Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 11.02.1965, sp. zn. 7 Co 6/65, ECLI:CZ:KSPL:1965:7.CO.6.1965.1

Právní věta:

Pro rozhodování o nárocích vzniklých ve vztahu sázejícího ke Sportce je dána pravomoc soudu. Ustanovením herního plánu nebyla změněna základní ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, ani ustanovení občanského soudního řádu v pravomoci soudů.

Soud: Krajský soud v Plzni
Datum rozhodnutí: 11.02.1965
Spisová značka: 7 Co 6/65
Číslo rozhodnutí: 75
Rok: 1965
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Náhrada škody, Pravomoc soudu civilního, Řízení před soudem
Předpisy: 142/1950 Sb. § 3
§ 355
§ 648 odst. 1 99/1963 Sb. § 7
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 75/1965 sb. rozh.

Pro rozhodování o nárocích vzniklých ve vztahu sázejícího ke Sportce je dána pravomoc soudu.

Ustanovením herního plánu nebyla změněna základní ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody, ani ustanovení občanského soudního řádu v pravomoci soudů.

(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni ze dne 11. února 1965, 7 Co 6/65.)

Okresní soud Plzeň-město vyslovil povinnost Západočeské krajské správě spojů v P. Zaplatit žalobci částku 30 500,- Kčs s příslušenstvím.

Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvého stupně potvrdil.

Z odůvodnění:

Žalobce se v této věci domáhal náhrady škody v částce 30 600,- Kčs, kterou mu podle jeho tvrzení způsobila sběrna žalované strany tím, že řádně žalobcem podaná sázenka Sportky na poště byla zaviněním pracovníka této pošty ztracena, takže její příslušný díl nebyl doručen úřadovně Sazky a byl proto podle herního plánu vyloučen z výhry a prémie, které by jinak žalobou uplatněné výši žalobci příslušely.

Žalovaný účastník navrhoval zamítnuti žaloby, resp. zastavení řízení s poukazem na ustanovení § 14 herního plánu Sazky-Sportky, podle něhož je pro nároky z právního poměru mezi Sazkou-Sportkou a sázejícím, i pro nároky z právního poměru mezi sběrnou a sázejícím soudní řízení v občanskoprávních věcech vyloučeno.

Soud prvého stupně vyhověl žalobnímu návrhu částkou 30 500,- Kčs, tj. částkou výhry s prémií, která by byla připadla žalobci, kdyby příslušný díl sázenky byl včas doručen úřadovně Sazky.

Žalovaný účastník v odvolání uplatnil především nesprávné posouzení přípustnosti občanskoprávního řízení pro uplatněný nárok. Dále i pro případ přípustnosti tohoto řízení namítá, že nebylo prokázáno zavinění administrátora pošty.

Základní otázkou kterou bylo v tomto sporu řešit, je otázka, zda vzhledem k ustanovení § § 13 a 14 odst. 2 herního plánu Sportky se může sázející domáhat nároku, vzniklých ze vztahu sázejícího ke Sportce a sběrně před soudem, či zda své nároky může uplatnit jen u ředitele Sazky. Sazka a Sportka byly zřízeny podle vládních usnesení z 18. 7. 1957 a 13. 3. 1957. Tato usnesení zmocnila předsedu Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, aby vydal po dohodě s ministrem financí bližší prováděcí předpisy pro sázkovou činnost a schválil herní plán. Z obsahu tohoto zmocňovacího ustanovení cit. vl. usnesení se nikterak nepodává, že by herní plán podle tohoto zmocnění vydaný, mohl měnit ustanovení § 3 o. s. ř. z r. 1950 a tím i ustanovení § 7 o. s. ř. zák. č. 99/1963 Sb. o pravomoci obecních soudů rozhodovat spory ze vztahů založených sázkovou činností ( § § 504 a 505 obč. zák. z r. 1950). Takové zmocnění v tomto vládním usnesení není a ani by do něho nemohlo být platně pojato. Mohl tedy herní plán míti co do řízení pro uplatnění nároků ze vztahu sázkovou činností založeného jen taková ustanovení, která byla v souladu s citovanými ustanoveními občanského soudního řádu a občanského zákoníku. V ustanovení § § 13 a 14 herního řádu Sportky pak ani nelze spatřovat rozhodčí doložku podle § 648 odst. 1 o. s. ř. v daném případě pro účastníky závaznou, jež to nebyla uzavřena v písemné formě podle § 41 o. z. z r. 1950 nutné, neboť i když by v ustanovení § 14 herního plánu bylo lze spatřovat nabídku k uzavření této smlouvy, není zde písemný projev tuto nabídku přijímací (vyplnění sázenky, byť i s uvedením adresy, nelze za takový projev pokládat, když sázenka se o ustanovení § 14 herního plánu nezmiňuje). Ostatně i kdyby došlo k ujednání platné rozhodčí doložky podle § 648 odst. 1 o. s. ř. z r. 1950, nebyla by tím po 1. 4. 1964 vyloučena soudní příslušnost k projednání této věci, jež to ustanovení § 648 a násl. o. s. ř. o řízení před rozhodci do nového o. s. ř. převzata nebyla a o předmětném nároku by vzhledem ustanovení § 355 o. s. ř. zák. č. 99/1963 Sb. mohlo být konáno řízení jen podle posléze citovaného o. s. ř. Není tedy námitka nepřípustnosti občanskoprávního řízení pro projednávání této věci opodstatněna.

Námitky odvolatele ve věci samé nejsou rovněž opodstatněny. Z výsledků důkazního řízení nepochybně vyplývá zavinění zaměstnance žalovaného účastníka, které mělo za následek škodu žalobcem uplatněnou. Týž, jak ze zápisu sepsaného s ním dne 6. 2. 1964 orgány žalované strany je zjištěno, od žalobce řádně vyplněnou sázenku dne 17. ledna 1964 spolu s vkladem převzal a převzetí otiskem razítka potvrdil a žalobci vrátil díl A. Místo aby pracovník pošty učinil vše, aby zjistil, zda mu skutečně některé sázenky nechybějí a pokusil se je usilovným hledáním nalézti, vycházel z předpokladu, že uvedený číselný rozdíl vznikl přeskočením čísel v číslovačce, obyčejné sázenky Sportky již nepřekontroloval, zařadil obyčejné sázenky do prémiových, provedl kontrolu jen prémiových sázenek a přestože mu ani podle jeho předpokladu pokladna se stavem sázenek nesouhlasila, vyhotovil nový deník Sportky a přepsal v něm číslo chybějící sázenky 5063 a 5046. V tomto jeho nesprávném postupu je nepochybně spatřovat nedbalost. Pokud pak jmenovaný uvádí, že sázenky mohly být na poště v místnosti, kde pracoval, odcizeny někým z místa, kam je v těsné blízkosti přepážkového okénka ukládá, je to jednak málo pravděpodobné, neboť tyto díly sázenek bez dílů A neměly pro pachatele ceny, ale i v tom případě by bylo v jeho jednání spatřovat nedbalost v tom, že sázenky náležitě neopatroval a proti možnosti odcizení nezabezpečil.

Ježto pak nepochybným opomenutím M. F. došlo k tomu, že příslušný díl sázenky žalobcem podané nebyl doručen úřadovně Sazky a v důsledku toho podle § 7 odst. 3 herního plánu Sazky-Sportky vyloučen z možnosti výhry v částce 10 500,- Kčs a prémie 20 000,- Kčs, která by na ni byla při včasném dojití tohoto dílu sázenky připadla, byla jednáním a opomenutím. M. F., jehož žalovaný účastník užil k splnění svého závazku vůči žalobci, způsobena žalobci škoda v částce 30 500,- Kčs, odpovídá žalobci za tuto škodu podle § 344 o. z. 1) z roku 1950 žalovaný účastník. Ustanovení citovaného § 7 odst. 3 herního plánu Sazky o tom, že sběrna odpovídá v případě opožděného doručení nebo nedoručení dílů C sázenek jen za vrácení složeného vkladu, je v rozporu s citovanými ustanoveními občanského zákoníka ( § § 504, 505, 344 o. z.), která, jak shora podrobně rozvedeno, nemohla být herním plánem změněna, neboť zmocnění v citovaných vládních usneseních neopravňovalo k vydání herního plánu takového obsahu, aby jim byla měněna základní ustanovení o. s. ř. o soudní příslušnosti a základní ustanovení a zásady občanského zákoníku o náhradě škody.

1) Srov. § 421 odst. 2 o. z. č. 40/1964 Sb.