Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 06.09.2012, sp. zn. 20 Co 453/2012, ECLI:CZ:KSPH:2012:20.CO.453.2012.1

Právní věta:

Je-li soudní exekutor odvolán, exekuční činnost nadále do jmenování nového exekutora provádí zástupce exekutora, a pokud zastupování trvá, nemůže odvolaný exekutor exekuční činnost vykonávat. Oprávněný může po odvolání exekutora, jenž byl pověřen provedením exekuce, požádat o změnu exekutora; v takovém případě je důvod pro změnu exekutora dán ze zákona, soud tedy nezkoumá, zda jsou dány důvody změny ve smyslu ustanovení § 44b ex. ř. Vyhovění návrhu na změnu exekutora nebrání okolnost, že dosud nedošlo ke jmenování nového exekutora.

Soud: Krajský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 06.09.2012
Spisová značka: 20 Co 453/2012
Číslo rozhodnutí: 53
Rok: 2013
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Exekuce, Odvolání, Zastoupení
Předpisy: § 15 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 16 předpisu č. 120/2001Sb.
§ 44b předpisu č. 120/2001Sb.
§ 51 předpisu č. 120/2001Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

O k r e s n í s o u d v Mělníku usnesením ze dne 20. 3. 2012 rozhodl, že zprošťuje JUDr. J. D., soudního exekutora Exekutorského úřadu Plzeň – jih pověření k provedení exekuce, nařízené usnesením Okresního soudu v Mělníku dne 8. 4. 2008 (výrok I.), a že provedením této exekuce pověřuje soudního exekutora Mgr. T. P., Exekutorský úřad N. (výrok II.). Toto rozhodnutí soud prvního stupně odůvodnil s poukazem na ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a § 44b ex. ř. tím, že vyhověl žádosti oprávněného o změnu exekutora po zjištění, že JUDr. J. D. byl na svoji žádost ke dni 31. 12. 2011 odvolán z funkce soudního exekutora.

Proti tomuto usnesení se odvolal JUDr. M. U., soudní exekutor Exekutorského úřadu P. 9, jako zástupce odvolaného soudního exekutora JUDr. J. D. Poukazoval na to, že po odvolání soudního exekutora výkon exekutorského úřadu zaniká, nicméně řízení jsou nadále spravována osobou zástupce odvolaného soudního exekutora, se kterým má již dohodou určený odvolaný soudní exekutor podíl na odměně. Ministerstvo uskuteční do jednoho měsíce od uvolnění exekutorského úřadu výběrové řízení na nového exekutora. Zastupování odvolaného soudního exekutora pak končí dnem, kdy byl po zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor. Podle § 15 odst. 5 ex. ř. exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu převezme neukončené spisy tohoto úřadu a provádí dále exekuční a další činnost; účastníky řízení o tom informuje a oprávněného poučí, že může požádat o změnu exekutora. V daném případě bylo dosud naplněno to, že po odvolání soudního exekutora JUDr. J. D. jeho zástupce řádně vykonává svou činnost. Skutečnost, že dosud nebyl do exekutorského úřadu jmenován nový exekutor, nelze pak přičítat k tíži odvolaného soudního exekutora. Výběr osoby soudního exekutora je sice v dispozici oprávněného, tento však toto své právo realizuje tím, že v návrhu na nařízení exekuce označí konkrétní osobu exekutora, který má být provedením exekuce pověřen. Poté, co se tak stane, může oprávněný navrhnout změnu exekutora pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, což není případ odvolání soudního exekutora (viz rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 61 Co 105/2011, dále usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, č. j. 40 Co 218/2012-32). Není tedy v případě změny exekutora možný jiný postup, než jaký exekuční řád uvádí v ustanovení § 44b. V dané věci oprávněný důvodnost svého požadavku na změnu exekutora neprokázal, soudnímu exekutorovi pak nebylo umožněno před vydáním rozhodnutí se k tomuto návrhu vyjádřit. Z těchto důvodů navrhoval, aby bylo napadené usnesení soudu prvního stupně zrušeno.

