Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27.06.1968, sp. zn. 2 Cz 2/68, ECLI:CZ:NS:1968:2.CZ.2.1968.1

Právní věta:

Plnomocenstvo udeleným pre konanie pred súdom môže byť každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôlu účastníka, aby bol určitou osobou zastupovaný. Ak nejde o plnomocenstvo vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne v plnomocenstve uvedený, je nutné vychádzať z toho, že ide o plnomocenstvo dané pre celé konanie.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 27.06.1968
Spisová značka: 2 Cz 2/68
Číslo rozhodnutí: 56
Rok: 1969
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Plná moc, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 28
§ 43
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 56

Plnomocenstvo udeleným pre konanie pred súdom môže byť každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôlu účastníka, aby bol určitou osobou zastupovaný. Ak nejde o plnomocenstvo vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne v plnomocenstve uvedený, je nutné vychádzať z toho, že ide o plnomocenstvo dané pre celé konanie.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. 6. 1968, 2 Cz 2/68.)

Okresný súd v Galante zrušil rozsudkom z 8. 3. 1966 kúpnu zmluvu uzavretú medzi Š. K. a F. Š. dňa 6. 5. 1964 ohľadne motocyklu zn. Jawa 500 a uznal žalovaného F. Š. povinným uhradiť žalobcovi Š. K. sumu 7.984 Kčs do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia.

Tento rozsudok bol žalovanému doručený dňa 18. 3. 1966; dňa 22. 3. 1966 došlo Okresnému súdu v Galante odvolanie žalovaného bez podpisu. Okresný súd predložil spis 31. 3. 1966 Krajskému súdu v Bratislave na rozhodnutie o tomto odvolaní. Krajský súd požiadal 7. 4. 1966 okresný súd o výsluch žalovaného v tom smere, či odvolanie písal on a prečo ho nepodpísal, a to s tým, aby v prípade, že bude žalovaný trvať na odvolaní, bolo s ním spísané riadné a ním podpísané odvolanie aj s odvolacím návrhom.

Okresný súd spisal 18. 4. 1966 so žalovaným protokol, v ktorom tento uviedol, že odvolanie došlé okresnému súdu 22. 3. 1966 podala jeho manželka; preto ho nepodepísal. Na odvolaní trval a na jeho žiadosť s ním bolo spísané, bez toho, že by bol poučený, že už uplynula odvolacia lehota.

Krajský súd v Bratislave zamietol odvolanie manželky žalovaného uznesením z 27. 4. 1966. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že manželka žalovaného nebola, ako je vidieť zo spisového materiálu, ním k podaniu odvolania splnomocnená. O odvolaní spisanom so žalovaným krajský súd dosiaľ nerozhodol.

Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, že bol uznesením krajského súdu porušený zákon a toto uznesenie zrušil.

Z odôvodnenia:

Z obsahu spisu je vidieť, že pri pojednávaniach na Okresnom súde v Galante aj pri pojednávaniach na Krajskom súde v Bratislave zastupovala žalovaného jeho manželka na základe plnomocenstva podpísaného žalovaným. Z tohoto plnomocenstva (založeného v prílohovej obálke) vyplývá, že žalovaný splnomocnil svoju ženu J. Š., rod. V., aby za neho odpovedala pred súdom.

Podľa § 28 o. s. p. dá účastník zástupcovi, ktorého si zvolil, písomne alebo ústne do protokolu plnomocenstvo buď pre celé konanie, alebo len pre určité úkony. Plnomocenstvo dané pre celé konanie nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo dané, je oprávněný na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť účastník.

Zákon nestanoví nejakú zvláštnu formu pre listinu, ktorou účastník poveruje zástupcu svojim zastupovaním. Preto postačí každá listina účastníkom vlastnoručne podpísaná, ak je z nej vidieť vôľu účastníka, aby ho menovaný v nej zaastupoval. Rozsah plnomocenstva je daný obsahom plnomocenstva; ak nejde o plnomocenstvo, vzťahujúce sa len na určitý úkon, výslovne v plnomocenstve uvedený, potom je nutné vychádzať z toho, že ide o plnomocenstvo dané pro celé konanie a o jeho rozsahu platí to, čo je uvedené v § 28 ods. 2 o. s. p. Druh plnomocenstva je třeba starostlivo skúmať a prípadné pochybnosti odstrániť buď výsluchom účastníka alebo – ak ide o podanie urobené zástupcom podľa takéhoto plnomocenstva – postupom podľa § 43 o. s. p.

V súdenom prípade si okresný ani krajský súd neobjasnili, či manželka žalovaného je oprávněna zasatupovať žalovaného či nie, teda neskúmali splnenie jednej z podmienok konania ( § 103 o. s. p.) a vôbec sa nezaoberali otázkou plnomocenstva a jeho povahy. Pritom však, pokiaľ ide o pojednávanie, je zrejmé (ako vyplýva z protokolov o pojednávaní na okresnom aj krajskom súde), že považovali manželku žalovaného za zástupkyňu na základe procesného plnomocenstva; pokiaľ však ide o doručovanie, nepostupovali podľa § 49 ods. 1 o. s. p., ale doručovali ako predvolanie tak aj rozhodnutie priamo žalovanému.

Z obsahu plnomocenstva, aj keď jeho znenie nie je celkom jasné, neplynie, že by bolo obmedzené len na určitý procesný úkon, napr. na zastúpenie pri určitom pojednávaní. Nemal teda krajský súd bez ďalšieho objasnenia podklady pre svoje rozhodnutie, že manželka žalovaného nebola splnomocnená na podanie odvolania. Pre posúdenie v tomto smere nie je dostačujúci obsah protokolu spísaného 18. 4. 1966 so žalovaným na Okresnom súde v Galante. Žalovanému nebola totiž daná ani možnosť, aby sa k otázce rozsahu plnomocenstva vyjadril, hoci prehlásil, že na odvolaní (zrejme odvolaní podanom manželkou), trvá, ani možnosť vyjadriť sa, či manželku na podanie odvolania splnomocnil či nie.

Svojim rozhodnutím teda porušil krajský súd zákon v ustanoveniach § 6, 27, 28 ods. 1 a 2, § 43 ods. 1, § 103, 210 ods. 2, § 218 odst. 1 písm. b) o. s. p.

V ďalšom konaní bude teda nutné, aby krajský súd zistil výsluchom žalovaného, či plnomocenstvom založeným v spise bolo mienené plnomocenstvo pre celé konanie, či len pre určitý úkon, a postupoval podľa výsledku tohto doplnenia.