Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 17.11.1967, sp. zn. 6 Cz 183/67, ECLI:CZ:NS:1967:6.CZ.183.1967.1

Právní věta:

Jen řádné a předpisům, vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno. 

Jestliže zákon výslovně stanoví, že se stejnopis písemného vyhotovení rozsudku doručuje určitým způsobem (§ 47 odst. 2 o. s. ř.), nikoli však formou doručení jiné osobě, pak doručení rozsudku do rukou jiné osoby než účastníka nemůže mít účinky řádného doručení, a to ani v tom případě, kdyby se jejím prostřednictvím rozsudek do rukou účastníka dostal.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 17.11.1967
Spisová značka: 6 Cz 183/67
Číslo rozhodnutí: 19
Rok: 1968
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Doručování soudem, Řízení před soudem
Předpisy: 99/1963 Sb. § 47
§ 158
§ 57
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Okresní soud v Mostě uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci 400,- Kčs a na nákladech řízení 20,- Kčs z důvodu částečné náhrady škody, kterou žalovaný způsobil jako vedoucí prodejny tím, že neodborně připravil maso k vyuzení, a to se zkazilo.

Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl opožděné odvolání žalovaného ( § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř.).

Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že tímto usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem byl porušen zákon a toto rozhodnutí zrušil.

Z odůvodnění:

Krajský soud vycházel správně z ustanovení § 204 odst. 1 o. s. ř., podle něhož nutno odvolání podat do 15 dnů od doručení rozsudku, proti němuž směřuje. Neobjasnil však dostatečně, zda a kdy byl žalovanému rozsudek doručen ( § 47 o. s. ř.), a v důsledku toho ani kdy žalovanému začala běžet lhůta k odvolání ( § 57 o. s. ř.).

Jen řádné a předpisům vyhovující doručení rozhodnutí má ten důsledek, že odvolací lhůta počne běžet osobě, které je doručováno. Podle § 158 odst. 2 o. s. ř. se stejnopisy písemného vyhotovení rozsudku doručují do vlastních rukou účastníků. Doručování písemností do vlastních rukou upravuje § 47 o. s. ř. Za podmínek blíže ve druhém odstavci tohoto ustanovení uvedených připouští se i možnost náhradního doručení formou uložení takové písemnosti na poště nebo u místního národního výboru, nikoli však formou doruční jiné osobě, jak je tomu v případě doručování ostatních písemností podle § 46 o. s. ř. Jestliže zákon výslovně stanoví, že se stejnopis písemného vyhotovení rozsudku doručuje kvalifikovaným způsobem, pak doručení rozsudku do rukou jiné osoby než účastníka (adresáta) nemůže mít účinky řádného doručení, a to ani v tom případě, kdyby se jejím prostřednictvím rozsudek do rukou účastníka dostal. Dokud nebylo účastníku řádně doručeno, nemůže mu začít běžet lhůta k odvolání, takže podá-li proti takto vadně doručenému rozsudku odvolání, je opravný prostředek podán vždy včas.

Doklad o doručení rozsudku okresního soudu v M. vzbuzuje pochybnost, zda je podepsán žalovaným. Podpis na doručence není zcela čitelný a nasvědčuje spíše tomu, že se jedná o podpis jiné osoby, patrně manželky žalovaného. Krajský soud v Ú. měl proto před rozhodnutím o odvolání provést šetření o tom, zda došlo k řádnému doručení rozsudku žalovanému, neboť teprve poté mohla proti tomuto rozsudku směřující je opožděné. Tímto šetřením by byl zjistil (jak vyšlo najevo po vyhotovení rozsudku soudu v Ú.), že stejnopis písemného vyhotovení rozsudku byl doručen manželce žalovaného a nikoliv řádně žalovanému, jak předepisuje ustanovení § 47 o. s. ř. Podal-li žalovaný proti takto vadně doručenému rozsudku odvolání, podal je tedy včas.

Za tohoto stavu porušil krajský soud v Ú. svým rozhodnutím zákon v ustanovení § 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 204 odst. 1, § 158 odst. 2, § 47 a § 57 o. s. ř.