Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16.07.2008, sen. zn. 1 VSPH 103/2008-P, ECLI:CZ:VSPH:2008:1.VSPH.103.2008.1

Právní věta:

K přihlášce pohledávky, kterou nelze přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, se ve smyslu ustanovení § 185, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nepřihlíží ode dne, kdy přihlašovateli pohledávky marně uplynula lhůta určená mu insolvenčním správcem v řádné výzvě k odstranění vad přihlášky. To, zda přihláška pohledávky byla doplněna po uplynutí této lhůty, ale ještě předtím, než insolvenční soud rozhodl, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a že ji jako opožděnou odmítá, nemá na tento závěr žádného vlivu.

Rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů je ze zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí přihlášky a s uvědoměním věřitele, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí (§ 185 uvedeného zákona).

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 16.07.2008
Spisová značka: 1 VSPH 103/2008-P
Číslo rozhodnutí: 37
Rok: 2009
Sešit: 3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Úpadek
Předpisy: § 188 odst. 2 předpisu č. 182/2006Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

K r a j s k ý s o u d v Ústí nad Labem v insolvenčním řízení dlužníka 3D P., spol. s r. o. (dále jen dlužník), usnesením ze dne 28. 5. 2008, v bodě I. výroku rozhodl, že se nepřihlíží k přihlášce pohledávky věřitele W., s. r.o., ve výši 340 353,85 Kč, v bodě II. výroku ji odmítl a v bodě III. výroku věřitele uvědomil o tom, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí.

Při svém rozhodování vyšel soud prvního stupně z toho, že usnesením ze dne 22. 2. 2008 rozhodl o zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Věřitel se podáním, které bylo soudu doručeno dne 25. 2. 2008, domáhal přihlášení svých pohledávek v celkové výši 340 353,85 Kč. Přihlášky věřitele nebyly podány na předepsaném formuláři a současně nebyly připojeny listiny dokládající právní důvod vzniku pohledávek. Podle ustanovení § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále jen IZ) byl věřitel dne 16. 4. 2008 správcem vyzván k jejich doplnění ve lhůtě 15 dnů. Ke dni vydání tohoto usnesení přihláška doplněna ani upravena nebyla, soud proto s odkazem na ustanovení § 188 odst. 2 IZ rozhodl, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a podle ustanovení § 185 IZ ji odmítl.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včas odvolání, v němž namítal, že veškeré listiny včetně řádně vyplněného formuláře zaslal dne 29. 4. 2008 na uvedenou adresu ve výzvě insolvenčního správce. Obálka se však vrátila jako nedoručitelná. Následně tedy dne 6. 5. 2008 zaslal požadované doplnění jak insolvenčnímu správci (včetně původních obálek, podacích lístků doporučené pošty), tak insolvenčnímu soudu.

V r c h n í s o u d v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, aniž nařizoval jednání, a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno. Potvrdil proto rozhodnutí soudu prvního stupně.

Z odůvodnění:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Přihlášku pohledávky lze podle § 176 IZ podat pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 211/2007 Sb.) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. Kromě obecných náležitostí podání (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

Insolvenční správce přihlášku pohledávky přezkoumá; nelze-li ji přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve věřitele, aby ji opravil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (§ 188 IZ).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že věřitel své přihlášky nepodal na předepsaném formuláři. S přihláškou pohledávky, jež není podána na předepsaném formuláři, nejsou spojeny žádné účinky. Věřitel byl proto insolvenčním správcem řádně vyzván dopisem ze dne 16. 4. 2008, aby je ve stanovené lhůtě doplnil a opravil. Současně se mu dostalo poučení nejen o tom, jak opravu či doplnění provést, ale také o případných následcích nesplnění této výzvy – tj. že přihláška bude předložena insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k ní nepřihlíží. Ve výzvě též insolvenční správce věřitele řádně poučil, že opravenou nebo doplněnou přihlášku má podat u insolvenčního soudu. Insolvenční správce k tomu věřiteli stanovil patnáctidenní lhůtu. Výzva byla věřiteli doručena dne 18. 4. 2008.

Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 1 o. s. ř. určená lhůta počala běžet dnem následujícím (tj. 19. 4. 2008) a její poslední den, kdy ještě přihláška mohla být včas podána, připadl na 5. 5. 2008.

Lhůta je dle § 57 odst. 3 o. s. ř. zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. Odvolací soud ze spisu zjistil, že věřitel doručoval svoji přihlášku soudu poštou, a protože podle podací obálky ji odevzdal k poštovní přepravě až dne 6. 5. 2008, učinil tak opožděně. Jde zcela k tíži poměrů věřitele, že se neřídil poučením, kterého se mu dostalo a – jak sám tvrdí – nesprávně nejprve zaslal přihlášku na adresu insolvenčnímu správci.

Jestliže věřitel podal doplněnou přihlášku opožděně, pak ve smyslu ustanovení § 188 odst. 2 IZ ze zákona nastal účinek, s nímž je spojeno jediné možné rozhodnutí soudu, totiž, že k podané přihlášce se nepřihlíží. Také o tom byl věřitel správcem řádně poučen.

Rozhodnutí insolvenčního soudu podle § 188 odst. 2 IZ je ze zákona spojeno s rozhodnutím o odmítnutí přihlášky a s uvědoměním věřitele, že právní mocí rozhodnutí jeho účast v insolvenčním řízení končí ( § 185 IZ).

Soud prvního stupně proto rozhodl správně, jestliže přihlášku odmítl; odvolací soud jeho věcně správné rozhodnutí potvrdil podle § 219 o. s. ř. Odvolací soud přitom výslovně zdůrazňuje, že na věcné správnosti napadeného rozhodnutí ničeho nemění ani úvaha soudu prvního stupně, že přihláška nebyla opravena či doplněna ani ke dni vydání usnesení. Tato úvaha je bez právního významu.