Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.03.1962, sp. zn. 12 Co 112/62, ECLI:CZ:KSOS:1962:12.CO.112.1962.1

Právní věta:

Vyšle-li JZD svého člena do melioračního družstva, zůstává vyslaný člen nadále členem vlastního JZD po dobu výkonu prací v melioračním družstvu zůstává pojištěn stejně, jako kdyby pracoval v JZD, jehož je členem.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 13.03.1962
Spisová značka: 12 Co 112/62
Číslo rozhodnutí: 48
Rok: 1962
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Člen družstva, Jednotná zemědělská družstva
Předpisy: 49/1959 Sb. § 32 108/1959 Ú. l.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 48/1962 sb. rozh.

Vyšle-li JZD svého člena do melioračního družstva, zůstává vyslaný člen nadále členem vlastního JZD; po dobu výkonu prací v melioračním družstvu zůstává pojištěn stejně, jako kdyby pracoval v JZD, jehož je členem.

(Rozhodnutí krajský soud v Ostravě z 13. března, 12 Co 112/62)

Navrhovatel je členem JZD; družstvo jej od 1. 5. 1961 vyslalo na roční práci do melioračního družstva, jehož je JZD členem. Meliorační družstvo uzavřelo z navrhovatelem pracovní smlouvu. Šlo o otázku, zda navrhovatel je nemocensky pojištěn jako družstevník, anebo jako zaměstnanec.

Krajská odborová rada v Ostravě potvrdila rozhodnutí okresní odborové rady v Novém Jičíně, kterým nebylo uznáno navrhovatelovo zaměstnanecké pojištění z titulu jeho činnosti u melioračního družstva.

Okresní soud v Ostravě vyhověl opravnému prostředku navrhovatele a vyslovil, že jeho činnost u melioračního družstva zakládá jeho příslušnost k nemocenskému pojištění zaměstnaneckému. Tento závěr odůvodnil soud tím, že zaměstnání navrhovatele u melioračního družstva má všechny znaky poměru zaměstnaneckého a zakládá proto příslušnost k nemocenskému pojištění zaměstnaneckému podle § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., což vylučuje nemocenské pojištění družstevníka.

Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že opravný prostředek navrhovatele zamítl.

Z odůvodnění:

Soud prvního stupně při svém uvažování nebral náležitý zřetel na ustanovení Vzorových stanov melioračních družstev, vydaných jako příloha k vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 108/1959 Ú. l. 1) (srov. i zák. č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.), na ustanovení cit. vyhlášky a k tomu se vztahující výklad ze dne 21. 5. 1960 č. 8-1960 Ústřední rady odborů, Ústřední správy nemocenského pojištění v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a Státním úřadem sociálního zabezpečení. Podle § 1 cit. vyhlášky vznik a předmět činnosti melioračních družstev, jejich orgány a působnost těchto orgánů upravují vzorové stanovy melioračních družstev uvedené v příloze cit. vyhlášky. Podle čl. I. odst. 2 těchto stanov jsou členy melioračních družstev jednotná zemědělská družstva a jiné organizace socialistického sektoru, které se dobrovolně sdružily a založily meliorační družstvo za tím účele, aby podle zásad socialistického hospodaření společnou prací a řádným využitím prostředků zřizovalo, provozovalo a udržovalo vodohospodářská díla a zařízení v zájmovém území. Podle článku VI. odst. 21 stanov všechny práce spojené s úkoly melioračního družstva obstarávají pracovníci členů družstva; při rozsáhlejších akcích, které nemohou být obstarány pracovníky členů melioračního družstva, může toto přijímat do pracovního poměru technické a administrativní síly, odborné síly k obsluze strojů, jakož i síly potřebné k obstarávání pomocných prací.

