Rozsudek Krajského soudu v Košicích ze dne 12.12.1969, sp. zn. 18 Co 379/69, ECLI:CZ:KSKE:1969:18.CO.379.1969.1

Právní věta:

Pre posúdenie dôvodnosti nároku na úhradu plnenia vyživovacej povinnosti za iného (§ 100, § 101 Zák. o rod.), poskytovaného maloletému dieťaťu národným výborom ako štátny vyživovací príspevok, je rozhodujúca okolnosť, či ten, kto mal vyživovaciu povinnosť plniť, bol schopný, vzhladom na svoje možnosti a schopnosti (§ 86 odst. 1 Zák. o rod.), výživné poskytovať.

Soud: Krajský soud v Košicích
Datum rozhodnutí: 12.12.1969
Spisová značka: 18 Co 379/69
Číslo rozhodnutí: 16
Rok: 1971
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Podílnictví, Přečiny, Trestný čin
Předpisy: 140/1961 Sb. § 251
§ 11
§ 254 odst. 1 150/1969 Sb. § 3 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi zamietol žalobu Čs. štátu – ONV v S. N. V. proti matke maloletého M. S. o zaplatenie 6820 Kčs na úhradu plnenia, poskytovaného národným výborom ako štátny vyživovací príspevok v čase od 1. 5. 1964 do 30. 6. 1967 maloletému M. S.

Žalobca v odvolaní proti rozsudku súdu prvého stupňa poukazoval na ustanovenie § 101 Zák. o rod. s tým, že poskytnuté plnenie vyživovacej povinnosti za iného je oprávnený požadovať voči tomu, kto bol povinný výživné platiť.

Krajský súd v Košiciach rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

Z odôvodnenia:

Pre posúdenie opodstatnenosti žalobného nároku rozhodujúcou skutočnosťou je to, či postavenie žalovanej matky maloletého dieťaťa bolo také, že sama mohla zabezpečiť výživu dieťaťa.

Už z obsahu rozhodnutia orgánu národného výboru o priznanie štátneho vyživovacieho príspevku vyplýva, že príspevok bol poskytnutý vzhľadom na to, že matka mal. dieťaťa bola nemocná a na dieťa nemohla prispievať, a že to vyžadovala aj potreba maloletého dieťaťa. Tieto skutočnosti trvajú i naďalej. Z výsluchu matky dieťaťa krajský súd zistil, že vynaložila všetko svoje úsilie na to, aby čiastočne zabezpečila svoju výživu a výživu svojho dieťaťa, o ktoré sa stará sama, a že napriek tomu nemohla v potrebnej miere plniť svoju vyživovaciu povinnosť k maloletému M. S. Bolo ďalej zistené, že žalovaná už dlhé roky trpí na astmu a je práce schopná len v letných mesiacoch, kedy skutočne pracuje a podla zárobkových možností zarába okolo 600-700 Kčs mesačne, zatiaľ čo v zimných mesiacoch žalovaná pracuje ako upratovačka s mesačným príjmom len 247 Kčs.

Za takéhoto stavu boli dané predpoklady na poskytnutie štátneho vyživovacieho príspevku podľa ustanovenia § 19 odst. 1 vlád. nar. č. 59/1964 Zb., v ktorom sa výslovne hovorí, že deťom, o ktoré nie je inak náležite postarané, najmä zo strany osôb, ktoré voči ním majú vyživovaciu povinnosť, poskytuje ONV pravidelný príspevok na výživu v mesačnej výške až do 300 Kčs.

Pomery žalovanej boli v čase, keď bol maloletému M. S. poskytovaný štátny vyživovací príspevok, také, že vzhľadom na svoje schopnosti a možnosti nemohla plniť vyživovaciu povinnosť k maloletému M. S. z dôvodov, ktoré sama nevyvolala, a nemožno predpokladať, že bola schopná sama výživu dieťaťa zabezpečiť.

Preto odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá, potvrdil.