Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 01.12.1994, sp. zn. 17 Co 542/94, ECLI:CZ:KSHK:1994:17.CO.542.1994.1

Právní věta:

Do pravomoci soudu nenáleží rozhodování o uložení povinnosti katastrálnímu úřadu provést určení nebo vyměření hranice mezi pozemky.U soudu nelze uplatňovat nárok na uložení povinností správnímu orgánu pokračovat nebo navrženým způsobem postupovat v probíhajícím správním řízení.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 01.12.1994
Spisová značka: 17 Co 542/94
Číslo rozhodnutí: 56
Rok: 1996
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Katastr nemovitostí, Katastrální operát, Pravomoc soudu
Předpisy: 99/1963 Sb. § 7
§ 104 odst. 2 265/1992 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 56/1996 sb. rozh.

Do pravomoci soudu nenáleží rozhodování o uložení povinnosti katastrálnímu úřadu provést určení nebo vyměření hranice mezi pozemky.

U soudu nelze uplatňovat nárok na uložení povinností správnímu orgánu pokračovat nebo navrženým způsobem postupovat v probíhajícím správním řízení.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 1. 12. 1994, 17 Co 542/94)

Okresní soud ve Svitavách usnesením zastavil řízení a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Výrok o zastavení řízení odůvodnil tím, že uložení povinnosti žalovanému jako orgánu státní správy provést vyměření pozemků a stanovit jejich délku a šířku nespadá do pravomoci soudu a z dalších částí žaloby není patrné, čeho se žalobci domáhají ( § 7, § 104 odst. 1, § 43 odst. 2 o. s. ř.).

Žalobci v obsáhlém odvolání uváděli důvody, které podle jejich názoru dokazují oprávněnost jejich žaloby. Podali žalobní návrh následujícího znění:

„Rozhodnutím Okresního soudu ve Svitavách ve věci žalobců Z. K. a E. K. proti žalovanému Katastrálnímu úřadu P. budiž uložena povinnost provést úpravu na základě „geometrického plánu“ a dále povinnost provést identifikaci parcel, náležejících k popisnému č. 89, katastr v P. podle č. 2845, 2846, 2872. Městskému úřadu v P. se ukládá pokračování ve správním řízení o přípustnosti stavby ukončením kolaudačního řízení ohledně drobné stavby ev. č. 22/1966 (kůlny a garáže J. Ř.). Městskému úřadu v P. se ukládá pokračování ve správním řízení ve věci nepřípustnosti stavby ZD v P. ohledně trafo-stanice a jejího odstranění.“

Krajský soud v Hradci Králové svým usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl také, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Z odůvodnění:

Soud prvního stupně správně řízení zastavil poté, co dovodil, že věc zčásti nespadá do pravomoci soudů (o uložení povinnosti žalovanému vyměřit pozemky) a ve zbytku je žalobní návrh neurčitý. Žalobci ani v odvolacím řízení neodstranili vady žaloby tak, aby byla způsobilá k projednání. Pokud by měli v úmyslu domáhat se pokračování ve správním řízení vedeném u Městského úřadu v P., měli by svou žádost adresovat tomuto orgánu. Ukládání takové povinnosti městskému úřadu nespadá do pravomoci soudu ( § 7 o. s. ř.).

Z těchto důvodů odvolací soud potvrdil jako věcně správné podle ustanovení § 219 o. s. ř. usnesení soudu prvního stupně ve výroku o zastavení řízení i ve výroku o náhradě nákladů řízení, v němž rovněž neshledal pochybení.

Odvolací soud také rozhodl podle ustanovení § 224 odst. 1 o. s. ř. o nákladech odvolacího řízení. Žádnému z účastníků nepřiznal právo na jejich náhradu, neboť žalovanému, který měl v odvolacím řízení úspěch a toto právo by mu podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř. náleželo, náklady nevznikly.