Rozhodnutí Nejvyššího soudu SSR ze dne 30.06.1971, sp. zn. 2 Tz 41/71, ECLI:CZ:NS:1971:2.TZ.41.1971.1

Právní věta:

II. Dôvodom pre rozhodnutie, že sa trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, vykoná (§ 60 odst. 1 Tr. zák.), je nielen skutočnosť, že podmienečne odsúdený spáchal v skúšobnej lehote ďalší trestný čin, ale aj skutočnosť, že inak nežil poriadnym životom pracujúceho človeka alebo nevyhovel uloženým podmienkam (§ 59 odst. 2 Tr. zák.).

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 30.06.1971
Spisová značka: 2 Tz 41/71
Číslo rozhodnutí: 69
Rok: 1971
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Trest odnětí svobody podmíněný
Předpisy: 140/1961 Sb. § 59 odst. 2
§ 60 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 69/1971 sb. rozh.

I. Okolnosť, že osoba, ktorá bola odsúdená na podmienečný trest, bola počas skúšobnej lehoty znova odsúdená novým rozsudkom a že si odpykala trest uložený týmto novým rozsudkom, nemôže byť sama osebe podkladom pre rozhodnutie, že sa trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, vykoná, ak podmienečne odsúdený spáchal trestný čin, pre ktorý bol znova odsúdený, pred započatím skúšobnej lehoty.

II. Dôvodom pre rozhodnutie, že sa trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, vykoná ( § 60 odst. 1 Tr. zák.), je nielen skutočnosť, že podmienečne odsúdený spáchal v skúšobnej lehote ďalší trestný čin, ale aj skutočnosť, že inak nežil poriadnym životom pracujúceho človeka alebo nevyhovel uloženým podmienkam ( § 59 odst. 2 Tr. zák.).

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu SSR z 30. 6. 1971 sp. zn. 2 Tz 41/71.)

Obvinená M. L. bola Okresným súdom v Leviciach uznaná za vinnú z trestného činu krádeže podľa § 247 odst. 1 Tr. zák. a odsúdená podľa § 247 odst. 1 Tr. zák. na trest odňatia slobody v trvaní desiatich mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobný čas dvoch rokov.

Rozsudok okresného súdu sa stal právoplatným 29. 1. 1970.

Na návrh okresného prokurátora v Leviciach rozhodoval okresný súd o tom, či sa obvinená v skušobnej lehote osvedčila alebo či sa podmienečne odložený trest vykoná ( § 60 odst. 1 Tr. zák.).

Uznesením z 10. 11. 1970 sp. zn. 2 T 15/69 rozhodol Okresný súd v Leviciach, že trest odňatia slobody, ktorého výkon bol obvinenej uvedeným rozsudkom podmienečne odložený, sa vykoná.

Z podnetu sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil toto uznesenie Okresného súdu v Leviciach a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Podkladom pre rozhodnutie, že obvinená sa v skúšobnom čase neosvedčila, bolo neúplné zistenie skutočného stavu veci. Okresný súd sa obmedzil len na neúplné vypočutie obvinenej v tom smere, či bola súdom v MĹR potrestaná a oboznámil sa so spisovým materiálom vedeným pod sp. zn. 2 T 15/69, t. j. s pôvodným konaním, v ktorom jej bol uložený podmienečný trest.

Skúšobný čas sa pri podmienečnom odsúdení začína až právoplatnosťou rozsudku; v danom prípade začal teda plynúť 30. 1. 1970. Obvinená bola odsúdená Budapeštianskym ústredným krajským súdom pod sp. zn. 4. B.612/1970/8 szám z 8. 5. 1970 za devízové trestné činy a trestný čin krádeže na trest odňatia slobody v trvaní siedmich mesiacov. Trestné činy spáchala tak, že od mája 1969 nelegálne prevážala forinty až do svojho zadržania 10. 12. 1969 a

10. 12. 1969 spáchala krádež tým, že odcudzila 451 forintov. Bola teda odsúdená za trestné činy, ktoré spáchala skôr, ako sa stal rozsudok Okresného súdu v Leviciach sp. zn. 2 T 15/69 právoplatným. Nemožno preto s poukazom len na nové odsúdenie vysloviť, že sa obvinená v skúšobnej lehote neosvedčila.

Zo spisového materiálu, najmä však z výpisu z registra trestov a zo správy o povesti obvinenej vyplýva, že ide o osobu, ktorá nemá dobrý pomer k práci a prostriedky na obživu nad rámec dôchodku si zadovažuje rôzným spôsobom, len nie prácou. Tieto okolnosti bol súd povinný bližšie objasniť a len potom rozhodnúť, či sa obvinená v skušobnej lehote osvedčila alebo nie. Okresný súd v Leviciach však takto nepostupoval a svoje rozhodnutie oprel o dôvod, ktorý je v danom prípade právne irelevantný.