Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 27.04.1967, sp. zn. 6 Cz 208/66, ECLI:CZ:NS:1967:6.CZ.208.1966.1

Právní věta:

Za hrubý výdělek rozhodný při zkoumání podmínky podstatného poklesu výdělku pro přiznání částečného invalidního důchodu nutno totiž považovat jen veškerou hrubou mzdu (příjem) dosaženou v zaměstnání nebo v souvislosti s tímto zaměstnáním, jestliže podléhá dani ze mzdy.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 27.04.1967
Spisová značka: 6 Cz 208/66
Číslo rozhodnutí: 118
Rok: 1967
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Sociální zabezpečení
Předpisy: 101/1964 Sb. § 20
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 118/1967 sb. rozh.

Za hrubý výdělek rozhodný při zkoumání podmínky podstatného poklesu výdělku pro přiznání částečného invalidního důchodu nutno totiž považovat jen veškerou hrubou mzdu (příjem) dosaženou v zaměstnání nebo v souvislosti s tímto zaměstnáním, jestliže podléhá dani ze mzdy.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 1967, 6 Cz 208/66.)

Státní úřad sociálního zabezpečení zastavil navrhovateli od 13. 4. 1965 částečný invalidní důchod s odůvodněním, že posudková komise sociálního zabezpečení ONV v H. B. jej neuznala nadále částečně invalidním.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel opravný prostředek, v němž v podstatě uvedl, že se jeho zdravotní stav nezměnil, neboť následky úrazu, který utrpěl dne 3. 11. 1955, trvají. Proto požadoval, aby mu byl částečný invalidní důchod vyplácen i nadále.

Krajský soud v Hradci Králové zamítl opravný prostředek s odůvodněním, že navrhovatel je sice po stránce zdravotní nadále částečně invalidní ve smyslu ustanovení § 20 odst. 4 zák. č. 101/1964 Sb., avšak pro přiznání částečného invalidního důchodu nesplňuje ekonomickou podmínku. K tomuto závěru dospěl krajský soud jednak na podkladě zprávy MNV v S. o tom, že navrhovatelův příjem z jeho hospodářství ve výměře 5 ha činí nejméně 1000 Kčs měsíčně, jednak na podkladě sdělení ONV v H. B. o tom, že hrubou zemědělskou produkci u typu hospodářství navrhovatele lze stanovit na 1 ha zemědělské půdy částkou 4950 Kčs.

Nejvyšší soud rozhodl o stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že tímto rozhodnutím byl porušen zákon a zrušil je.

Z odůvodnění:

I když navrhovateli vznikl nárok na invalidní důchod za účinnosti zák. č. 99/1948 Sb. a v době účinnosti zák. č. 55/1956 mu byl tento důchod přeměřen na částečný invalidní důchod, bylo třeba otázku navrhovatelovy invalidity posuzovat podle ustanovení zák. č. 101/1964 Sb. a předpisů k provedení tohoto zákona vydaných ( § 108 odst. 3 z. s. z.), zejména vyhl. č. 102/1964 Sb. Pro posouzení navrhovatelova zdravotního stavu měl soud podklad v posudku krajské posudkové komise sociálního zabezpečení v H. K. Při zkoumání, zda navrhovatel splňuje také podmínku podstatného poklesu výdělku při nároku na částečný invalidní důchod, neřídil se však soud ustanovením § 13 odst. 1 vyhl. č. 102/1964 Sb. Za hrubý výdělek rozhodný při zkoumání ekonomické podmínky podstatného poklesu výdělku pro přiznání částečného invalidního důchodu nutno totiž považovat jen veškerou hrubou mzdu (příjem) dosaženou v zaměstnání nebo v souvislosti s tímto zaměstnáním, jestliže podléhá dani ze mzdy. V opravném řízení pak nebylo prokázáno, že by navrhovatel takový výdělek ze zaměstnání měl. Jestliže soud vycházel při zkoumání podmínky podstatného poklesu výdělku z toho, že navrhovatel má příjem ze svého hospodářství, hodnotil skutečnosti, které zákon č. 101/1964 Sb. ani vyhláška č. 102/1964 Sb. neberou vůbec v úvahu.

Soud proto svým rozhodnutím porušil zákon v ustanoveních § 20 odst. 4 zák. č. 101/1964 Sb. a § 13 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 2 vyhl. č. 102/1964 Sb.