Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 02.08.2016, sp. zn. 8 Cmo 232/2016, ECLI:CZ:VSOL:2016:8.CMO.232.2016.1

Právní věta:

Návrh na zápis ve věcech pobočného spolku, a to včetně změny či výmazu zápisu, podává zásadně hlavní spolek (§ 11 odst. 1, § 26 odst. 2 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů); tím není dotčeno ustanovení § 11 odst. 3 uvedeného zákona.

Soud: Vrchní soud v Olomouci
Datum rozhodnutí: 02.08.2016
Spisová značka: 8 Cmo 232/2016
Číslo rozhodnutí: 130
Rok: 2017
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.)
Předpisy: § 26 předpisu č. 304/2013Sb.
§ 86 předpisu č. 304/2013Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Vrchní soud v Olomouci potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. L 18874/RD8/KSBR, Fj 81094/2016/KSBR.

I.
Dosavadní průběh řízení

1. Shora označeným usnesením soud prvního stupně odmítl návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku ze dne 24. 6. 2016 evidovaný pod Fj 81094/2016/KSBR. Své rozhodnutí odůvodnil ust. § 86 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen „ZVR“), neboť návrh nebyl podán osobou oprávněnou. Soud dále odkázal na § 26 odst. 2 ZVR, dle kterého návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podává spolek hlavní, a nikoliv spolek pobočný.

II.
Odvolání a vyjádření k němu

2. Proti tomuto usnesení podal navrhovatel odvolání, ve kterém uvedl, že je jako pobočný spolek legitimován na základě stávající judikatury k podání návrhu na zápis do spolkového rejstříku. S ohledem na tuto skutečnost proto navrhl zrušení napadeného usnesení a následné provedení zápisu.

III.
Důvodnost odvolání

3. Odvolací soud poté, co dovodil, že včas podané přípustné odvolání oprávněnou osobou obsahuje náležitosti stanovené ust. § 205 odst. 1 OSŘ, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

4. Z obsahu spisu vyplývá, že návrhem doručeným rejstříkovému soudu dne 24. 6. 2016 se navrhovatel domáhal změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku, a to konkrétně změny názvu a zápisu systému statutárního orgánu. Poté soud prvního stupně rozhodl napadeným usnesením.

5. Podle ust. § 86 ZVR rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže a) byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna, b) nebyl podán předepsaným způsobem, c) neobsahuje všechny předepsané náležitosti, d) je nesrozumitelný nebo neurčitý, e) k němu nebyly připojeny listiny, jimiž mají být podle tohoto nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo f) účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 občanského zákoníku.

Podle ust. § 2 odst. 2 ZVR rejstříkový soud zveřejní zápis do veřejného rejstříku, jeho změnu nebo výmaz (dále jen „zápis“), jakož i uložení listin, včetně listin v elektronické podobě (dále jen „listina“) do sbírky listin bez zbytečného odkladu po zápisu.

Podle ust. § 26 odst. 1 ZVR do spolkového rejstříku se zapisují a) spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „spolek“), b) pobočné spolky a pobočné organizace odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů (dále jen „pobočný spolek“) a c) další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon.

Podle ust. § 26 odst. 2 ZVR návrh na zápis ve věcech pobočného spolku podle odstavce 1 písm. b) podává spolek podle odstavce 1 písm. a).

Podle ust. § 28 ZVR návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedená v § 26 nebo 27.

6. Odvolací soud konstatuje, že v souladu s § 2 odst. 2 ZVR se zápisem do veřejného rejstříku rozumí jak prvozápis, tak změna či výmaz. Ve věcech zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku je legitimován k podání návrhu na zápis v souladu s § 26 odst. 2 ZVR toliko spolek hlavní. Na tomto závěru nic nemění ani ust. § 28 ZVR (dle názoru odvolacího soudu je toto ustanovení pouze duplicitním ustanovením ve vztahu k výše citovaným ustanovením ZVR), které uvádí, že návrh na změnu či výmaz zápisu může podat osoba uvedena § 26 ZVR (nebo § 27 ZVR, který však na projednávaný případ nedopadá). Pokud § 28 ZVR odkazuje na ustanovení § 26, je nezbytné toto ustanovení vykládat jako celek, tj. včetně odstavce druhého, dle kterého návrh ve věcech pobočného spolku podává osoba uvedená v § 26 odst. 1 písm. a) ZVR – tedy spolek hlavní.

7. Jestliže návrh ve věci zápisu pobočného spolku do spolkového rejstříku podává spolek hlavní (neboť jen ten je legitimován k podání takového návrhu), pak odmítl-li soud prvního stupně návrh podaný pobočným spolkem jako osobou k tomu neoprávněnou, postupoval správně, v souladu s § 86 písm. a) ZVR.

8. Odvolací soud proto napadené usnesení v souladu s § 219 OSŘ jako věcně správné potvrdil.