Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.04.2009, sp. zn. 11 Td 24/2009, ECLI:CZ:NS:2009:11.TD.24.2009.1

Právní věta:

Z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř., tj. pro obavu z toho, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul pravomocně uloženému trestu, lze vzít do vazby odsouzeného též v řízení konaném podle § 332 odst. 1 tr. ř. o tom, zda se jako podmíněně propuštěný osvědčil nebo zda vykoná zbytek trestu odnětí svobody podle § 64 odst. 1 tr. zák. (srov. přiměřeně rozhodnutí pod č. 7/1996 Sb. rozh. tr.). Jestliže v takovém řízení byl odsouzený vzat do vazby, pak soudem příslušným k rozhodnutí o započítání této vazby do uloženého trestu (§ 38 odst. 1 tr. zák.*), § 334 odst. 1 tr. ř.) je soud, jehož příslušnost vyplývá z ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř., tj. soud, který rozhodl v prvním stupni ve věci, v níž byl odsouzenému uložen trest odnětí svobody, o jehož výkon jde. *) Poznámka redakce: Nyní jde o ustanovení § 92 odst. 1 tr. zákoníku

Soud: Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí: 27.04.2009
Spisová značka: 11 Td 24/2009
Číslo rozhodnutí: 33
Rok: 2010
Sešit: 5-6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Podmíněné propuštění, Příslušnost soudu, Vazba, Vykonávací řízení, Započítání vazby
Předpisy: § 315 odst. 2 tr. ř.
§ 332 odst. 1 tr. ř.
§ 334 odst. 1 tr. ř.
§ 67 písm. a) tr. ř.
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného L. D. rozhodl o příslušnosti tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k rozhodnutí podle § 334 odst. 1 tr. ř. o započítání vazby odsouzeného L. D. příslušný Okresní soud v Ostravě.

Z  o d ů v o d n ě n í :

Odsouzený L. D. byl uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 12. 2004, sp. zn. 15 T 89/2004, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 2. 2005, sp. zn. 9 To 34/2005, ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák., dílem dokonaným a dílem ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 k § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem.

Odsouzený L. D. byl pak uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, ze spáchání trestného činu útoku na veřejného činitele podle § 155 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. a trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a byl mu uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem. Dále mu byl uložen trest zákazu pobytu v hlavním městě Praze na dobu tří let. Současně byl zrušen ve výroku o trestu výše již citovaný rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, jakož i všechna na něj obsahově navazující rozhodnutí, jež zrušením pozbyla svého podkladu.

Odsouzený L. D. nastoupil výkon trestu dne 14. 11. 2005 a trest vykonával ve věznici v N. S., okres Louny. Okresní soud v Lounech rozhodl usnesením ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006, podle § 61 odst. 1 písm. a) tr. zák. o podmíněném propuštění odsouzeného L. D. z výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen shora uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Ostravě v trvání dvou let. Podle § 63 odst. 1 tr. zák. byla odsouzenému stanovena zkušební doba v trvání dvou let.

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 70 T 58/2007, byl odsouzený L. D. uznán vinným ze spáchání trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), e), odst. 2 tr. zák. a trestného činu neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 2. března 2009, sp. zn. 4 PP 107/2006, bylo podle § 64 odst. 1 tr. zák. rozhodnuto o vykonání zbytku trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D., který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, a z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006.

Okresní soud v Lounech poté zaslal Okresnímu soudu v Ostravě pravomocné rozhodnutí o vykonání zbytku trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D. s tím, že odsouzený byl usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. 4 PP 107/2006, podle § 68 odst. 1, odst. 3 písm. a), b) tr. ř. z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. ř. vzat do vazby. Okresní soud v Ostravě je tedy příslušný k nařízení zbytku výkonu trestu i k provedení zápočtu vazby, jelikož rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, bylo původně rozhodnuto o uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody u odsouzeného L. D.

Okresní soud v Ostravě poté předložil trestní věc odsouzeného L. D. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu k vydání rozhodnutí o započítání vazby odsouzeného L. D. a stanovení povinnosti hradit náklady vazby podle ustanovení § 152 odst. 1 písm. a) tr. ř. s tím, že podle názoru Okresního soudu v Ostravě příslušný k provedení zápočtu vazby je ten soud, v jehož věci byl odsouzený vzat do vazby, tj. v daném případě Okresní soud v Lounech, a postup, kdy zápočet vazby a stanovení povinnosti hradit náklady vazby je prováděn soudem, který vzal odsouzeného do vazby, je standardně uplatňován u všech okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k těmto závěrům.

