Sešit č. 1/1991

Sešit Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1/1991 byl vydán dne 25.2.1991.

  4

  Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14.08.1990, sp. zn. 4 To 203/90, ECLI:CZ:KSCB:1990:4.TO.203.1990.1

  Datum: 14.08.1990 Sp. zn.: 4 To 203/90 Krajský soud v Českých Budějovicích

  K aplikaci článku II odst. 4 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon, u pachatele, jemuž byl před účinností citovaného zákona uložen trest odnětí svobody za trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zákona, kterého se dopustil jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 písm. a) tr. zák., a to formou vloupání. Podle článku II odst. 3 a 4 citovaného zákona nelze měnit zařazení odsouzeného do nápravně výchovné skupiny.
  3

  Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.08.1990, sp. zn. 3 To 42/90, ECLI:CZ:NS:1990:3.TO.42.1990.1

  Datum: 10.08.1990 Sp. zn.: 3 To 42/90 Nejvyšší soud ČR

  I. K skutkové podstatě trestného činu padělání a pozměňování peněz podle §140 odst. 1 tr. zák. Padělanými penězi jsou jakékoli napodobeniny, které vzhledem ke své kvalitě mohou být při udávání, třebas jen za určitých okolností (např. při placení za snížené viditelnosti v nočním podniku a v podobných situacích), zaměněny s pravými penězi a dostat se tak do oběhu, tzn., že jsou způsobilé k tomu, aby pachatel jejich udáním ve smyslu ustanovení § 140 odst. 1 alinea 2 tr. zák. porušil zájmy záležející v ochraně měny (československé nebo cizí). Jestliže však pachatel jinému předstírá, že mu předává pravé peníze, přitom ale jde o takové jejich napodobeniny, které vůbec nejsou s to plnit funkci oběživa nebo platidla (např. bankovce jen tvarově, popř. barevně přizpůsobený kus papíru apod.), pak neudává padělané peníze, ale toliko jiného uvádí v omyl ve smyslu ustanovení § 250 tr. zák. o trestném činu podvodu. Udá-li pachatel padělané peníze jako pravé ve smyslu trestného činu padělání a pozměňoPubl.peněz podle § 140 odst. 1 alinea 2 tr. zák., je z hlediska jeho trestní odpovědnosti nerozhodné, za jakým účelem byly padělky zhotoveny (zda byly vyhotoveny legálně jako napodobeniny pravých peněz, např. pro film nebo divadlo, či neoprávněně k tomu, aby byly udány jako pravé peníze. II. K rozlišení znaků trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 tr. zák. a přestupku na úseku financí a československé měny podle § 27 odst. 1 písm. a) zák. ČNR č. 200/1990 Sb., resp. zák. SNR č. 372/1990 Sb. Citovaný přestupek postihuje již pouhé neoprávněné zhotovení reprodukce zákonných peněz nebo neoprávněné zhotovení či uvedení do oběhu předmětu, který by se zákonnými penězi mohl být zaměněn, přičemž nezáleží na záměru, který tím pachatel sleduje. Jestliže však pachatel zhotoví reprodukci zákonných peněz v úmyslu udat ji jako peníze pravé nebo reprodukci, která může být zaměněna se zákonnými penězi, uvede do oběhu tím, že ji udá jako pravé peníze, naplňuje již formální znaky trestného činu padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1 alinea 1 nebo alinea 2 tr. zák.
  2

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 26.10.1990, sp. zn. 1 Tzf 1/90, ECLI:CZ:NS:1990:1.TZF.1.1990.1

  Datum: 26.10.1990 Sp. zn.: 1 Tzf 1/90 Nejvyšší soud ČSFR

  K hodnocení právní povahy pistole zn. Rhöner Sportwaffen GMBH SM, model 15, ráže 8 mm, konstruované k vystřelování poplašných nábojů, nábojů s chemickou dráždivou látkou a nábojů signálních z hlediska zákona č. 147/1983 Sb. o zbraních a střelivu a trestního zákona ve znění účinném od 1. 7. 1990.
  1

  Stanovisko Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 06.11.1990, sp. zn. St 1/90, ECLI:CZ:NS:1990:ST.1.1990.1

  Datum: 06.11.1990 Sp. zn.: St 1/90 Nejvyšší soud ČSFR

  Při aplikaci článku II odst. 2 rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii z 1.ledna 1990 se část trestů odnětí svobody, která byla prominuta,tj. jedna třetina, nejméněě však dva roky v případě trestů uložených za úmyslné trestné činy (písm. a) cit. ustanovení), jedna polovina, nejméně však tři roky v případě trestů uložených za trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. b) cit.ustanovení) a jedna třetina, nejméně však tři roky v případě trestů úhrnných uložených za úmyslné trestné činy a trestné činy spáchané z nedbalosti (písm. c) cit.ustanovení), vypočítává z celého uloženého trestu odnětí svobody, pokud s jeho výkonem nebylo ještě započato. Jestliže však odsouzený uložený trest odnětí svobody již z části odpykal, vypočítává se prominutá část ze zbytku uloženého trestu, tj. z té části uloženého trestu odnětí svobody, která ke dni vydání rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii nebyla vykonána.