Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 23.11.1965, sp. zn. 7 Co 468/65, ECLI:CZ:KSPL:1965:7.CO.468.1965.1

Právní věta:

Nárok na slevu z ceny pro vady věci může být kupujícím s úspěchem uplatněn, jestliže vady věci vytkl nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od převzetí věci. Tato lhůta nemůže být prodloužena a počátek běhu této lhůty nemůže nastat jinak, než od převzetí věci.

Soud: Krajský soud v Plzni
Datum rozhodnutí: 23.11.1965
Spisová značka: 7 Co 468/65
Číslo rozhodnutí: 76
Rok: 1966
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Odpovědnost za vady, Vady věci
Předpisy: 99/1963 Sb. § 142
§ 224 40/1964 Sb. § 401
§ 403
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 76/1966 sb. rozh.

Nárok na slevu z ceny pro vady věci může být kupujícím s úspěchem uplatněn, jestliže vady věci vytkl nejpozději ve lhůtě šesti měsíců od převzetí věci. Tato lhůta nemůže být prodloužena a počátek běhu této lhůty nemůže nastat jinak, než od převzetí věci.

(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 23. listopadu 1965, 7 Co 468/65.)

Okresní soud Plzeň-město vyhověl žalobě na zaplacení částky 900 Kčs.

Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Ve včas podaném odvolání žalovaný opětovně připustil, že při sjednání smlouvy o výměně motocyklů se zavázal žalobci doplatit částku 1000 Kčs, ani nepopřel pravost písemného prohlášení ze dne 9. 6. 1965, jímž tento dluh ve zbytku 900 Kčs výslovně uznal, znovu však, stejně jako před soudem I. stupně namítá, že motocykl nebyl jízdy schopný, oprava spodní části rámu a přední vidlice motocyklu provedena neodborně. Tvrdí, že na tyto vady jej žalobce neupozornil, ač k tomu byl povinen a zdůrazňuje, že žalobce o uvedených nedostatcích uvědomil, jakmile je zjistil, i když se o nich dověděl až v létě 1965, již poté, co prohlášení o uznání svého závazku podepsal. Domáhá se změny napadeného rozsudku tak, že se žaloba v celém rozsahu zamítá.

Soud I. stupně především správně posuzuje právní vztah, smlouvu o výměně motocyklů i nárok z něho vzniklý podle ust. § 399 a násl. o. z. Mezi účastníky zůstalo nesporné, že ke smlouvě o výměně motocyklů, jejichž součástí byl i závazek odvolatele, doplatit žalobci částku 1000 Kčs, došlo již v listopadu 1964. Stejně tak zůstalo odvolatelem nepopřeno a plyne to zcela zřejmě z písemného prohlášení ze dne 29. 6. 1965 žalobcem předloženého, že tuto povinnost do výše částky 900 Kčs odvolatel výslovně uznal, když před tím na svůj dluh zaplatil pouze částku 100 Kčs. Odvolatel teprve ve sporu tvrdí, že věc měla vadu, nenamítá ovšem, že šlo o vadu, která činila věc neupotřebitelnou. Vždyť na motocyklu jezdil a dokonce jej opět dále směnil.

Odvolatel se tedy se zřetelem k ustanovení § 401 odst. 1 věty prvé o. z. 1) domáhá nároku na slevu pro vady věci. Takový nárok ovšem může být podle § 403 o. z. s úspěchem uplatněn, jak správně dovodil i soud I. stupně, jen v tom případě, jestliže byly vady vytknuty ve lhůtě 6 měsíců od převzetí věci. Jestliže odvolatel motocykl převzal již v listopadu 1964 a vady vytkl teprve po 29. 6. 1965, jak ostatně sám doznává, stalo se tak po uplynutí lhůty zákonem pro tento případ stanovené a soud I. stupně proto poprávu k takové námitce přihlédnout nemohl, neboť se jí již před soudem s úspěchem vzhledem k ustanovení § 403 o. z. dovolati nelze.

Tato zákonná úprava je dána zcela nepochybně v zájmu právní jistoty. Proto je požadováno, aby vady byly vytknuty bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí věci. Tato lhůta pak nemůže ani být prodloužena, ani posuzován její počátek jinak, než od převzetí věci.

Žalobce měl tedy úspěch i v řízení odvolacím, takže mu podle § 142 odst. 1 a § 224 odst. 1 o. s. ř. byly přiznány náklady odvolacího řízení.

1) Srov. § 406 o. z.