Rozhodnutí Okresního soud v Galantěte ze dne 25.03.1966, sp. zn. 2 T 40/66, ECLI:CZ:OSGA:1966:2.T.40.1966.1

Právní věta:

Aj riadenie povozu podnapilým kočišom na verejnej vozovke možno za určitých okolností považovať za činnosť, pri ktorej by mohol byť ohrozený život alebo zdravie ludí alebo zpôsobená značná škoda na majetku (§ 201 tr. zák.).

Soud: Okresní soud v Galantě
Datum rozhodnutí: 25.03.1966
Spisová značka: 2 T 40/66
Číslo rozhodnutí: 13
Rok: 1967
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Doprava
Předpisy: 140/1961 Sb. § 201
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Cit. rozsudkom bol obvinený uznaný vinným trestným činom opilstva podľa § 201 tr. zák., ktorý spáchal tým, že vo večerných hodinách dňa 17. 12. 1965 po požití väčšieho množstva alkoholických nápojov, ktorým sa priviedol do stavu opilosti, riadil konský povoz na vozovke v obci Ž. smerom na K. Za uvedený trestný čin bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní štyroch mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roka.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť v prvom stupni, kedže nebol napadnutý odvoláním.

Z odôvodnenia:

Z vykonaných dôkazov Okresný súd zistil, že obvinený už dňa 16. 12. 1965 požil väčšie množstvo alkoholických nápojov a v pití pokračoval aj dňa 17. 12. 1965, kedy do 16,30 hod. vypil najmenej 0,2 l likéru, čím si privodil opilosť. V tomto stave potom riadil konský poťah JRD z obce Ž. smerom na K. Na križovatke pred budovou MNV v Ž. vplyvom opilosti vošiel na ľavú stranu vozovky a nedal prednosť protiidúciemu nákladnému autu n. p. a tým zavinil zrážku s týmto vozidlom, pri ktorej vznikla škoda 4435 Kčs.

Uvedený skutkový stav bol spoľahlivo preukázaný doznaním obvineného, výpoveďou svedka K a lekárským vyšetrením, pri ktorom bolo v krvi obvineného zistené 2,00 promile alkoholu.

Pri právnom hodnotení zisteného skutku sa Okresný súd stotožnil s názorom obžaloby, že konanie obvineného vykazuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 tr. zák. Aj keď u trestných činov spáchaných v cestnej premávke typickou činnosťou v zmysle cit. ustanovenia je riadení motorového vozidla po požití alkoholu, nie je možno podceňovať ani nebezpečie, ktoré v cestnej premávke vzniká z činnosti opilého kočiše. Povoz, ktorý kočiš riadí, nemá síce motorickou silu a nedosahuje väčších rýchlostí, napriek tomu je treba k bezpečnému riadeniu neustálej pozornosti a schopnosti správnych vnemov a reakcií, tedy takých schopností, ktoré sú vplyvom požitého alkoholu zoslabované.

Riadenie konského povozu vyžaduje tiež ovládanie cudzej (ťažnej) sily, a to tak, aby jazda prebiehala v súladu s pravidlami cestnej premávky, ktorých porušením môže ľahko dôjsť ke kolízii, najmä s rýchlymi motorovými vozidlami. Okrem udržiavania správneho smeru jazdy musí kočiš často riešiť aj obtiažne dopravné situácie, napr. pri vyhýbaní sa prekážkam, prechádzaní križovatiek, vychádzaní z vozovky a vchádzaní na ňu apod., pričom v takých situáciách práve pomalosť a sťažená ovládateľnosť povozu pri jeho pomerne veľkých rozmeroch zvyšuje potrebu správneho vnímania a rozhodovania. Kolízia s ostatnými účastníkmi cestnej premávky je potom s ohľadom na rozmery a váha konského povozu za určitých okolností spojená s ohrozením života a zdravia ľudí alebo s nebezpečenstvom vzniku značnej škody na majetku. Riadenie konského povozu opilým kočišom na verejnej vozovke je preto činnosťou v zmysle ustanovenia § 201 tr. zák.

V posudzovanom prípade riadil obvinený konský povoz na frekventovanej vozovke po požití takého množstva alkoholických nápojov, ktorých účinkom je podľa poznatkov lekárskej vedy u každého človeka zmenené a značne predĺžené vnímanie a rozhodovanie, pričom nastáva aj znížená obratnosť pohybov. Už týmto konaním – bez ohľadu na zavinenie zrážky s protiidúcim nákladným vozidlom – obvinený spáchal trestný čin opilstva podľa § 201 tr. zák., lebo vyvolal možnosť ohrozenia záujmov cit. ustanovením chránených.

V danom prípade zavinením obvineného došlo naviac ke konkretnému a bezprostrednému ohrozeniu a dokonca ku vzniku poruchy, ktorá pre malý rozsah škody síce nezakladá skutkovú podstatu trestného činu podľa § 137 tr. zák., avšak zvyšuje nebezpečnosť činu pre spoločnosť z hľadiska jeho následku ( § 3 ods. 4 tr. zák.).