Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 27.09.1962, sp. zn. 6 Co 433/62, ECLI:CZ:MSPH:1962:6.CO.433.1962.1

Právní věta:

Za cestu do zaměstnání a zpět lze pokládat jen cestu z bydliště zaměstnance k místu vstupu do podniku a zpět. O takovou cestu nejde, když úraz se přihodil zaměstnanci na cestě ze zasedání rady ONV; jde tu tedy o pracovní úraz, za nějž podnik odpovídá ve smyslu § 1 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 27.09.1962
Spisová značka: 6 Co 433/62
Číslo rozhodnutí: 39
Rok: 1963
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Rozhodnutí
Heslo: Náhrada škody v pracovním právu, Pracovní úraz
Předpisy: 150/1961 Sb. § 127
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Žalobce se dožadoval odškodnění pracovního úrazu, který utrpěl dne 19. května 1959, když se při pádu zranil na cestě domů ze zasedání rady ONV.

Obvodní soud pro Prahu 3 žalobu zamítl, protože dospěl k závěru, že šlo o úraz, ke kterému došlo na cestě ze zaměstnání domů; za tento úraz žalovaný podnik podle § 1 odst. 3 zák. č. 150/1961 Sb. neodpovídá.

Městský soud v Praze rozhodnutí soudu I. stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podle § 1 odst. 3 zák. č. 150/1961 Sb. není pracovním úrazem ve smyslu tohoto zákona úraz, který se pracovníku přihodil na cestě do zaměstnání a zpět. V § 1 odst. 2 vyhl. č. 7/1962 Sb., je pak blíže vysvětleno, co se rozumí cestou do zaměstnání a zpět, a to tak, že touto cestou je cesta z bydliště pracovníka k místu vstupu do podniku a zpět. Jde o výjimku ze zásady stanovené v § 1 odst. 1 zák. č. 150/1961 Sb., že podnik, u něhož je pracovník v době úrazu v pracovním poměru, odpovídá za škodu úrazem, který se pracovníku přihodil v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání. Soud prvního stupně správně zjistil, že účast žalobce na zasedání rady byla součástí jeho povinností, vyplývajících z jeho funkce ředitele podniku, že tedy cesta z tohoto zasedání byla v přímé souvislosti s výkonem jeho zaměstnání. Dále však dospěl k závěru, že šlo o cestu domů a že proto žalovaný podnik za následky úrazu na této cestě neodpovídá. S názorem, že v daném případě šlo o cestu ze zaměstnání domů, nelze souhlasit.

Zákon č. 150/1961 Sb. o náhradách při úrazech a nemocech z povolání poskytuje pracovníku širokou ochranu tím, že stanoví objektivní odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou úrazem, který se pracovníku přihodil v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání. Z důvodů obtížné kontrolovatelnosti vyjímá zákon cestu do zaměstnání a zpět, avšak ze zákona i citované vyhlášky je zřejmé, že jde o výjimku. Není proto důvodu k extenzívnímu výkladu definice cesty do zaměstnání a zpět, jak je uvedena v § 1 odst. 2 vyhl. č. 7/1962 Sb. Za cestu do zaměstnání a zpět možno proto pokládat jen cestu z bydliště pracovníka k místu vstupu do podniku a zpět. O takovou cestu v daném případě nepochybně nešlo, neboť úraz se žalobci nepřihodil na cestě z jeho stálého pracoviště, tj. provozních místností žalovaného podniku, resp. jeho právního předchůdce, nýbrž na cestě z budovy ONV do bydliště žalobcova.

Žalobce i soud prvního stupně zřejmě svedla k nesprávnému názoru ta okolnost, že k úrazu došlo na místě, kam by se byl pravděpodobně žalobce musel dostat, i kdyby šel domů z místa svého pracoviště. Tato nahodilá okolnost však není rozhodná. Nelze totiž hovořit o obvyklé cestě ze zaměstnání domů, protože z pracoviště domů se lze vracet v každém případě nejrůznější cestou a také různým způsobem (pěšky nebo dopravním prostředkem). K úrazu pak může dojít na místě, na něž se pracovník muset dostat při obvyklé cestě domů a třeba i přímo před domem, v němž bydlí. Tato okolnost však nemůže být rozhodná, neboť pak by vůbec nemohlo být objektivně zjištěno, kam až trvá ochrana podle citovaného zákona a kde končí. Je proto nutno dojít k závěru, že jedině rozhodná je ta okolnost, zda šlo o cestu z místa vstupu do podniku a zpět.

Proto nutno pokládat žalobu zásadně za důvodnou. Soud prvního stupně, však vycházeje z jiného názoru, nezabýval se vůbec přiměřeností požadované náhrady škody, a proto nezbylo, než jeho rozhodnutí zrušit a uložit mu, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.