Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.07.2009, sp. zn. 15 Co 306/2009, ECLI:CZ:KSOS:2009:15.CO.306.2009.1

Právní věta:

Je-li žalovaný neznámého pobytu a k ochraně jeho procesních práv byl ustanoven opatrovník, nelze pro přípravu jednání využít postup podle § 114b odst. 1 o. s. ř. Byla-li výzva podle uvedeného ustanovení doručena opatrovníkovi, který na ni v určené lhůtě nereagoval, nenastávají účinky předpokládané v ustanovení § 114b odst. 5 o. s. ř., a proto nelze vydat rozsudek pro uznání.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 27.07.2009
Spisová značka: 15 Co 306/2009
Číslo rozhodnutí: 92
Rok: 2010
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Opatrovník, Rozsudek pro uznání
Předpisy: § 114b odst. 1 o. s. ř.
§ 114b odst. 5 o. s. ř.
§ 29 odst. 3 o. s. ř.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Rozsudkem pro uznání ze dne 23. 4. 2009 O k r e s n í s o u d v Ostravě uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 93 185,67 Kč spolu s úroky z prodlení tam uvedenými a na náhradě nákladů řízení částku 31 992,50 Kč. Ve svém rozhodnutí vyšel z fikce uznání nároku žalovanou prostřednictvím jejího opatrovníka, který ve vyjádření k žalobě podle § 114b o. s. ř. uvedl, že nárok z opatrnosti neuznává. Toto vyjádření neshledal okresní soud dostatečným, a proto rozhodl v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 a § 153a odst. 1, 3 a 4 o. s. ř. a vydal rozsudek pro uznání.

Proti tomuto rozsudku pro uznání podala žalovaná prostřednictvím svého opatrovníka odvolání, v němž namítala nedostatek předpokladů pro jeho vydání, a to s přihlédnutím k tomu, že výzva k vyjádření podle § 114b o. s. ř. neměla být vydána, neboť její opatrovník nemohl vylíčit rozhodující skutečnosti ve věci, kterou zná pouze z tvrzení protistrany, a nemohl ani připojit nebo označit důkazy. Dále namítala neprojednatelnost žaloby, která dle jejího přesvědčení neobsahuje všechny náležitosti, zejména z ní nevyplývá, o jaké konkrétní skutečností žalobkyně svůj nárok opírá. Ze všech uvedených důvodů navrhla, aby odvolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se k odvolání žalované nevyjádřila.

Z odůvodnění:

Odvolací soud přezkoumal napadený rozsudek a řízení mu předcházející z důvodů uvedených v ustanovení § 205b o. s. ř., tzn. zda řízení netrpí vadami uvedenými v ustanovení § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a zda byly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání předepsané v již zmiňovaném ust. § 153a o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 114b o. s. ř. Poté dospěl k následujícím závěrům.

Žalobkyně se ve věci domáhá po žalované zaplacení částky 93 185,67 Kč s příslušenstvím jako nároku ze smlouvy o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla. Usnesením ze dne 2. 12. 2008 byl ustanoven žalované podle § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovníkem JUDr. J. Š., advokát, neboť se nepodařilo zjistit současný pobyt žalované. Téhož dne bylo vydáno usnesení , jímž byla žalovaná vyzvána, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení ve věci písemně vyjádřila, aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, vylíčila rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojila listinné důkazy, popřípadě označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Současně byla žalovaná poučena v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 153a odst. 3 o. s. ř. o následcích nedodržení zmíněné 30 denní lhůty k vyjádření. Žaloba a výzva podle § 114b o. s. ř. byla doručena opatrovníku žalované dne 8. 12. 2008. Podáním doručeným soudu dne 15. 12. 2008 se žalovaná prostřednictvím svého opatrovníka vyjádřila tak, že uplatněný nárok z opatrnosti neuznává. Poté rozhodl okresní soud napadeným rozsudkem pro uznání bez nařízení jednání.

Má-li podle § 114a odst. 1 o. s. ř. předseda senátu připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání, musí znát okruh právně významných skutečností, které jsou mezi účastníky sporné, a důkazy, které účastnící navrhují k prokázání svých tvrzení. Ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř. je jedním z ustanovení občanského soudního řádu, jež upravuje úkony soudu v rámci přípravy jednání. Toto ustanovení umožňuje předsedovi senátu s výjimkou věcí, v nichž nelze uzavřít smír, a ve věci uvedené v ustanovení § 118b a § 120 odst. 2 o. s. ř. vyzvat žalovaného usnesením, aby se ve věci písemně vyjádřil, a v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svojí obranu a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popř. označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Proto výzva podle § 114b odst. 1 o. s. ř. má místo tam, kde se předpokládají odlišná tvrzení žalovaného, který se neomezí jen na popření všech tvrzených skutečností a na pouhý návrh zamítnutí žaloby, i když také na to má v zásadě právo.

S ohledem na výše uvedený výklad je podstatné, že výzva podle § 114b odst. 1 o. s. ř. je určena žalovanému účastníku řízení bez ohledu na to, že tento může vyjádření poskytnout i prostřednictvím zvoleného zástupce. V řízení před okresním soudem proto nebyly splněny podmínky pro použití ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy okresnímu soudu bylo známo, že žalované nelze výzvu podle § 114b o. s. ř. doručit, protože její pobyt není znám. Tuto překážku nelze odstranit ustanovením opatrovníka žalované podle § 29 odst. 3 o. s. ř. Ustanovený opatrovník nemůže – objektivně posuzováno – případné námitky žalované znát a připravit tak její kvalifikované vyjádření k žalobě.

Proto také nelze dovodit uznání v žalobě uplatněného nároku ze strany žalované podle ust. § 114b odst. 5 o. s. ř., a tedy ani podmínky pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a odst. 1 a 3 o. s. ř.