Nejvyšší soud se předně ztotožnil s tím, že Okresní soud v Lounech rozhodoval podle § 61 odst. 1 písm. a) tr. zák. jako věcně a místně příslušný soud (§ 333 odst. 1 tr. ř.) o podmíněném propuštění odsouzeného L. D. z výkonu trestu odnětí svobody, neboť v jeho obvodu odsouzený vykonával uložený trest odnětí svobody. Tento soud byl rovněž tak podle § 332 tr. ř. příslušný k rozhodování po podmíněném propuštění o tom, zda se podmíněně propuštěný ve zkušební době osvědčil, anebo zda se u něj vykoná zbytek trestu, z jehož výkonu byl Okresním soudem v Lounech podmíněně propuštěn (§ 333 odst. 1, poslední věta, tr. ř.). V této souvislosti je třeba připomenout, že příslušnost soudu v řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, včetně rozhodování po podmíněném propuštění o osvědčení nebo nařízení výkonu zbytku trestu, je výjimkou z obecné zásady vyplývající z ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř., podle níž, pokud v trestním řádu není stanoveno jinak, rozhodnutí související s výkonem trestů činí soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.
Stejně tak lze souhlasit s postupem Okresního soudu v Lounech, který v rámci řízení po podmíněném propuštění (§ 332 tr. ř.), tedy v řízení o tom, zda se podmíněně propuštěný osvědčil nebo zda vykoná zbytek trestu odnětí svobody, rozhodl o vzetí odsouzeného L. D. do vazby z důvodu uvedeného v ustanovení § 67 písm. a) tr. ř., tj. pro obavu z toho, že odsouzený uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul pravomocně uloženému trestu, resp. výkonu jeho zbytku (K tomu srov. přiměřeně rozhodnutí pod č. 7/1996 Sb. rozh. tr.).

Není sporu o tom, že byl-li odsouzený vzat do vazby v řízení po podmíněném propuštění a poté došlo k rozhodnutí, že vykoná zbytek trestu odnětí svobody, z jehož výkonu byl předtím podmíněně propuštěn, je nutno v souvislosti s nařízením výkonu trestu, resp. výkonu jeho zbytku rozhodnout též o započítání této vazby (§ 334 odst. 1 tr. ř.).

Příslušnost soudu k vydání takového rozhodnutí v rámci vykonávacího řízení trestní řád výslovně neupravuje. Není-li tedy v trestním řádu stanoveno jinak, uplatní se obecné pravidlo obsažené v ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř., podle něhož rozhodnutí související s výkonem trestů činí soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni.

Ostatně je to soud prvního stupně (resp. předseda senátu tohoto soudu), který podle § 334 odst. 1 tr. ř. současně s nařízením výkonu zbytku trestu odnětí svobody rozhodne též o započítání vazby. I za tím účelem mu soud, který rozhodl o tom, že podmíněně propuštěný vykoná zbytek trestu, zasílá ve dvojím vyhotovení opis tohoto usnesení a na jeho podkladě pak předseda senátu soudu prvního stupně (tj. soudu, který uložil trest odnětí svobody, o jehož výkon se jedná) nařídí výkon zbytku trestu, jakož rozhodne též o započítání vazby, která byla realizována v rámci vykonávacího řízení. Pro tyto účely si případně vyžádá u soudu, který rozhodl o vazbě odsouzeného, potřebné podklady. K tomu srov. též § 66 odst. 4 a § 58 Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. 505/2001 – org., kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů.

V posuzované věci byl L. D odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 10 T 129/2004, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 3 To 603/2005, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a tento trest vykonával do podmíněného propuštění usnesením Okresního soudu v Lounech ze dne 13. 6. 2006, sp. zn. 4 PP 107/2006, ve věznici v N. S., okres Louny.

Nejvyšší soud tak uzavírá, že pokud je do tohoto trestu třeba provést zápočet vazby, je nutno z hlediska místní a věcné příslušnosti soudu k tomuto rozhodnutí postupovat podle ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř., tedy že soudem příslušným k takovému rozhodnutí je Okresní soud v Ostravě, jako soud, který ve věci odsouzeného L. D. rozhodl v prvním stupni.