Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 05.11.1969, sp. zn. 9 Tz 115/69, ECLI:CZ:NS:1969:9.TZ.115.1969.1

Právní věta:

Páchatelom v zmysle ustanovenia § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. je možno rozumieť len osobu trestne zodpovednú, ktorá je spôsobilá byť páchatelom trestného činu, naplnila všetky znaky niektorého trestného činu a ktorú ako páchatela trestného činu nie je možno stíhať z iných dôvodov, než je nedostatok trestnej zodpovednosti (§ 11, § 12 tr. zák.). Nie je preto možné vysloviť zhabanie veci podla § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. len preto, že vec náležala osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené preto, že v čase spáchania činu nebola trestne zodpovedná pre nepríčetnosť. V takých prípadoch nie je vylúčené zhabanie veci z dôvodu všeobecného záujmu uvedeného v § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák.

Soud: Nejvyšší soud SSR
Datum rozhodnutí: 05.11.1969
Spisová značka: 9 Tz 115/69
Číslo rozhodnutí: 1
Rok: 1970
Sešit: 3-4
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Nepříčetnost, Ochranná opatření, Pachatel, Zabrání věci
Předpisy: 140/1961 Sb. § 72 odst. 1
§ 73 odst. 1 písm. a
§ 73 odst. 1 písm. c
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 1/1970 sb. rozh.

Páchateľom v zmysle ustanovenia § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. je možno rozumieť len osobu trestne zodpovednú, ktorá je spôsobilá byť páchateľom trestného činu, naplnila všetky znaky niektorého trestného činu a ktorú ako páchateľa trestného činu nie je možno stíhať z iných dôvodov, než je nedostatok trestnej zodpovednosti ( § 11, § 12 tr. zák.).

Nie je preto možné vysloviť zhabanie veci podľa § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. len preto, že vec náležala osobe, proti ktorej bolo trestné stíhanie zastavené preto, že v čase spáchania činu nebola trestne zodpovedná pre nepríčetnosť.

V takých prípadoch nie je vylúčené zhabanie veci z dôvodu všeobecného záujmu uvedeného v § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák.

(Rozsudok Najvyššieho súdu z 5. novembra 1969 sp. zn. 9 Tz 115/69.)

Najvyšší súd vyslovil, že uznesením Krajského súdu v Bratislave z 1. apríla 1969 sp. zn. 4 To 84/69, ktorým bola zamietnutá sťažnosť Z. F. proti uzneseniu Okresného súdu v Bratislave – vidiek z 18. novembra 1968 sp. zn. Nt 508/68, ktorým bolo vyslovené zhabanie veci, bol porušený zákon v ustanoveniach § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. a § 2 odst. 5 tr. por. Toto uznesenie a uznesenie okresného súdu zrušil a prikázal Okresnému súdu v Bratislave-vidiek, aby vec znovu prejednal a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Uznesením vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Bratislave-vidiek z 20. septembra 1968 sp. zn. Vp 39/68 v spojení s uznesením okresného prokurátora v Bratislave-vidiek zo 14. októbra 1968 sp. zn. Pv 263/68 bolo podľa § 172 odst. 1 písm. e) tr. por. zastavené trestné stíhanie proti Z. F. pre trestný čin špekulácie podľa § 117 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zák., ktorý mala spáchať tak, že od začiatku r. 1967 do júla 1967 skupovala od cudzích štátnych príslušníkov tovar zahraničného pôvodu a ten so ziskom odpredávala rôznym osobám na Morave a na Slovensku.

Na návrh okresného prokurátora v Bratislave-vidiek bolo uznesením Okresného súdu v Bratislave-vidiek z 18. novembra 1968 sp. zn. Nt 508/68 podľa § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. vyslovené zhabanie 52 kusov dámskych haleniek, 23 kusov silonových šatiek, 3 kusov kašmírových šatiek, 9 kusov šusťákov, 11 kusov páskov k šusťákom, 3 kusov čapíc k šusťákom, 6 kusov šátiek k šusťákom, 4 kusov vlnených svetrov, 1 súpravy halenky so svetrom, 2 kusy plisovaných sukní, 57 kusov prepisovacích ceruziek, 11 kusov igelitových obrusov, 610 kusov žuvacej gumy talianskej výroby a 28 kusov gumy holandskej výroby.

Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 1. apríla 1969 sp. zn. 4 To 84/69 bola podľa § 148 odst. 1 písm. c) tr. por. sťažnosť Z. F. proti hore uvedenému uzneseniu okresného súdu zamietnutá ako nedôvodná.

Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podal predseda Najvyššieho súdu v lehote uvedenej v § 272 tr. por. sťažnosť pre porušenie zákona a navrhol nápravu vadného rozhodnutia. V sťažnosti pre porušenie zákona bolo vytknuté, že neboli splnené zákonné podmienky pre zhabanie vecí podľa § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák.

Najvyšší súd preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu, i konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený.

Podľa § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák., ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 55 odst. 1, môže súd vysloviť, že sa taká vec zhabáva ak patrí páchateľovi, ktorého nemožno stíhať alebo odsúdiť. Oba súdy odôvodnili svoje rozhodnutie o zhabaní veci tým, že tieto veci náležali Z. F., ktorú nebolo možno trestne stíhať pre jej nepríčetnosť. S týmto právnym záverom nie je možno súhlasiť.

Páchateľom v zmysle ustanovenia § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. je možno rozumieť len páchateľa trestného činu na rozdiel od ustanovenia § 72 odst. 1 tr. zák., kde sa hovorí o páchateľovi činu ináč trestného. Z ustanovení § 3 odst. 1, 3, § 4, § 11, § 12 tr. zák. plynie, že trestným činom je čin a) nebezpečný pre spoločnosť, ktorého znaky sú uvedené v osobitnej časti trestného zákona, b) zavinený, c) spáchaný trestne zodpovednou osobou, d) trestný.

Trestne zodpovedným nie je ten, kto v čase spáchania činu nedovŕšil

15. rok svojho veku ( § 11 tr. zák.), alebo kto pre duševnú chorobu v čase spáchania činu nemohol rozpoznať jeho nebezpečnosť pre spoločnosť alebo ovládať svoje konanie, teda kto bol v čase spáchania činu nepríčetný ( § 12 tr. zák.). Príčetnosťou v zmysle trestného práva sa rozumie spôsobilosť byť páchateľom trestného činu, pokiaľ je to závislé na duševných schopnostiach páchateľa.

Páchateľom trestného činu nemôže byť teda osoba, ktorá nie je pre duševnú poruchu za svoj čin trestne zodpovedná. Z uvedeného plynie, že páchateľom v zmysle ustanovenia § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. je možno rozumieť len osobu trestne zodpovednú, ktorá je spôsobilá byť páchateľom trestného činu, naplnila všetky znaky niektorého trestného činu včítane subjektívnej stránky trestného činu a ktorú ako páchateľa trestného činu nie je možno stíhať z iných dôvodov, než je nedostatok trestnej zodpovednosti ( § 11, § 12 tr. zák.), napr. z dôvodu zániku trestnosti činu ( § 172 odst. 1 písm. f) tr. por., z dôvodov uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), f) tr. por. a i).

Keďže trestné stíhanie proti obv. Z. F. bolo zastavené preto, že v čase spáchania činu nebola pre nepríčetnosť trestne zodpovedná ( § 172 odst. 1 písm. e) tr. por.), nemohli byť veci uvedené menovite vo výroku uznesenia okresného súdu v Bratislave-vidiek z 18. novembra 1968 sp. zn. Nt 508/68 náležiace Z. F. zhabané z dôvodu uvedeného v § 73 odst. 1 písm. a) tr. zák. Z. F. nebola páchateľkou trestného činu a nemala ani spôsobilosť spáchať trestný čin.

Pod vplyvom nesprávneho právneho názoru nezisťovali súdy, či neboli splnené podmienky pre zhabanie hore uvedených veci z dôvodu všeobecného záujmu uvedeného v § 73 odst. 1 písm. c) tr. zák. Podmienkou pre zhabanie veci z dôvodu všeobecného záujmu nie je, aby vec náležala páchateľovi trestného činu. Z návety ustanovenia § 73 odst. 1 tr. zák. však plynie, že vec musí byť v takom vzťahu k niektorému trestnému činu, ako je to uvedené v § 55 odst. 1 tr. zák. Do úvahy prichádzajú najmä vzťahy uvedené v § 55 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., keďže tovar nakúpený Z. F. od iných osôb mohol byť použitý alebo určený na spáchanie trestného činu týmito inými osobami (napr. použitý alebo určený na spáchanie trestného činu porušovania predpisov v obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 tr. zák., špekulácie podľa § 117 tr. zák. a i).