Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 14.07.1971, sp. zn. 2 Cz 38/71, ECLI:CZ:NS:1971:2.CZ.38.1971.1

Právní věta:

Zodpovednosť organizácie poverenej správou cesty nevylučuje priamou zodpovednosť organizácie, ktorej pracovníci znečistili vozovku tak, že sa stala pre jazdu motorovými vozidlami nebezpečnou.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 14.07.1971
Spisová značka: 2 Cz 38/71
Číslo rozhodnutí: 70
Rok: 1971
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Doprava, Náhrada škody v pracovním právu
Předpisy: 135/1961 Sb. § 6 40/1964 Sb. § 421 80/1966 Sb. § 28
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 70/1971 sb. rozh.

Zodpovednosť organizácie poverenej správou cesty nevylučuje priamou zodpovednosť organizácie, ktorej pracovníci znečistili vozovku tak, že sa stala pre jazdu motorovými vozidlami nebezpečnou.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SSR zo 14. 7. 1971, 2 Cz 38/71)

Žalobca sa domáhal proti žalovanému národnému podniku prisúdenia náhrady škody s odôvodnením, že 7. 11. 1969 na štátnej ceste v R. havaroval so svojím motorovým vozidlom, pretože vozovka bola znečistená motorovými vozidlami žalovaného; suma vynaložená na opravu havarovaného vozidla predstavuje škodu uplatňovanú žalobcom.

Okresný súd v Žiline rozsudkom zo 16. 2. 1971 žalobu zamietol. Výsledkami dokazovania zistil, že žalobca, ktorý 7. 11. 1969 prechádzal so svojím motorovým vozidlom ľavotočivou zákrutu po štátnej ceste č. 18 v R., pri nemocnici havaroval preto, že zamestnanci žalovaného pri vyvážaní mokrého štrku z Váhu vozovku znečistili natoľko, že sa stala pre jazdu motorovými vozidlami nebezpečnou. Pri tejto havárii sa žalobcovi poškodilo motorové vozidlo a oprava podľa predložených dokladov predstavuje sumu 1429 Kčs. Vychádzajúc z ustanovenia § 28 ods. 2 vyhlášky č. 80/1968 Zb., podľa ktorého za zjazdnosť vozovky zodpovedá organizácia poverená správou cesty, dospel súd k záveru, že za následky uvedenej nehody zodpovedá táto organizácia a nie žalovaný.

Najvyšší súd SSR rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, tak, že týmto rozsudkom bol porušený zákon.

Z odôvodnenia:

Podľa ustanovenia § 421 ods. 1 O. z. organizácia zodpovedá občanovi za škodu, ktorú mu spôsobila porušením právnej povinnosti. Škoda je spôsobená organizáciou, ak bola spôsobená v rámci plnenia úloh tými, ktorí tieto úlohy plnili.

Podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách, pri znečistení cesty, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, alebo pri jej opotrebení nad obvyklú mieru, je organizácia, ktorá závadu spôsobila, povinná bez odkladu ju odstrániť a uviesť cestu do pôvodného stavu; ak sa tak nestane, je povinná uhradiť náklady spojené s odstránením znečistenia alebo uvedením cesty do pôvodného stavu.

Z uvedených zákonných ustanovení a zo skutkového stavu zisteného súdom prvého stupňa plynie, že pracovníci žalovaného porušili právnu povinnosť tým, že znečistili vozovku v úseku nehody a žalovaný nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplynula z ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Zodpovednosť žalovaného nemožno vylúčiť iba preto, že podľa ustanovenia § 28 ods. 2 vyhlášky č. 80/1966 Zb., o pravidlách cestnej premávky, nastupuje povinnosť odstrániť prekážku cestnej premávky orgánmi, ktorým patrí správa cesty, ak tak neurobil ten, kto ju spôsobil. Organizácia, ktorá znečistenie vozovky spôsobila, má podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. a § 28 ods. 2 vyhlášky č. 80/1966 Zb. v prvom rade povinnosť odstrániť prekážku cestnej premávky. Preto názor súdu prvého stupňa, že zodpovednosť organizácie poverenej správou cestu vylučuje priamu zodpovednosť žalovaného, nemá v zákone oporu.

Tým, že súd prvého stupňa vychádzal z nesprávného právneho názoru, porušil zákon v ustanoveniach § 421 ods. 1, 2 O. z. a § 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.