Sešit č. 1/1979

    1

    Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 15.02.1979, sp. zn. Tpjf 81/78, ECLI:CZ:NS:1979:TPJF.81.1978.1

    Datum: 15.02.1979 Sp. zn.: Tpjf 81/78 Nejvyšší soud ČSSR

    I. Obviněný musí mít v případech uvedených v § 36 tr. ř. obhájce od doby, kdy vznikl důvod nutné obhajoby. Je-li tento důvod dán již v době vznesení obvinění, musí mít obviněný obhájce od vznesení obvinění (§ 36 odst. 1, 2, 3, § 41 odst. 2 a § 165 odst. 1 tr. ř.). V řízení proti mladistvému musí mít mladistvý obhájce vždy od vznesení obvinění (§ 291 tr. ř.). II. Vznikne-li důvod nutné obhajoby od vznesení obvinění, je orgán přípravného řízení povinen postupovat podle § 38 odst. 1, § 39 tr. ř. po oznámení usnesení o vznesení obvinění (§ 163 odst. 3 tr. ř.). Obviněnému je třeba nejprve umožnit, aby si obhájce zvolil; jestliže si obviněný nezvolí obhájce ihned, určí se mu k jeho zvolení lhůta (§ 38 odst. 1 tr. ř.). Délka této lhůty se stanoví se zřetelem na povahu a okolnosti případu tak, aby nebyl ohrožen účel nutné obhajoby. Určení lhůty nepřichází v úvahu, prohlásí-li obviněný, že si obhájce zvolit nechce. Obhájce bude obviněnému podle § 39 tr. ř. ustanoven, jestliže si obviněný obhájce nezvolil ihned nebo v určené lhůtě a obhájce mu nebyl zvolen ani jinou oprávněnou osobou (§ 37 odst. 1 tr. ř.). /1/. III. V době, kdy obviněný obhájce ještě nemá, ač jej musí mít, lze provádět jen ty vyšetřovací úkony, které vzhledem k nebezpečí jejich zmaření, ztráty nebo podstatného oslabení jejich důkazní hodnoty anebo ztráty dalších důkazů, tedy z hlediska účelu trestního řízení (§ 1 odst. 1 tr. ř.), nesnesou odkladu na dobu, než obviněný obhájce bude mít (analogie § 165 odst. 4 tr. ř.). IV. Provedení jiného vyšetřovacího úkonu v době, kdy obviněný obhájce ještě neměl, přestože jej musel mít (§ 36, 291 tr. ř.), je porušením práva obviněného na obhajobu. Jestliže tato vada přípravného řízení nebyla již odstraněna vyšetřovatelem podle § 166 odst. 5 věta za středníkem tr. ř. anebo postupem prokurátora podle § 174 odst. 2 písm. c), d) tr. ř., soud po předběžném projednání obžaloby vrátí věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. prokurátoru k došetření, je-li toho třeba k odstranění této vady přípravného řízení proto, že jde o část řízení důležitou pro rozhodnutí a obviněný - nebo v případech nutné obhajoby podle § 36 odst. 1 písm. b), c) a § 291 tr. ř. i proti vůli obviněného jeho zákonný zástupce nebo obhájce - navrhují opakovat takto vadně provedené vyšetřovací úkony v přítomnosti obhájce.