Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 21.12.1964, sp. zn. 4 Cz 46/67, ECLI:CZ:NS:1964:4.CZ.46.1967.1

Právní věta:

Ak bol návrh na doplnenie podaný predtým, než sa rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, stalo právoplatné, právoplatnosť rozhodnutia nebráni súdu, aby o návrhu na doplnenie rozhodol.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 21.12.1964
Spisová značka: 4 Cz 46/67
Číslo rozhodnutí: 40
Rok: 1968
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 166
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 40/1968 sb. rozh.

Ak bol návrh na doplnenie podaný predtým, než sa rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, stalo právoplatné, právoplatnosť rozhodnutia nebráni súdu, aby o návrhu na doplnenie rozhodol.

(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 21. 12. 1964, 4 Cz 46/67.)

Uznesením z 13. 5. 1965 nariadil Okresný súd v Spišskej Novej Vsi na vymoženie sumy 39 766,50 Kčs výkon rozhodnutia odpredajom nehnuteľnosti povinnej.

Povinná podala proti tomuto uzneseniu odvolanie, ktoré však vzala späť. Krajský súd v Košiciach späťvzatie odvolania pripustil uznesením z 27. 7. 1965, ktoré bolo doručené povinnej 13. 9. 1965, takže týmto dňom nadobudlo právoplatnosť uznesenie okresného súdu o nariadení výkonu rozhodnutia z 13. 5. 1965.

Uznesením z 8. 7. 1966 doplnil Okresný súd v Spišskej Novej Vsi svoje rozhodnutie z 13. 5. 1965 o výrok o trovách konania tak, že uložil povinnej, aby oprávnenému zaplatila 1078 Kčs do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. Stalo sa tak na návrh oprávneného, ktorý tvrdil, že ešte 11. 6. 1965 podal doporučený list R 279, obsahujúci návrh na doplnenie uznesenia z 13. 5. 1965.

Proti uzneseniu okresného súdu o doplnení uznesenia z 13. 5. 1965 podala povinná odvolanie, na základe ktorého Krajský súd v Košiciach uznesením z 30. 8. 1966 zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa z 8. 7. 1966 a návrh na doplnenie uznesenia okresného súdu z 13. 5. 1965 zamietol, vychádzajúc z názoru, že o doplnení rozhodnutia podľa § 166 o. s. p. môže súd rozhodnúť len pokiaľ nie je rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, právoplatné.

Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu tak, že uznesením krajského súdu bol porušený zákon o toto uznesenie zrušil.

Z odôvodnenia:

Z ustanovenia § 166 o. s. p. plynie, že k doplneniu rozhodnutia môže dôjsť bez návrhu na na návrh. Bez návrhu môže súd rozhodnutie doplniť len v prípade, že ešte nenabudlo právoplatnosť.

Ak sa rozhodnutie doplňuje na základe návrhu, právoplatnosť rozhodnutia, ktorá nastala, nebráni súdu, aby o návrhu na doplnenie rozhodol, ak bol návrh na doplnenie podaný predtým, než sa rozhodnutie, ktoré má byť doplnené, stalo právoplatné.

Výklad, podľa ktorého by súd po právoplatnosti rozhodnutia nemohol rozhodnúť o doplnení rozsudku na základe včas podaného návrhu, by znamenal, že nečinnosťou súdu by mohli byť zmarené účinky opatrenia, ktorým zákon umožňuje nápravu pochybenia, ku ktorému došlo v rozsudku len v dôsledku opomenutia súdu. Účel § 166 o. s. p. preto lepšie vystihuje taký výklad, podľa ktorého je možné o doplnení rozsudku v zmysle citovaného ustanovenia o. s. p. rozhodnúť na návrh podaný pred právoplatnosťou rozhodnutia i vtedy, ak rozsudok už nadobudol právoplatnosť (porov. smernice pléna Najvyššieho súdu z 18. 12. 1967, Pls 6/67.).

V tejto veci zostalo však neobjasnené, či oprávnený skutočne navrhol doplnenie uznesenia z 13. 5. 1965 skôr, než nadobudlo právoplatnosť. Zásada objektívnej pravdy, na ktorej je náš právny poriadok vybudovaný, mala viesť krajský súd k tomu, aby dôkladne vyšetril, aký bol obsah zásielky, podanej pod R 279, pravdepodobne na poštovom úrade v K. Za tým účelom sa javí nutným vypočuť o obsahu zásielky právneho zástupcu oprávneného, príp. administratívnu pracovníčku Advokátskej poradne v K. alebo ďalšie osoby, ktoré boli s obsahom zásielky oboznámené. Až potom, čo si krajský súd zjedná jasné, či zásielka R 279 obsahovala návrh oprávneného na doplnenie uznesenia Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 13. 5. 1965, bude môcť byť rozhodnuté o odvolaní povinnej.

Pokiaľ teda krajský súd vychádzal z iného právneho názoru a pokiaľ si po skutkovej stránke neobjasnil závažné skutočnosti o obsahu poštovej zásielky R 279, porušil tým zákon v ustanoveniach § 5, 6, 120 o. s. p. v súvislosti s ustanovením § 166 o. s. p.