Za průtahy v soudním řízení je třeba považovat i období, kdy soudu nebyl jiným soudem zapůjčen soudní spis

28.12.2021

Nejvyšší soud ve středu 22. prosince 2021 na elektronické úřední desce a úřední desce v budově soudu vyhlásil rozsudek ve věci sp. zn. 30 Cdo 267/2021, ve kterém soudci tříčlenného senátu č. 30 občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu rozhodovali o právu na odškodnění újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. Konkrétně řešili otázku, zda je možné za průtahy považovat období nečinnosti soudu v posuzovaném řízení, které bylo způsobeno tím, že mu nebyl jiným soudem zapůjčen soudní spis, jenž měl být v původním řízení proveden k důkazu. Odvolací soud přitom uzavřel, že se o průtah nejedná, protože soud v posuzovaném řízení měl objektivní překážku, pro kterou nemohl v řízení pokračovat. S tím Nejvyšší soud nesouhlasil. Jak uvedl předseda senátu č. 30 Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon: „Jedná se o letitou bolest české veřejné správy jako takové, kdy spolu jednotlivé složky státu nespolupracují, protože se nevnímají jako součást celku. Nejvyšší soud se tímto rozhodnutím snaží přispět ke kultivaci fungování české justice a veřejné správy a k reálnému prosazení práva na přiměřenou délku řízení jako jednoho ze základních práv.“

V odůvodnění rozsudku ze dne 15. prosince 2021 je přímo uvedeno: V této situaci je třeba připomenout, že stát má povinnost garantovat právo na přiměřenou délku řízení jako celek. Jinak řečeno, všechny dotčené státní orgány musejí postupovat tak, aby nebyl mařen účel určitého řízení a nebylo ohroženo právo jeho účastníků a projednání věci v přiměřené době. Je přitom lhostejno, zda jde o státní orgán, před kterým dané řízení probíhá, nebo o státní orgán, jehož součinnost je pro rozhodnutí jiné věci podstatná. V případě žádosti o součinnost musí dožádaný orgán vyvinout maximální úsilí k tomu, aby součinnost poskytl. Zpravidla nebude možné součinnost odmítnout s poukazem na těžkosti, které jsou s ní spojené. Má-li součinnost spočívat v zapůjčení spisu, musí dožádaný orgán v součinnosti s orgánem, jenž se na něj s žádostí o zapůjčení spisu obrátil, vyvinout maximální úsilí k vyhovění žádosti, a to například zapůjčením spisu na relativně krátkou dobu. Zjistí-li dožádaný orgán, že spis zapůjčit za žádných okolností nelze, musí vyvinout úsilí k zajištění účelu žádosti a v součinnosti s orgánem, který se na něj obrátil, poskytnout alespoň kopii spisu, nebo jeho částí podstatných pro dokazování.

Rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 267/2021 bude na úředních deskách Nejvyššího soudu vyvěšeno po dobu 15 dní, tedy do 6. ledna 2022. Po svěšení bude pseudonymizováno a umístěno ve webové databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
22. prosince 2022

Sdílejte článek

Linkedin

Podobné články