Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 17.09.1971, sp. zn. 1 To 116/71, ECLI:CZ:NS:1971:1.TO.116.1971.1

Právní věta:

Účelom výsluchu obvineného a zadováženia potrebných vysvetlení zo strany predsedu senátu podla § 185 odst. 2 Tr. por. je ulahčiť predsedovi senátu a senátu rozhodnutia o obžalobe v rámci jej predbežného prejednania. Postupom podla § 185 odst. 2 Tr. por. však nemožno nahrádzať procesné úkony, ktoré mali byť vykonané v prípravnom konaní, vyplňovať medzery vyšetrovania alebo vyhladávania, ani odstraňovať ich chyby a nedostatky, t. j. pripravovať podklady pre rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 17.09.1971
Spisová značka: 1 To 116/71
Číslo rozhodnutí: 20
Rok: 1972
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Předběžné projednání obžaloby, Výslech obviněného
Předpisy: 141/1961 Sb. § 185 odst. 1 141/1961 Sb. § 185 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 20/1972 sb. rozh.

Účelom výsluchu obvineného a zadováženia potrebných vysvetlení zo strany predsedu senátu podľa § 185 odst. 2 Tr. por. je uľahčiť predsedovi senátu a senátu rozhodnutia o obžalobe v rámci jej predbežného prejednania. Postupom podľa § 185 odst. 2 Tr. por. však nemožno nahrádzať procesné úkony, ktoré mali byť vykonané v prípravnom konaní, vyplňovať medzery vyšetrovania alebo vyhľadávania, ani odstraňovať ich chyby a nedostatky, t. j. pripravovať podklady pre rozhodnutie súdu na hlavnom pojednávaní.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR zo 17. 9. 1971 sp. zn. 1 To 116/71.)

Najvyšší súd SSR zamietol ako neodôvodnenú sťažnosť krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 28. 7. 1971 sp. zn. 1 T 17/71, ktorým bola vrátená na došetrenie obžaloba proti obvinenému F. B. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 odst. 1 písm. c), odst. 4 Tr. zák.

Z odôvodnenia:

Najvyšší súd SSR v zmysle § 147 odst. 1 Tr. por. preskúmal napadnuté uznesenie i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že rozhodnutie krajského súdu o vrátení veci na došetrenie je vecne správne, aj keď z iných dôvodov, než uvádza krajský súd.

Z obsahu spisov možno zistiť, že po podaní obžaloby podľa § 185 odst. 2 Tr. por. predseda senátu vypočul obvineného F. B. a potom senát obžalobu predbežne prejednal a rozhodol, že sa vec vracia prokurátorovi na došetrenie, aby sa vykonali úkony uvedené v dôvodoch uznesenia pod bodom 1-9, zamerané najmä na overenie tvrdení obvineného prednesených vo výpovedi pred predsedom senátu.

Postup predsedu senátu, pokiaľ podľa § 185 odst. 2 Tr. por. po podaní obžaloby vypočul obvineného vo veci podstaty obvinenia, nie je v súlade so zákonom.

Z ustanovenie § 185 odst. 1 Tr. por. vyplýva, že obžalobu podanú na súde preskúma predseda senátu a podľa jej obsahu a podľa obsahu spisu posúdi, či ju môže sám prijať a nariadiť o nej hlavné pojednávanie.

Podľa odst. 2 citovaného zákonného ustanovenia na uľahčenie rozhodnutia môže vypočuť obvineného a zadovážiť potrebné vysvetlenia.

Z citovaných zákonných ustanovení je zrejmé, že účelom výsluchu obvineného resp. zadováženia potrebných vysvetlení je doplniť podklady potrebné na to, aby predseda senátu mohol rozhodnúť, či obžalobu treba prejednať v zasadnutí senátu, alebo či ju môže sám prijať a nariadiť o nej hlavné pojednávanie, pokiaľ obsah obžaloby a spisu nedáva dostatok podkladov pre uvedené rozhodnutie. Naznačený postup preto spravidla prichádza do úvahy vtedy, keď obsah spisu alebo zaslané podanie obvineného na súd po podaní obžaloby ukazuje potrebu objasniť, či boli v prípravnom konaní dodržané procesné predpisy pri vykonávaní dôkazov, vrátane výsluchu obvineného, či bolo obhajcovi umožnené uplatniť jeho práva, ďalej potrebu objasniť posudky o predchádzajúcom živote obvineného, požiadať znalcov o vysvetlenie niektorých skutočností uvedených v znaleckom posudku a pod. Účelom tohto postupu však nie je vyplňovať medzery vyšetrovania ani odstraňovať jeho chyby a nedostatky.