Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.05.2016, sp. zn. 91 Co 417/2015, ECLI:CZ:MSPH:2016:91.CO.417.2015.1

Právní věta:

Odměna advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 29 odst. 2 o. s. ř.), se určuje sazbou mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty dle § 8 advokátního tarifu, tj. z tarifní hodnoty představované výší peněžitého plnění nebo cenou věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká.

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 31.05.2016
Spisová značka: 91 Co 417/2015
Číslo rozhodnutí: 81
Rok: 2017
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Odměna opatrovníka
Předpisy: § 140 odst. 2 o. s. ř.
§ 29 odst. 2 o. s. ř.
§ 9 odst. 5 předpisu č. 177/1996Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Městský soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 8. 10. 2015, sp. zn. 128 EC 76/2011.

I.
Dosavadní průběh řízení

1. Napadeným usnesením soud prvního stupně přiznal opatrovníkovi žalovaného Mgr. V. B., advokátovi se sídlem v P., ustanovenému žalovanému dle § 29 odst. 2 o. s. ř. opatrovníkem z důvodu, že nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za něj jednat, odměnu a náhradu hotových výdajů ve výši 12 826 Kč.

2. Výši odměny opatrovníka a náhrady hotových výdajů určil soud prvního stupně podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen „advokátní tarif“), přičemž výši mimosmluvní odměny stanovil dle § 7 bodu 6. advokátního tarifu z tarifní hodnoty 312 000 Kč (§ 8 odst. 1 advokátního tarifu) částkou 5000 Kč připadající na jeden úkon právní služby (§ 12a advokátního tarifu); mimosmluvní odměnu přiznal soud prvního stupně za dva provedené úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a nahlížení do spisu) v celkové výši 10 000 Kč. Dále soud prvního stupně přiznal opatrovníkovi paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300 Kč připadající na každý z provedených úkonů právní služby dle § 13 odst. 3 advokátního tarifu a náhradu daně z přidané hodnoty ve výši 21 % z mimosmluvní odměny a náhrady hotových výdajů dle § 137 odst. 3 o. s. ř.

II.
Odvolání a vyjádření k němu

3. Proti napadenému usnesení podal včasné a přípustné odvolání žalobce a namítal, že výše přiznané odměny neodpovídá ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu, podle něhož měla být mimosmluvní odměna advokáta ustanoveného opatrovníkem žalovaného stanovena z tarifní hodnoty 1000 Kč a spolu s náhradou hotových výdajů a náhradou daně z přidané hodnoty měla tak celková výše odměny a náhrad za dva provedené úkony právní služby činit 3146 Kč.

III.
Důvodnost odvolání

4. Odvolací soud přezkoumal z podnětu podaného odvolání napadené rozhodnutí a bez jednání (§ 214 odst. 2 písm. c/ o. s. ř.) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

5. V první řadě odvolací soud konstatuje, že odvolání je v tomto případě podáno žalobcem jakožto subjektivně oprávněnou osobou, neboť přiznání odměny a náhrady hotových výdajů advokáta ustanoveného účastníku řízení opatrovníkem napadeným rozhodnutím může mít vliv na povinnost tohoto účastníka řízení nahrazovat státu náklady, které stát ponese placením odměny a náhrad ve výši určené napadeným rozhodnutím (§ 140 odst. 2, § 148 odst. 1 o. s. ř.).

6. V tomto případě byl opatrovník ustanoven žalovanému pro řízení dle § 29 odst. 2 o. s. ř. z důvodu, že žalovaný jako právnická osoba nemohl před soudem vystupovat proto, že tu nebyla osoba oprávněná za něj jednat.

7. Soud prvního stupně správně rozhodl o placení odměny a náhrady hotových výdajů advokáta ustanoveného opatrovníkem žalovaného pro řízení dle § 140 odst. 2 o. s. ř., přičemž správně při určení náhrady hotových výdajů a odměny za zastupování postupoval podle ustanovení zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (advokátního tarifu) a náhradu za daň z přidané hodnoty správně určil z odměny za zastupování a z náhrady hotových výdajů podle sazby daně z přidané hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem (zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přitom soud prvního stupně stanovil mimosmluvní odměnu i paušální náhradu hotových výdajů a náhradu daně z přidané hodnoty ve správné výši v souladu s ustanoveními § 6, § 7 bodu 6, § 8 odst. 1, § 11 odst. 1, § 12a odst. 1, 2 a § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

8. K námitce žalobce, že výše mimosmluvní odměny advokáta ustanoveného opatrovníkem žalovaného pro řízení měla být stanovena z tarifní hodnoty sporu 1000 Kč dle ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu, a nikoliv z tarifní hodnoty sporu 312 000 Kč představované výší peněžitého plnění, jež tvoří předmět řízení dle § 8 odst. 1 advokátního tarifu, lze uvést následující.

9. Advokátní tarif jakožto předpis veřejného práva upravuje výši odměny (a náhrad některých výdajů) advokáta za poskytování právních služeb buď jako odměnu smluvní, či mimosmluvní (§ 1 advokátního tarifu). Vzhledem k tomu, že v případě ustanovení advokáta opatrovníkem účastníkovi občanského soudního řízení není založeno smlouvou mezi advokátem a státem, který odměnu platí (§ 140 odst. 2 o. s. ř.), použijí se pro určení výše odměny ustanovení o mimosmluvní odměně (§ 6 a násl. advokátního tarifu). Mimosmluvní odměna je advokátním tarifem konstruována na základě pevných sazeb za jeden úkon právní služby advokáta z tarifní hodnoty předmětu řízení (§ 7 advokátního tarifu). Přitom tarifní hodnotou předmětu řízení je výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká (§ 8 advokátního tarifu) a jen v případech, že tarifní hodnotu nelze vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, považuje se za tarifní hodnotu částka uvedená v § 9 advokátního tarifu. Z této systematiky advokátního tarifu plyne, že podle § 9 odst. 1 až 5 se určuje sazba mimosmluvní odměny v případech, kdy hodnotu předmětu řízení nelze vyjádřit v penězích nebo ji lze zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, a dále, že se tak děje v taxativně vyjmenovaných případech, pro něž advokátní tarif stanoví pevnou částku tarifní hodnoty.

10. Vzhledem k tomu, že v projednávané věci tarifní hodnota předmětu řízení je vyjádřena peněžitým plněním, o nějž v řízení jde (zde částkou 312 000 Kč), přičemž případ ustanovení opatrovníka právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat, není případem taxativně vyjmenovaným v § 9 odst. 1 až 5 advokátního tarifu, nelze než uzavřít, že v těchto případech se určuje sazba mimosmluvní odměny z tarifní hodnoty dle § 8 odst. 1 až 7 advokátního tarifu, tj. z tarifní hodnoty představovanou výší peněžitého plnění nebo cenou věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká, nepočítaje v to příslušenství.

11. Jelikož soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením správně o placení odměny a náhrady hotových výdajů advokáta ustanoveného opatrovníkem žalované, jakož i o výši mimosmluvní odměny a náhrady hotových výdajů a daně z přidané hodnoty, odvolací soud napadené usnesení potvrdil (§ 219 o. s. ř.).

Anotace:

Městský soud v Praze se v daném rozhodnutí zabýval otázkou způsobu určení výše odměny a náhrady hotových výdajů advokáta ustanoveného opatrovníkem právnické osoby dle § 29 odst. 2 a § 140 odst. 2 o. s. ř.

Další údaje