Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 25.10.1968, sp. zn. 9 Tz 64/68, ECLI:CZ:NS:1968:9.TZ.64.1968.1

Právní věta:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorů jeden z manželov nadobudol za trvanía manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola zpôsobilým predmetom krádeže, spáchané druhým manželom.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 25.10.1968
Spisová značka: 9 Tz 64/68
Číslo rozhodnutí: 32
Rok: 1969
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Krádež
Předpisy: 140/1961 Sb. § 247 40/1964 Sb. § 143
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 32/1969 sb. rozh.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorů jeden z manželov nadobudol za trvanía manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola zpôsobilým predmetom krádeže, spáchané druhým manželom.

(Rozsudok Najvyššieho súdu z 25. októbra 1968, 9 Tz 64/68.).

Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 2 odst. 6 tr. por. uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. januára 1968 sp. zn. 5 To 593/67, ktorým bolo zamietnuté odvolanie obvineného proti odsudzujúcemu rozsudku súdu prvého stupňa, okrem iného aj pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák.

Z odôvodnenia:

Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici z 5. decembra 1967 sp. zn. 4 T 187/67 bol obvinený uznaný vinným okrem trestným činom podvodu poda § 250 ods. 1 písm. a) tr. zák. aj trestným činom krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák., ktorého sa dopustil tak, že 7. septembra 1967 na svojom byte, keď jeho manželka odišla do práce, tejto odcudzil jeden zlatý prsteň a retiazku v hodnote 340 Kčs a 9. septembra 1967 odcudzil jednu mliekarenskú kanvu s obsahom 20 litrov brančovej masti v hodnote 500 Kčs, ktorú predal za 100 Kčs.

Proti tomuto rozsudku podal včas obvinený odvolanie v ktorom namietal, že sa nedopustil podvodu a že sa ani nemohol dopustiť krádeže na škodu svojej manželky, lebo išlo o veci z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 10. januára 1968 sp. zn. 5 TO 593/67 podľa § 256 tr. por. odvolanie obvineného zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona v prospech obvineného. V sťažnosti generálny prokurátor namieta, že bol súdom porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 6 tr. por., pokiaľ ide o posúdenie skutku, týkajúceho sa odňatia jednej mliekarenskej kanve s obsahom masti, ktorů vzal obvinený zo svojej domácnosti a predal za čiastku 100 Kčs.

Najvyšší súd preskúmal podľa § 267 ods. 1 tr. por., správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako i konanie, kroté mu predcházelo a zhľadal, že sťažnosť pre porušenie zákona podaná generálnym prokurátorom je dôvodná, lebo uvedeným uznesením bol porušený zákon.

Skutkové zistenia okresného súdu i krajského súdu sú správne a odpovedajú výsledkom vykonaného dokazovania. Rovnako tak i právna kvalifikácia trestného konania, vyjmúc krádeže jednej mliekarenskej kanve s obsahom masti v hodnote 500 Kčs.

Krajský súd vo svojom rozhodnutí k tomuto bodu uviedol, že pokiaľ ide o 20 litrov masti, je treba poukázať na výpoveď poškodenej manželky obvineného, ktorá mimo iného uviedla, že išlo o masť z domácej porážky prasaťa, ktoré si sama odchovala zo svojho zárobku v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody. Preto vyslovil názor, že posúdenie tohoto skutku okresným súdom ako tresný čin krádeže odpovedá zákonu.

Toto stanovisko krajského súdu je však v rozporu so zákonom. Pri posudzovaní vlastníctva nie je vôbec rozhodné, či si manželka obvineného odchovala prasa sama, ale je treba vychádzať z ustanovenia § 143 obč. zák. Podľa tohoto ustanovenia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom osobného vlastníctva a čo bolo nadobudnuté niektorým z manželov za trvánia manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako i vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. V bezpodielovom vlastníctve bola teda i masť, ktorú manželka obvineného získala v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody. V tomto smere bolo odvolanie obvineného dôvodné a krajský súd mal teda odvolaniu ohľadne tohoto skutku vyhovieť.

Najvyšší súd teda vyslovil uvedené porušenie zákona, napadnuté uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zrušil, rovnako i všetky ďalšie rozhodnutia na zrušené rozhodnutie obsahové naväzujúcde a tomuto krajskému súdu prikázal, aby vo veci znova konal a rozhodol.

Pozn. red.: Ide o opačné stanovisko, než aké bolo zaujaté ohľadne krádeže veci, ktorá je v spoluvlastníctve, v rozh. č. 53/1958 sb. rozh. trest.