinnosti uložené podle zákona pachateli jako řidiči předjíždějícího motorového vozidla.
  6

  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19.11.2009, sp. zn. 4 Tz 85/2009, ECLI:CZ:NS:2009:4.TZ.85.2009.1

  Datum: 19.11.2009 Sp. zn.: 4 Tz 85/2009 Nejvyšší soud

  Trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea 1 tr. zák. je dokonán již tím, že pachatel padělal veřejnou listinu nebo podstatně změnil její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako pravé. Pozdější užití takové listiny jako pravé je jen realizací jeho záměru použít tuto listinu jako pravou, který existoval v době jejího padělání nebo pozměňování, a proto se pachatel takovým jednáním nedopouští též trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea 2 tr. zák. Jestliže pachatel v době, kdy padělal nebo podstatně změnil obsah veřejné listiny ještě neměl v úmyslu ji použít jako pravou, pak trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea 2 tr. zák. je dokonán až tím, že ji pachatel skutečně užije jako pravou např. v obchodním styku. Pokud v takovém případě pachatel veřejnou listinu (např. živnostenský list, do něhož dopsal oprávnění k provozování další živnosti) použije při uzavírání smlouvy na provedení činnosti neoprávněně doplněné do živnostenského listu jako prostředek k tomu, aby tímto způsobem podvodně vylákal peníze, není z hlediska dokonání trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea 2 tr. zák. významné, zda a kdy došlo k dokonání sbíhajícího se trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák.*) *)Poznámka redakce: Nyní jde o jedinou alineu uvedenou v § 348 odst. 1 trestního zákoníku. To však nic nemění na závěru vztahujícím se k řešení otázky dokonání takového činu, což může mít význam při posuzování např. časové působnosti trestních zákonů,či počátku běhu promlčecí doby