Rozsudek Krajského soudu v Košicích ze dne 30.10.1986, sp. zn. 19 Co 420/86, ECLI:CZ:KSKE:1986:19.CO.420.1986.1

Právní věta:

Aj po uplynutí lehôt na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vadu služby môže byť uplatnené právo na náhradu škody spôsobenej vadným plnením služby.Tu už však nemožno uplatňovať právo na zrušenie zmluvy o službe alebo právo na výmenu veci (kúpenej napr. v obchode).

Soud: Krajský soud v Košicích
Datum rozhodnutí: 30.10.1986
Spisová značka: 19 Co 420/86
Číslo rozhodnutí: 18
Rok: 1991
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Lhůty, Odpovědnost za vady, Služby
Předpisy: 40/1964 Sb. § 421
§ 427
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Mestský súd v Košiciach svojím rozsudkom zaviazal žalovanú organizáciu zaplatiť žalobcom Kčs 92 532,- s 3 % úrokami od 1. 1. 1981 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Výrok vo veci samej odôvodnil zistením, že 26. 10. 1980 došlo k požiaru v garáži žalobcov, pri ktorom bolo zničené motorové vozidlo žalobcov typu VAZ 2101, ktoré kúpili v predajni žalovanej organizácie v K. (v čase požiaru to bolo ešte v záručnej dobe) a ďalej došlo k zničeniu motocykla žalobcov (typu Babeta), k ohoreniu šporáka na tuhé palivo, elektrickej rúry a samotnej garáže ako aj ďalších vecí, ktoré sa v garáži nachádzali. Dokazovaním bolo preukázané, že k závade štartéra motorového vozidla a následnému požiaru došlo na základe skrytej vady v kabelácii vozidla alebo v dôsledku skrytej vady a následnej poruchy spínacej štartovacej skrinky, pri čom ani jednu zo závad nemusel žalobca pri preberaní ani pri prevádzke motorového vozidla zistiť a nemuseli to zistiť ani v opravovni, pretože k závade a následným dejom mohlo a muselo dôjsť náhle a neočekávane.

Na základe tohto skutkového stavu, s poukazom na ustanovenia § 247 a § 421 ods. 1 O. z., dospel súd prvého stupňa k záveru, že žalovaná organizácia zodpovedá žalobcom za škodu, ktorá touto vadou motorového vozidla im vznikla. Z posudku znalca zistil súd prvého stupňa výšku škody na automobile ku dňu požiaru v čiastke 59 918,- Kčs a na motocykle Babeta v čistke 2873,- Kčs. Výšku škody za garáž určil na základe posudku ďalšieho znalca v čiastke 29 831,- Kčs. Celkovú škodu na uvedenom majetku teda určil v čiastke 92 622,- Kčs, k náhrade ktorej žalovanú organizáciu zaviazal, lebo znaleckým posudkom bolo preukázané, že žalovaná organizácia poskytla žalobcom vadné plnenie, v dôsledku čoho im vznikla škoda.

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalovaná organizácia. Navrhla zmeniť uvedený rozsudok a žalobu zamietnuť. V dôvodoch písomného odvolania poukázala na rozpory vo výpovediach žalobcov ohľadne času zisteného požiaru a rozsahu škody. Namietala nesprávnosť posudku znalca, podľa ktorého spôsobená škoda na garáži činí Kčs 29 831, čo bolo v rozpore s predpismi vyhlášky č. 129/1984 Zb. Poukázala aj na rozpory v znaleckých posudkoch ohľadne príčin vzniku požiaru. Uvádzala aj to, že žalobcovia neuplatnili práva z tvrdenej vady služby v záručnej dobe.

