Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.07.2013, sp. zn. 11 Co 393/2013, ECLI:CZ:KSOS:2013:11.CO.393.2013.1

Právní věta:

Pravidla počítání času podle § 57 o. s. ř. platí i pro běh lhůty u doručování do datových schránek.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 12.07.2013
Spisová značka: 11 Co 393/2013
Číslo rozhodnutí: 15
Rok: 2014
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Datové schránky, Doručování, Lhůty
Předpisy: § 17 odst. 4 předpisu č. 300/2008Sb.
§ 47 o. s. ř.
§ 57 o. s. ř.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Usnesením O k r e s n í h o s o u d u v Ostravě ze dne 26. 4. 2013, ve znění opravného usnesení ze dne 10. 6. 2013, bylo v předmětné věci odvolání žalovaného proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2013 odmítnuto.

Žalovaný podal v zákonné lhůtě odvolání a navrhoval, aby odvolací soud usnesení okresního soudu změnil tak, že usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2013 se neodmítá. V odůvodnění podaného odvolání uvedl, že dle jeho názoru nedošlo k doručení usnesení ze dne 20. 3. 2013 fikcí dne 1. 4. 2013, ale bylo mu doručeno až dne 2. 4. 2013. Ve věci došlo k tomu, že se právní zástupce žalovaného přihlásil do své datové schránky dne 22. 3. 2013 brzy odpoledne, poté se z datové schránky odhlásil a po odhlášení z datové schránky do ní došlo dne 22. 3. 2013 právě usnesení ze dne 20. 3. 2013. Toto usnesení tak bylo dodáno do datové schránky dne 22. 3. 2013. Dále uvedl, že zákon č. 300/2008 Sb. nemá žádné ustanovení o běhu lhůt a počítání času. Doručování písemností v občanském soudním řízení zástupci účastníka se řídí ustanovením § 50b a § 47 o. s. ř., kdy z ustanovení § 47 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že při doručování prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky se postupuje podle zvláštního právního předpisu, tedy dle zákona č. 300/2008 Sb. Za situace, kdy zákon č. 300/2008 Sb. neupravuje běh lhůt a způsob počítání času, je žalovaný přesvědčen, že platí úprava občanského soudního řádu v ustanovení § 57 odst. 2, větě druhé, ze které vyplývá, že připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Občanský soudní řád je obecný právní předpis pro úpravu průběhu občanského soudního řízení. Zákon č. 300/2008 Sb. upravuje pouze délku lhůty, po které je písemnost dodána soudem do datové schránky považována za doručenou fikcí. Toto však neznamená, že by se na počátek běhu této lhůty a její skončení nevztahovala ustanovení občanského soudního řádu. Den 1. 4. 2013 byl svátkem, neboť se jednalo o Velikonoční pondělí.

Jestliže byla datová zpráva s rozhodnutím ze dne 20. 3. 2013 dodána do datové schránky právního zástupce žalovaného dne 22. 3. 2013 a 10 den od tohoto dne připadl na den 1. 4. 2013, skončila tato lhůta pro doručení rozhodnutí fikcí až následující pracovní den, kterým byl den 2. 4. 2013. Odvolání podané dne 17. 4. 2013 u soudu tak nebylo podáno opožděně.

K r a j s k ý s o u d v Ostravě usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že odvolání žalovaného se neodmítá.

Z o d ů v o d n ě n í :

Vzhledem k podanému odvolání přezkoumal odvolací soud napadené usnesení v souladu s ustanovením § 212a odst. 6 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 9. 2012 byl žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 520 345 Kč do 31. 12. 2012 (výrok I.). Žaloba v části, jíž se žalobce po žalovaném domáhal úroku z prodlení z částky 520 345 Kč od 18. 10. 2011 do zaplacení, byla zamítnuta (výrok II.). O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.). Rozsudek byl napaden odvoláním v celém rozsahu. Usnesením okresního soudu ze dne 20. 3. 2013 nebylo žalovanému přiznáno osvobození od placení soudních poplatků. Toto usnesení bylo doručeno zástupci žalovaného do datové schránky 22. 3. 2013 v 13:36:14 hod. V potvrzení o dodání a doručení do datové schránky je nesprávně uvedeno, že doručovaná písemnost je doručena fikcí 1. 4. 2013 v 13:36:14 hod. Odvolání žalovaného proti usnesení okresního soudu ze dne 20. 3. 2013 bylo podáno u soudu dne 17. 4. 2013.

Podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Podle § 17 odst. 3 výše citovaného zákona dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Analogické znění jako ve výše citovaném ustanovení § 17 odst. 4 je upraveno ohledně doručování písemností do vlastních rukou v ustanovení § 49 odst. 4 o. s. ř. Odvolací soud se v celém rozsahu ztotožňuje s právní argumentací uvedenou v podaném odvolání ohledně počítání běhu lhůt s odkazem na ustanovení § 57 o. s. ř. V předmětné věci byl dokument (usnesení) dodán do datové schránky dne 22. 3. 2013. Desátý den připadl na 1. 4. 2013 (Velikonoční pondělí) a s odkazem na ustanovení § 57 odst. 2, věta druhá, o. s. ř. připadl konec lhůty na následující pracovní den, tj. 2. 4. 2013. Odvolání tak bylo podáno poslední den odvolací 15denní lhůty.

Odvolací soud v souladu s ustanovením § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. usnesení okresního soudu změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.