Rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě ze dne 13.10.1966, sp. zn. 7 To 375/66, ECLI:CZ:KSBA:1966:7.TO.375.1966.1

Právní věta:

Doba jedného roka od postihnutia osoby pre previnenie alebo priestupok, príp. doba troch rokov od odsúdenia pre trestný čin do spáchania nového previnenia alebo priestupku vo zmysle § 1 zák. č. 58/1965 Zb. sa počíta od právnej moci rozhodnutia o previnení, priestupku alebo trestného činu.

Soud: Krajský soud v Bratislavě
Datum rozhodnutí: 13.10.1966
Spisová značka: 7 To 375/66
Číslo rozhodnutí: 50
Rok: 1967
Sešit: 8
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Loupež, Provinění
Předpisy: 58/1965 Sb. § 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 50/1967 sb. rozh.

Doba jedného roka od postihnutia osoby pre previnenie alebo priestupok, príp. doba troch rokov od odsúdenia pre trestný čin do spáchania nového previnenia alebo priestupku vo zmysle § 1 zák. č. 58/1965 Zb. sa počíta od právnej moci rozhodnutia o previnení, priestupku alebo trestného činu.

(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 13. 10. 1966 – 7 To 375/66.)

Rozsudkom Okresného súdu v T. z 11. 8. 1966 sp. zn. 3 T 330/66 bol A uznaný vinným previnením proti socialistickému spolužítiu podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. Tohoto previnenia sa podľa zistenia okresného súdu dopustil tak, že dňa 29. 1. 1966 v H. sa značne podnapil a v takomto stave prišiel pred dom občana K., kde vykrikoval proti tomuto občanovi a jeho manželke krajne neslušné výroky a kopal nohami do brány jeho rodinného domku.

Krajský súd na odvolanie zrušil napadnutý rozsudok a vec postúpil miestnemu ľudovému súdu na prejednanie.

Z odôvodnenia:

Okresný prokurátor podal súdu návrh na prejednanie previnenia občana A, opierajúc svoj návrh o ustanovenie § 1 cit. zákona. Podľa uvedeného ustanovenia previnenie podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/61 Zb. osoba, ktorá bola v poslednom roku pred jeho spáchaním postihnutá pre niektoré z tam uvedených previnení alebo priestupkov, alebo v posledných troch rokoch pre niektorý z trestných činov obdobnej povahy odsúdená alebo z výkonu trestu prepustená a u ktorej celkové zhodnotenie spôsobu jej doterajšieho života ukazuje, že od postihu pred miestnym ľudovým súdom alebo národným výborom nemožno očakávať jej nápravu, prejedná okresný súd. Jednou zo zákonných podmienok, aby bol okresný súd príslušný na prejednanie previnenia je, aby osoba, ktorá sa previnenia dopustila, bola v poslednom roku pred jeho spáchaním postihnutá pre niektoré z tam uvedených previnení alebo priestupkov alebo v posledných troch rokoch pre niektorý z trestných činov obdobnej povahy odsúdená, alebo z výkonu trestu prepustená. Súd I. stupňa oprel svoje rozhodnutie o zistenie, že A bol v poslednom roku pred spáchaním predmetného previnenia postihnutý miestnym ľudovým súdom v H. vo veci sp. zn. M 70/65 pre previnenie podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/1961 Zb. Toto zistenie však nemá oporu vo vykonaných dôkazoch. Z obsahu spisu sp. zn. M 70/65 miestneho ľudového súdu v H. vyplýva, že pre uvedené previnenie bol A právoplatne postihnutý dňa 31. januára 1966, kedy Okresný súd v T. zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutí miestneho ľudového súdu v H. Naproti tomu previnenia, pre ktoré bol A odsúdený okresným súdom v napadnutom rozsudku, sa dopustil dňa 29. januára 1966, teda skôr, ako sa stalo rozhodnutie o predchádzajúcom previnení právoplatným.

Pretože v čase keď sa mal dopustiť predmetného previnenia, ešte nebol právoplatne postihnutý pre previnenie podľa § 19 písm. a) zák. č. 38/61 Zb., nie je zákonom č. 58/65 Zb. dotknutá príslušnosť miestneho ľudového súdu na prejednanie nového previnenia.