Žalobcovia v písomnom vyjadrení k odvolaniu žalovanej poukázali na skutočnosť, že Krajský súd v Košiciach vo svojom predchádzajúcom uznesení z 15. 8. 1986 zaujal právny názor, podľa ktorého zodpovednosť žalovanej organizácie za vzniklú škodu bola preukázaná. Súd prvého stupňa doplnil dokazovanie výsluchom znalca z oboru stavebníctva, pokiaľ šlo o škodu na poškodenú garáž jej ohorením. Znalecký posudok vyčíslil škodu výškou nákladu potrebného na uvedenie garáže do pôvodného stavu po odpočítaní amortizácie v úhrnnej čiastke 10 990,- Kčs. Na základe uvedeného posudku žalobcovia vzali žalobu sčasti späť. Žalobcovia preto v odvolacom konaní žiadali potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa z jeho správnych dôvodov.

Krajský prokurátor, ktorý sa účastnil na konaní ( § 35 O. s. p.), navrhol pripustiť späťvzatie žaloby po výšku 18 841,- Kčs s 3 % úrokmi o 1. 1. 1981; v uvedenej časti navrhol zrušiť rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastaviť. V ostatnej časti prísudku vo veci samej navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa.

Krajský súd v Košiciach pripustil späťvzatie žaloby po výšku 18 041,- Kčs s 3 % úrokom od 1. 1. 1981, v tejto časti zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil. Rozsudok súdu prvého stupňa potom potvrdil vo výroku, ktorým bola žalovaná organizácia zaviazaná zaplatiť žalobcom 73 781,- Kčs s 3 % úrokom od 1. 1. 1981 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Z odôvodnenia:

Odvolací súd v konaní ešte oboznámil s obsahom vyšetrovacích spisov okresnej správy ZNB OO VB Košice-vidiek č. ČVS-VV-286/80 a doplnil dokazovanie obsahom ďalšieho znaleckého posudku. Po tomto doplnení dokazovania dospel odvolací súd k záveru, že súd prvého stupňa až na výšku škody u garáže v podstate správne zistil skutočný stav veci a správne až na výšku škody za poškodenú garáž rozhodol.

Z vykonaného dokazovania ďalším posudkom znalca (na rozdiel od posudku vykonaného pred súdom prvého stupňa, ktorý nemožno považovať za správny) vyplýva, že náklad na uvedenie garáže do pôvodného stavu činí 14 254,57 Kčs; od tohoto treba však odpočítať amortizáciu so zreteľom na to, že garáž slúžila žalobcom 14 rokov, v úhrnnej čiastke 3261,07 Kčs. Po odpočítaní amortizácie od potrebného nákladu na uvedenie garáže do pôvodného stavu činia skutočné škody spôsobené požiarom garáže zaokrúhlene 10 990,- Kčs. Odvolací súd preto dospel k záveru, že výška škody spôsobená ohorením garáže vyčíslená znalcom je správna a v dôsledku toho späťvzatie žaloby v čiastke 18 841,- Kčs s 3 % úrokmi od 1. 1. 1981 nie je v rozpore so záujmom spoločnosti; bolo ho preto potrebné pripustiť. Po túto výšku zrušil prísudok v rozsudku súdu prvého stupňa a konanie v tejto časti zastavil.

Zároveň odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa na základe správne zisteného skutočného stavu veci, správne posúdil základ nároku, t. j. zodpovednosť žalovaného za škodu, ktorá bola spôsobená predanou vadnou vecou. 2) Aj odvolací súd na základe presvedčivosti posudku znalca, ktorý sám rozobral a preskúmal zvyšky štartera sporného motorového vozidla a poukázal aj na súvislosti s významnými skutočnosťami zistenými v konaní u súdu prvého stupňa, dospel k záveru, že k závade a následnému požiaru motorového vozidla došlo na základe skrytej vady a následnej poruchy v spínacej a štartovacej skrinke, pričom ani jednu z týhto závad nemuseli zistiť žalobcovia pri preberaní vozidla a pri jeho prevádzke a ani opravárni v dielni pri záručnej oprave. Po ohliadke štartera znalcom bolo jednoznačne preukázané, že rotorom štartera prechádzal značný skratový prúd, ktorý porušil izoláciu prívodných vodičov a v dôsledku vyvinutého tepla sekundráne spôsobil vznik požiaru. Túto skutočnosť dokazujú zistené príškvarky na lamelách rotora štartera, príškvarky kovu v armatúre uhlíkov ako aj deformovaný spínací pliešok vysúvacieho mechanizmu. Zároveň došlo k vysunutiu paštorku a je dôvodný predpoklad, že došlo k premiestneniu vozidla ku stene následkom zasunutej rýchlosti a k následnému zablokovaniu rotora štartera.

