Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15.01.1971, sp. zn. Tpj 67/70, ECLI:CZ:NS:1971:TPJ.67.1970.1

Právní věta:

Doručení usnesení o stížnosti podle § 146a tr. ř. zajišťuje soud, který usnesení vydal, nikoli prokurátor nebo vyšetřovatel, proti jehož rozhodnutí o zajištění osob nebo majetku stížnost směřovala.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 15.01.1971
Spisová značka: Tpj 67/70
Číslo rozhodnutí: 26
Rok: 1971
Sešit: 4
Typ rozhodnutí: Stanovisko
Heslo: Stížnost pro porušení zákona
Předpisy: 141/1961 Sb. § 7
§ 146a
§ 62 odst. 1
§ 62 odst. 2
§ 8
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 26/1971 sb. rozh.

Doručení usnesení o stížnosti podle § 146a tr. ř. zajišťuje soud, který usnesení vydal, nikoli prokurátor nebo vyšetřovatel, proti jehož rozhodnutí o zajištění osob nebo majetku stížnost směřovala.

(Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSR z 15. ledna 1971 č. j. Tpj 67/70.)

Odůvodnění:

Ustanovení § 62 – 64 tr. ř., jednající o doručování, výslovně nestanoví, který orgán zařizuje doručování písemností vyhotovených v trestním řízení. Z § 62 odst. 1 tr. ř., podle něhož písemnost, nebyla-li doručena při úkonu trestního řízení, se zpravidla doručí poštou, vyplývá, že doručení zajišťuje orgán činný v trestním řízení, který písemnost vyhotovil. Vyplývá to zejména ze slov „nebyla-li písemnost doručena při úkonu trestního řízení“. Děje-li se totiž doručení písemnosti při úkonu, obstarává už tím doručení orgán, který provedl úkon, při němž byla písemnost vyhotovena.

Paragraf 62 odst. 2 tr. ř. stanoví, které jiné orgány než pošta mohou na požádání provést doručení písemnosti v případě potřeby, a které v případech zvláště naléhavých. Požádání jiného orgánu, který má místo pošty provést doručení písemnosti, činí opět orgán, který písemnost vyhotovil; jde-li o doručení rozhodnutí tedy orgán, který rozhodnutí vydal.

V instančním postupu zařizuje doručení rozhodnutí vyššího orgánu o opravném prostředku orgán činný v trestním řízení, proti jehož rozhodnutí byl opravný prostředek podán, tedy zpravidla orgán I. stupně.

Rozhodnutí o stížnosti podané proti rozhodnutím prokurátora (vyšetřovatele) o zajištění osob nebo majetku podle § 146a tr. ř. není však rozhodnutím vydaným v instančním postupu vzhledem k tomu, že o takových stížnostech rozhoduje soud, tedy orgán jiného druhu, než který učinil rozhodnutí, proti němuž stížnost směřovala. Není proto prokurátor, popř. vyšetřovatel orgánem nižšího stupně v poměru k soudu, který rozhodl o stížnosti podané proti jeho rozhodnutí o zajištění osob nebo majetku.

Vzhledem k ustanovení § 146a tr. ř., že o takové stížnosti rozhoduje soud, v jehož obvodě je činný prokurátor nebo vyšetřovatel, nutno mít za to, že rozhoduje soud, který odpovídá stupni prokurátora (tedy okresní soud o stížnosti proti rozhodnutí okresního prokurátora, krajský soud o stížnosti proti rozhodnutí krajského prokurátora, resp. o stížnosti vyšetřovatele v rámci toho či onoho prokurátora).

Z toho vyplývá, že doručení usnesení o stížnosti podle § 146a tr. ř. zajišťuje soud, který usnesení vydal, nikoli prokurátor nebo vyšetřovatel, proti jehož rozhodnutí o zajištění osob nebo majetku stížnost směřovala.

Mohlo by být ovšem v některých případech účelné, zejména ve vazebních věcech, aby jiný orgán, tedy např. prokurátor nebo vyšetřovatel k dožádání soudu, který o stížnosti podle § 146a tr. ř. rozhodl, zařídil doručení takového rozhodnutí. Šlo by tu však o dožádání podle § 7 a 8 tr. ř. v rámci vzájemné pomoci mezi orgány činnými v trestním řízení, nikoli o příkaz soudu, který o stížnosti rozhodl.