Sešit č. 8/2011

Sešit Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8/2011 byl vydán dne 30.9.2011.

    41

    Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.06.2010, sp. zn. 3 Tdo 669/2010, ECLI:CZ:NS:2010:3.TDO.669.2010.1

    Datum: 30.06.2010 Sp. zn.: 3 Tdo 669/2010 Nejvyšší soud

    Při určení výše značného prospěchu získaného trestným činem podílnictví ve smyslu § 89 odst. 11 a § 251 odst. 2 tr. zák. (ve znění účinném do 30. 6. 2008) je nutno vždy vycházet z tzv. čistého prospěchu, který vyjadřuje skutečnou výši obohacení pachatele (podílníka). Zpravidla zde lze vycházet z hodnoty věci nebo jiné majetkové hodnoty, s níž pachatel (podílník) disponoval. Nelze tak ovšem činit mechanicky, ale podle okolností případu je nutno brát zřetel i na existenci skutečností, jež mohou snižovat čistý prospěch podílníka. Jde např. o náklady podílníka vynaložené na opatření si věci či jiné majetkové hodnoty získané trestným činem jiné osoby, náklady na její opravu apod. (viz přiměřeně rozhodnutí pod č. 1/1999 Sb. rozh. tr.), ale rozdíl může spočívat i v poškození věci při páchání trestného činu jinou osobou nebo po něm v době, než se dostala do dispozice podílníka.