Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 09.04.2014, sp. zn. 8 Nc 978/2014, ECLI:CZ:KSCB:2014:8.NC.978.2014.1

Právní věta:

Pro řízení o určení otcovství zahájené do 31. 12. 2013 se použije po účinnosti zákona č. 292/2013 Sb. až do skončení tohoto řízení zákon č. 99/1963 Sb. ve znění do 31. 12. 2013.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 09.04.2014
Spisová značka: 8 Nc 978/2014
Číslo rozhodnutí: 71
Rok: 2014
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu místní, Řízení před soudem, Určení otcovství
Předpisy: § 514 předpisu č. 292/2013Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením ze dne 28. 1. 2014 O k r e s n í s o u d v Sokolově vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v Českých Budějovicích. Učinil tak v reakci na účinnost zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (od 1. 1. 2014), dle jehož ustanovení § 417 odst. 1 je v řízení o určení a popření otcovství místně příslušným obecný soud dítěte, kterým je v dané věci Okresní soud v Českých Budějovicích. Dle ustanovení § 514 tohoto zákona se dle dosavadních předpisů dokončí toliko řízení o popření otcovství zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na návrh nejvyššího státního zástupce.

Postoupení věci se brání Okresní soud v Českých Budějovicích s argumentací, že řízení bylo zahájeno již 27. 2. 2013, tedy v době, kdy aplikovaný zákon nebyl účinný, tudíž s odkazem na přechodná ustanovení zákona 293/2013 Sb. by místní příslušnost daného řízení měla být určena dle občanského soudního řádu platného v době zahájení řízení, tj. určena dle obecného soudu žalovaného, kterým je Okresní soud v Sokolově.

K r a j s k ý s o u d v Českých Budějovicích po přezkoumání věci dospěl k závěru, že nesouhlas předkládajícího soudu je důvodný.

Z odůvodnění:

Nutno přisvědčit postupujícímu soudu v tom, že od 1. 1. 2014 vešel v účinnost zákon č. 292/2013 Sb., který nadále upravuje postup soudů v taxativně vyjmenovaných řízeních, mimo jiné i v řízeních o určení a popření rodičovství, kdy místní příslušnost soudu je upravena v ustanovení § 417 odst. 1 tak, že místně příslušným k projednávání a rozhodnutí je obecný soud dítěte. Zákon obsahuje jediné přechodné ustanovení – § 514 shora citovaný. Podepsaný soud je však názoru, že výklad tohoto ustanovení provedený Okresním soudem v Sokolově není správný, tj. že výkladem a contrario nelze dovodit, že vyjma specifikovaného řízení (o popření otcovství zahájeného návrhem nejvyššího státního zástupce), které se dokončí podle dosavadních předpisů, se na všechna ostatní použije počínaje 1. 1. 2014 nový předpis. Současně s tímto zákonem totiž vešel v účinnost i zákon č. 293/2013 Sb. novelizující občanský soudní řád, dle jehož čl. II bod 2 Přechodných ustanovení se pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 99/1963 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podepsaný soud obě ustanovení v jejich kontextu vykládá tak, že u řízení zahájených do 31. 12. 2013 se i po účinnosti zákona č. 292/2013 Sb. postupuje dle občanského soudního řádu ve znění do 31. 12. 2013, bylo-li jejich projednávání a rozhodování tímto zákonem (č. 99/1963 Sb.) upraveno.

Z uvedeného vyplývá, že bylo-li dané řízení zahájeno již 27. 2. 2013, je nutno otázku místní příslušnosti soudu posoudit dle tehdy platného předpisu, tj. dle § 84 a § 85 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013. Je-li zároveň nezpochybněno, že žalovaný má bydliště v obvodu Okresního soudu v Sokolově, nelze než uzavřít, že nesouhlas Okresního soudu v Českých Budějovicích s postoupením věci je důvodný.