Z toho plyne, že uzavírání pracovního poměru mezi melioračním družstvem a pracovníky členů melioračního družstva je nepřípustné a že tito pracovníci mají práce v melioračním družstvu vykonávat v rámci svých pracovních vztahů a povinností, které mají vůči členské organizaci melioračního družstva, jejímiž jsou pracovníky. Uzavření pracovního poměru jmenovitě zaměstnaneckého mezi melioračním družstvem a pracovníkem organizace, která je členem tohoto družstva, odporuje stanovám melioračních družstev, a tím i jejich právnímu základu, tj. zákonu č. 11/1955 Sb. a vyhlášce č. 108/1959 Ú. l., a je proto ve smyslu ustanovení § 36 odst. 1 obč. zákoníku neplatné. Stanovisko Ústřední rady odborů, Ústřední správy nemocenského pojištění, ze dne 21. 5. 1960 č. j. 8-1960 je jen správným rozvedením zmíněného důsledku. V tomto stanovisku se uvádí, že pro zaměstnance organizací socialistického sektoru a pracovníky JZD, které jsou členy v melioračním družstvu, platí pro dobu výkonu prací v melioračním družstvu pracovně právní úprava platná pro ně v jejich mateřském podniku nebo v jejich JZD v době, kdy byli vyslání na práci k melioračnímu družstvu; u těchto pracovníků nemůže vzniknout z jejich poměru v melioračním družstvu pracovní poměr; práce, které konají v melioračním družstvu, konají na základě toho, že jejich mateřský závod (např. státní statek, JZD) je členem melioračního družstva a jeho členský podíl spočívá i v práci, kterou musí zajistit jako člen melioračního družstva; tito pracovníci zůstávají proto i nadále v poměru k organizaci, jejímiž jsou zaměstnanci, nebo k JZD, jehož jsou členy. Také odměnu za práci jim vyplácí vždy jejich mateřský závod nebo JZD. Z toho všeho uvedené stanovisko dovozuje, že tito pracovníci i po dobu výkonu prací v melioračním družstvu zůstávají pojištěnci stejně, jako kdyby pracovali ve svém mateřském závodě nebo v JZD.

Tento závěr odpovídá plně ustanovení zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (ve znění zákona č. 16/1959 Sb.), a vlád. nařízení č. 56/1956 Sb. o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev (ve znění vl. nař. č. 20/1959 Sb.). /2/ Podle § 4 tohoto nařízení nevztahuje se sice nemocenské pojištění podle smlouvy uzavřené Jednotným zemědělským družstvem na družstevníky, kteří jsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru. Těmito zaměstnanci se však rozumí zaměstnanci ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 54/1956 Sb., tedy pracovníci v platném pracovním poměru zaměstnaneckém. Tito pracovníci podléhají totiž nemocenskému pojištění zaměstnaneckému bezpodmínečně. Není proto důvodu, aby se stali účastníky ještě nemocenského pojištění jiného (družstevního) nebo v něm pokračovali, když jsou nemocensky zajištěni již jinak a v rozsahu přesahujícím rozsah nemocenského pojištění družstevníků. Naproti tomu zaměstnanecké nemocenské pojištění je na pracovníky uvedené v § 2 odst. 2 cit. zák. vztaženo jen subsidiárně, tj. pouze tehdy, když pracovník tam uvedený, např. pracovník ve faktickém pracovním poměru, tedy v poměru, který nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik pracovního poměru zaměstnaneckého, není z důvodu této činnosti nemocensky pojištěn podle jiných předpisů o nemocenském pojištění. Navrhovateli u melioračního družstva nemohlo by tedy vzniknout se zřetelem na neplatnost uzavřeného pracovního poměru zaměstnaneckého zaměstnanecké nemocenské pojištění pouze podle § 2 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb. Toto pojištění je však vyloučeno tím, že navrhovatel z titulu této činnosti vykonává podle platných právních zásad zase jen v rámci své členské povinnosti k JZD, na čemž nic nemůže změnit pouze formální stránka odhlášky z družstevního pojištění, poněvadž by tím mohly být obcházeny předpisy o tom, kdo a jakému nemocenskému pojištění podléhá. Bylo proto změnou usnesení soudu prvního stupně obnoveno správné rozhodnutí krajské odborové rady.

1) Srov. dnes nové Vzorové stanovy melioračních družstev uveř. ve Věstníku MZLH č. 103/1961.

2) Srov. dnes zák. č. 32/1962 Sb.