Usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 10.09.1970, sp. zn. 3 Tz 69/70, ECLI:CZ:NS:1970:3.TZ.69.1970.1

Právní věta:

Ak okresný prokurátor podla § 149 odst. 1 písm. a) Tr. por. zruší uznesenie vyšetrovatela o vznesení obvinenia a súčasne podla § 172 odst. 1 Tr. por. trestné stíhanie obvineného zastaví, nemožno v trestnom stíhaní obvineného pre ten istý skutok pokračovať skôr, než bolo zrušené zastavujúce uznesenie v konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 10.09.1970
Spisová značka: 3 Tz 69/70
Číslo rozhodnutí: 5
Rok: 1972
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Návrh na potrestání, Obžaloba, Postoupení věci, Řízení před samosoudcem, Vrácení věci prokurátovi k došetření
Předpisy: 141/1961 Sb. § 179c
§ 188 odst. 1 písm. g
§ 221 odst. 1
§ 222 odst. 1
§ 314a odst. 1
§ 314b odst. 2
§ 314c odst. 1 písm. a
§ 314c odst. 1 písm. e
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Najvyšší súd SSR zamietol sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v neprospech obvineného J. Č. proti uzneseniu Okresného súdu v Liptovskom Mikuláši z 31. 10. 1969 sp. zn. 2 T 246/69, potvrdeného uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 29. 1. 1970 sp. zn. 4 To 39/70, ktorým súd zastavil trestné stíhanie obvineného J. Č. podľa § 223 odst. 1 Tr. por. s poukazom na § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por.

Z odôvodnenia:

Uznesením vyšetrovateľa O-VB v Liptovskom Mikuláši sp. zn. VV-273/68 z 2. 10. 1968 sa začalo trestné stíhanie a uznesením z 8. 10. 1968 bolo vznesené obvinenie proti J. Č. preto, že 15. 9. 1968 o 18.15 hod. v obci Hybe ako vodič osobného motorového vozidla pri predchádzaní pred ním idúceho motocyklistu P. P. nedodržal dostatočný bočný odstup a tak spôsobil zrážku s motocyklistom, pri ktorej tandemista P. L. utrpel smrteľný úraz. Vyšetrovateľ tento skutok posúdil ako trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 odst. 1 Tr. zák.

Na sťažnosť obvineného J. Č. okresný prokurátor v Liptovskom Mikuláši uznesením z 24. 10. 1968 sp. zn. Pv 848/68 podľa § 149 odst. 1 písm. a) Tr. por. zrušil uznesenie vyšetrovateľa z 8. 10. 1968 sp. zn. VV 273/68 a súčasne podľa § 172 odst. 1 písm. c) Tr. por. trestné stíhanie obvineného zastavil.

V dôsledku sťažnosti syna poškodeného P. L. okresný prokurátor dodatočne nariadil vo veci opätovne začať trestné stíhanie podľa § 160 odst. 1 Tr. por. a vzniesť obvinenie proti J. Č. pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 odst. 1 Tr. zák. Vyšetrovateľ vydal nové uznesenie o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia 28. 5. 1969. Po skončení prípravného konania okresný prokurátor 8. 9. 1969 podal na obvineného J. Č. žalobu pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 224 odst. 1 Tr. zák.

Okresný súd v Liptovskom Mikuláši uznesením z 31. 10. 1969 sp. zn. 2 T 246/69 na neverejnom zasadnutí podľa § 231 odst. 1 Tr. por. zastavil trestné stíhanie proti obvinenému J. Č. z dôvodov uvedených v § 223 odst. 1 s poukazom na § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por. Zastavujúce uznesenie odôvodnil tým, že okresný prokurátor uznesením z 24. 10. 1968, ktoré sa stalo právoplatným 5. 11. 1968, trestné stíhanie proti obvinenému zastavil. Toto uznesenie nebolo v predpísaném konaní zrušené a preto vzhľadom na § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por. nemohlo byť proti obvinenému opäť zavedené trestné stíhanie.

Krajský súd v Banskej Bystrici sťažnosť okresného prokurátora uznesením z 29. 1. 1970 sp. zn. 4 To 39/70 zamietol podľa § 148 odst. 1 písm. c) Tr. por.

Proti obom uzneseniam súdov podal generálny prokurátor SSR sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného. Podľa názoru generálneho prokurátora SSR uznesením okresného prokurátora v Liptovskom Mikuláši z 24. 10. 1968 sa len vyhovelo sťažnosti obvineného smerujúcej proti uzneseniu vyšetrovateľa o vznesení obvinenia a toto uznesenie okresný prokurátor podľa § 149 odst. 1 Tr. por. zrušil. Týmto výrokom okresného prokurátora sa vec dostala do štádia trestného stíhania podľa § 160 odst. 1 Tr. por. Keď potom okresný prokurátor – hoci tým istým uznesením – zastavil trestné stíhanie, nedošlo a ani nemohlo dôjsť k zastaveniu trestného stíhania J. Č. ako určitej osoby, lebo uznesenie o vznesení obvinenia bolo súčasne zrušené. Z dikcie § 277 Tr. por. a contrario vyplýva, že ak došlo k zastaveniu trestného stíhania v štádiu konania, keď nebola určitá osoba stíhaná ako obvinený, je možné v trestnom stíhaní pokračovať bez obnovy trestného konania. Z dikcie § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por. je zrejmé, že pokiaľ nedošlo k zastaveniu trestného stíhania proti určitej osobe, možno v trestnom stíhaní pokračovať aj bez zrušenia tohto uznesenia v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona.

Najvyšší súd SSR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona správnosť napadnutých uznesení v rozsahu uvedenom v § 267 odst. 1 Tr. por., ako aj konanie, ktoré im predchádzalo, avšak nezistil, že by bol zákon porušený.

Podľa § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por. nemožno začať trestné stíhanie proti tomu, proti komu bolo právoplatne zastavené skoršie stíhanie pre ten istý skutok, ak rozhodnutie nebolo v predpísanom konaní zrušené. Ak už bolo takéto trestné stíhanie začaté nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť.

V takomto predpísanom konaní však k zrušeniu uznesenia okresného prokurátora z 24. 10. 1968 nedošlo.

Ak uvedeným uznesením okresného prokurátora bolo trestné stíhanie obvineného J. Č. ako určitej osoby zastavené podľa § 172 odst. 1 písm. c) Tr. por., na tom nič nemení skutočnosť, že tomuto výroku predchádza výrok o zrušení uznesenia vyšetrovateľa VB o vznesení obvinenia. Podľa názoru Najvyššieho súdu SSR rozhodujúce je znenie výroku o zastavení trestného stíhania; podľa tohto znenia okresný prokurátor zastavil trestné stíhanie proti obvinenému, teda proti určitej osobe s vyššie uvedenými následkami. Rozhodujúci je obsah rozhodnutia a nie to, ako mal prokurátor správne postupovať.

Po vydaní uznesenia o zastavení trestného stíhania proti obvinenému J. Č. okresný prokurátor však už nebol oprávnený znova vzniesť obvinenie podľa § 163 odst. 1 Tr. por. voči J. Č. pre ten istý skutok a ani podať naňho obžalobu. Nižšie súdy preto konali správne, keď trestné stíhanie obvineného podľa § 11 odst. 1 písm. f) Tr. por. zastavili.