V súvislosti s týmto zistením bolo potrebné sa zaoberať aj otázkou, ako došlo k samovoľnému zapnutiu štartera, ktoré uvedené zistenie predpokladá. Podľa posudku znalca k samovoľnému zapnutiu štartera došlo jednoznačne prívodom napätia na zvierku elektromagnetu vysúvacieho zariadenia štartera. Prívod napätia mohol nastať len dvojakým spôsobom, a to buď tak, že v kabelácii boli poškodené elektrické káble, ktoré sa samovoľne spojili, alebo samovoľným prepojením kontaktov v spínacej štartovacej skrinke.

Pretože iné svojvoľné zásahy do motorového vozidla, či už žalobcom alebo inými osobami, okrem záručných opráv v opravovni žalovanej organizácie, neboli preukázané, neboli zistené ani závady v prevádzke motorového vozidla, najmä v súvislosti so zasunutým kľúčom v spínacej štartovacej skrinke, možno akceptovať ako výlučne možnú verziu o vzniku požiaru tú, ktorú vysvetlil a dokumentoval podľa stôp na mechanizme štartera znalec v posudku predloženom odvolaciemu súdu.

Je potrebné poukázať na skutočnosť, že záveru znalca v podstate neodporuje ani znalecký posudok toho znalca, ktorý motorové vozidlo bezprostredne po požiaru ohliadol; z tohoto posudku vychádzal súd prvého stupňa.

Tieto vady existovali v čase predaja veci žalovanou organizáciou žalobcom, alebo sa vyskytli v záručnej dobe do dňa požiaru. Záručná 6 mesačná doba od prevzatia motorového vozidla neuplynula. V dôsledku toho podľa ustanovení § 421 O. z. žalovaná organizácia zodpovedá žalobcom za škodu,ktorá im v dôsledku uveden vady motorového vozidla vznikla, lebo nepreukázala exkulpačný dôvod podľa ustanovenia § 421 ods. 3 O. z. 3) Aj po uplynutí lehôt na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady služby, môže byť uplatnené právo na náhradu škody spôsobenej vadným plnením služby. Tu už však nemožno uplatnovať právo na zrušenie zmluvy o službe alebo na výmenu veci.

V konaní bola preukázaná aj výška škody podľa stavu ku dňu poškodenia motorového vozidla, motocykla a garáže, a to pokiaľ ide o motorové vozidlo (podľa znaleckého posudku) vo výške 59 918,- Kčs a za motocykel 2873,- Kčs a podľa ďalšieho posudku znalca za poškodenie garáže 10 990,- Kčs. Celková škoda takto vzniknutá žalobcom činí úhrnom 73 781,- Kčs.

Z týchto podstatných dôvodov odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku o prísudku náhrady škody po uvedenú výšku (po späťvzatí časti žalobného nároku) s prísl. podľa ustanovenia § 219 O. s. p. ako vecne správny.

Poznámky pod čarou:

1) Porov. aj č. 4/1981 a č. 12/1989 (str. 70 – 76 ) Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk.

2) Pozri rozhodnutie uverejnené pod č. 4/1981 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk, ako aj č. 12/1989, str. 142 – 143, Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk.

3) Porov. rozhodnutie uverejnené pod. č. 4/1981 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk.