Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 26.10.1964, sp. zn. 7 Tz 73/64, ECLI:CZ:NS:1964:7.TZ.73.1964.1

Právní věta:

Aby zpráva MNV o chování podmíněně odsouzeného ve zkušební době byla spolehlivým důkazem, musí mít takové náležitosti, z nichž by bylo patrno, že zpráva obsahuje stanovisko kolektivního orgánu MNV. Je-li zpráva MNV neúplná, nebo namítá-li odsouzený, že zpráva neodpovídá skutečnosti, je povinností soudu, aby požádal MNV o doplnění zprávy, nebo o zprávu novou a přitom sdělil obranu odsouzeného, případně aby prověřil správnost námitek odsouzeného i provedením dalších důkazů.

Soud: Nejvyšší soud ČSSR
Datum rozhodnutí: 26.10.1964
Spisová značka: 7 Tz 73/64
Číslo rozhodnutí: 42
Rok: 1964
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Zpráva o chování odsouzeného
Předpisy: 140/1961 Sb. § 60
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 42/1964 sb. rozh.

Aby zpráva MNV o chování podmíněně odsouzeného ve zkušební době byla spolehlivým důkazem, musí mít takové náležitosti, z nichž by bylo patrno, že zpráva obsahuje stanovisko kolektivního orgánu MNV.

Je-li zpráva MNV neúplná, nebo namítá-li odsouzený, že zpráva neodpovídá skutečnosti, je povinností soudu, aby požádal MNV o doplnění zprávy, nebo o zprávu novou a přitom sdělil obranu odsouzeného, případně aby prověřil správnost námitek odsouzeného i provedením dalších důkazů.

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 1964 – 7 Tz 73/64.)

Rozsudkem okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 6. června 1962, sp. zn. 5 T 54/62 byl obviněný G. M. odsouzen pro trestný čin útoku na veřejného činitele podle § 156 odst. 2 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 8 měsíců. Zkušební doba byla stanovena na dva roky.

Usnesením okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 24. 7. 1964 sp. zn. 5 T 54/62 bylo vysloveno, že obviněný podmíněný trest ve smyslu § 60 odst. 1 tr. zák. vykoná. Stížnost obviněného proti tomuto rozhodnutí byla usnesením krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 1964, sp. zn. 7 To 301/64 zamítnuta.

Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu byla usnesení krajského soudu i okresního soudu zrušena a okresnímu soudu v Novém Jičíně přikázáno, aby v potřebném rozsahu věc znovu projednal a rozhodl.

Z odůvodnění:

Předseda Nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona spatřuje porušení zákona v ustanovení § 2 odst. 4 tr. ř. v tom, že oba soudy se opíraly o zprávy OO VB a MNV přesto, že zprávy jsou kusé, zejména zpráva MNV, nemohou být podkladem pro podrobné zhodnocení způsobu života obviněného ve zkušební době a že obviněný popřel správnost těchto vyjádření.

Nejvyšší soud přezkoumal ve smyslu § 276 odst. 1 tr. ř. všechny výroky napadeného rozhodnutí a postup řízení, které mu předcházelo. Na základě tohoto přezkoumání dospěl k závěru, že zákon byl porušen.

Obviněný podle zprávy MNV pokračuje nadále v požívání alkoholických nápojů ve větším množství. Přitom tato zpráva nejen, že neposkytuje skutečný obraz o chování obviněného, ale není ani podepsána žádným z funkcionářů MNV a není z ní patrno, že tam vyjádřené stanovisko je stanoviskem kolektivního orgánu MNV. Tato zpráva nemohla být proto soudu spolehlivým podkladem pro posouzení, zda obviněný ve zkušební době vyhověl nebo nevyhověl podmínkám uvedeným v § 60 odst. 1 tr. zák.

Ze zprávy OO VB vyplývá, že obviněný se ve zkušební době nedopustil žádného trestného činu nebo přestupku. Pověst má v bydlišti špatnou, neboť je denně v podnapilém stavu a nevede spořádaný rodinný život. Důchod, který dostává, propíjí a pak žije v tíživých sociálních poměrech.

Obviněný při veřejném zasedání popřel správnost obou zpráv a uvedl, že do hospody chodí pouze na pivo, nebo si koupí víno, které pak doma vypije. Podle jeho tvrzení však není pravdou, že by propíjel důchod.

Za tohoto důkazního stavu bylo povinností okresního soudu prověřit obhajobu obviněného, případně i jinými důkazy objasnit rozpor mezi jeho tvrzení a zprávou MNV a OO VB, aby tak mohl na základě spolehlivých pokladů posoudit, jak obviněný ve zkušební době skutečně žil a zda způsob jeho života vyžaduje výkon trestu či nikoli. Poněvadž taková zjištění okresní soud neučinil a rozhodl na podkladě kusého a nedostatečného objasnění věci, porušil zákon v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. Stejného pochybení se dopustil i krajský soud, který uvedený nedostatek neodstranil a rozhodl rovněž na základě nedostatečně objasněného stavu věci.

V novém řízení bude nutné, aby okresní soud především si vyžádal podrobnou zprávu o životě obviněného ve zkušební době, a to od kolektivního orgánu MNV (rady, příp. komise pro ochranu veřejného pořádku), aby zjistil, v jakém rozsahu se obviněný ve zkušební době opíjel a kde získával peníze na alkoholické nápoje. V případě, že obviněný v této době někde pracoval, je nezbytné vyžádat posudek o chování obviněného a jeho pracovní morálce i od zaměstnavatele. Teprve na základě těchto důkazů a výpovědi obviněného bude možno spolehlivě posoudit, zda se obviněný ve zkušební době osvědčil či nikoli.