K r a j s k ý s o u d v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Z o d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud podle ustanovení § 212 a násl. o. s. ř. přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a odvolání neshledal důvodným.

V dané věci byla usnesením Okresního soudu v Mělníku ze dne 8. 4. 2008 ve prospěch oprávněného pravomocně nařízena exekuce podle notářského zápisu ze dne 29. 6. 2006, sepsaného I. L., notářkou v K., a jejím provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. J. D., Exekutorský úřad P. Soudní exekutor JUDr. J. D. byl ke dni 31. 12. 2011 z funkce soudního exekutora odvolán; zástupcem soudního exekutora JUDr. J. D. je JUDr. M. U., soudní exekutor, Exekutorský úřad P. 9 (viz informace zveřejněná na portálu Exekutorské komory České republiky). Podáním, došlým soudu 16. 3. 2012, oprávněný požádal o změnu exekutora; navrhl, aby provedením exekuce soud pověřil soudního exekutora Mgr. T. P., Exekutorský úřad N.

Případ, kdy je uvolněn exekutorský úřad a ještě není vybrán a jmenován nový exekutor, řeší po novele exekučního řádu (zákon č. 286/2009 Sb.) ustanovení § 15 a § 16, kde se výslovně stanoví, že ustanovený zástupce provádí exekuční a další činnost do jmenování nového exekutora do exekutorského úřadu, přičemž podíl na odměně se určí dohodou, a pokud k ní nedojde, rozhodne Komora. Novým obsazením exekutorského úřadu se v neukončených spisech z hlediska účastníků nic nemění. Exekutor převezme neukončené spisy a provádí v nich dále exekuční i další činnost, přičemž o této změně účastníky řízení informuje. Nově jmenovaný exekutor rovněž zajišťuje další administrativní záležitosti, jako je předání ukončených spisů, registrů, razítek, průkazů a pečetidel podle § 103 odst. 1. Stanoví se rovněž, že zastupování končí, byl-li po zániku výkonu exekutorského úřadu jmenován do exekutorského úřadu nový exekutor anebo pominou-li jiné důvody, pro které zastupování vzniklo.

Podle názoru odvolacího soudu lze na danou situaci analogicky vztáhnout ustanovení § 15 odst. 5 ex. ř. Soudní exekutor JUDr. J. D., Exekutorský úřad P., který byl soudem pověřen k provedení exekuce, byl ke dni 31. 12. 2011 z funkce exekutora odvolán a tím zanikl výkon exekutorského úřadu. Pokud jde o další postup, zákon předpokládá, jak bylo již shora uvedeno, že bude do exekutorského úřadu jmenován exekutor, který převezme neukončené spisy tohoto exekutorského úřadu a bude provádět dále exekuční činnost. Pro oprávněného pak tato situace znamená, že může požádat o změnu exekutora a v takovém případě je důvod pro změnu exekutora dán ze zákona (soud tedy nezkoumá důvody zvláštního zřetele hodné, jako tomu je v případě změny exekutora ve smyslu ustanovení § 44b ex. ř.). V daném případě oprávněný v souvislosti se zánikem výkonu exekutorského úřadu využil svého práva daného mu shora citovaným ustanovením a navrhnul změnu soudního exekutora, když k zániku výkonu exekutorského úřadu došlo ke dni 31. 12. 2011 a návrh na změnu exekutora oprávněný soudu podal 16. 3. 2012; bylo by čistě formalistickým přístupem takovému návrhu nevyhovět jen proto, že do příslušného exekutorského úřadu exekutor ještě nebyl jmenován. Námitky odvolatele, které se vztahují k postupu podle ustanovení § 44b ex. ř., tak nejsou vzhledem k výše uvedenému posouzení věci významné.

Odvolací soud proto usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil (§ 219 o. s. ř.).