Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.12.2005, sp. zn. 1 Ko 618/2005, ECLI:CZ:VSPH:2005:1.KO.618.2005.1

Právní věta:

Rozhodnutím, které konkursní soud vydává při výkonu své dohlédací činnosti (§ 12 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. ve znění účinném do 31.12.2007), je i rozhodnutí o tom, zda na schůzi konkursních věřitelů mohou hlasovat také konkursní věřitelé, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna, je sporná, popřípadě je podmíněná (§ 10 odst. 3 zákona); proti takovému rozhodnutí není přípustné odvolání (§ 66b odst. 2 uvedeného zákona).

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 15.12.2005
Spisová značka: 1 Ko 618/2005
Číslo rozhodnutí: 109
Rok: 2008
Sešit: 10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Konkurs
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

M ě s t s k ý s o u d v Praze v konkursu vedeném na majetek úpadce U. C., s. r. o. (dále jen úpadce), na schůzi konkursních věřitelů konané dne 15. 11. 2005 vydal usnesení, jímž rozhodl, že hlasovat mohou také konkursní věřitelé, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna, je sporná, popřípadě je podmíněná.

Proti tomuto usnesení se odvolali konkursní věřitelé AT 10 V. G., A. stavební společnosti, a. s., a A. M. B. G. (dále jen dovolatelé) a shodně požadovali, aby je odvolací soud zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu řízení s pokynem, aby soud prvního stupně nepřihlížel v konkursu k pohledávkám přihlášeným společníky úpadce JUDr. P. T. (32c ve výši 1 618 767 663 Kč a 32d ve výši 2 500 000 Kč) a CPI P. I. (29B ve výši 100 000 Kč, 29C ve výši 70 232 000 Kč a 29D ve výši 67 795 112 Kč) vyplývajícím z jejich účasti na základním kapitálu úpadce a odpovídajícím jejich vkladu do základního kapitálu, neboť se jedná o pohledávky, které se v konkursu neuspokojují.

V obsahově zcela totožných podáních odvolatelé zejména uváděli, že dne 15. 11. 2005 se konalo zvláštní přezkumné jednání, na němž byly přezkoumávány pohledávky společníků úpadce JUDr. P. T. a CPI P. I. (dále jen CPI) s tím, že soud považoval jejich předchozí přezkoumání za neplatné, neboť byly v seznamu pohledávek vyjádřeny správcem v procentech, ačkoliv měly být vyjádřeny v penězích, jak byly přihlášeny. Tyto pohledávky byly popřeny správcem konkursní podstaty, odvolateli a konkursním věřitelem R. C., s. r. o., z důvodu, že jde o pohledávky z titulu podílů společníků na jmění úpadce, které nelze uspokojit v konkursu, ale až po jeho skončení, a proto je nelze ani přihlásit. Téhož dne se konala schůze věřitelů, na které soud prvního stupně vydal napadené usnesení, jímž udělil hlasovací právo i věřitelům popřených pohledávek. Jelikož všechny konkursní pohledávky byly popřeny, udělil tak hlasovací právo všem konkursním věřitelům. Námitku odvolatelů R. C., s. r. o., aby JUDr. P. T. a CPI byli vyloučeni z hlasování, ponechal soud bez rozhodnutí. Odvolatelé dále reprodukovali důvody vzniku pohledávek JUDr. P. T. a CPI uvedené v jejich přihláškách se závěrem, že jde jednak o „pohledávky“ odpovídající výši jejich peněžitých vkladů do základního kapitálu úpadce. Přihlášené pohledávky jsou podle odvolatelů chybně vyčísleny, především však jsou vzhledem ke svojí povaze v konkursu neuspokojitelné, nelze je proto ani přihlásit a správce je z těchto důvodů neměl pojmout do seznamu pohledávek, neboť k nim nelze dle § 20 odst. 3 zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV) vůbec přihlížet. Odvolatelé připustili, že současná judikatura tuto problematiku neřeší, zmínili však, že výslovně bude upravena v novém insolvenčním zákoně, podle nějž se pohledávky společníků úpadce budou správci pouze oznamovat a uspokojit je bude možno až po uspokojení ostatních pohledávek. Odvolatelé dodali, že podle jejich názoru byly navíc přihlášky těchto pohledávek i neurčité a již proto nepřezkoumatelné.

Odvolatelé zdůraznili, že po přezkumném jednání a po schůzi věřitelů konaných dne 15. 11. 2005 je zřejmé, že věřitelé seskupení kolem p. H. N. (mezi nimi i JUDr. P. T. a CPI) tvoří skupinu disponující pohledávkami představujícími celkově většinu všech přihlášených pohledávek. Tato skupina zamýšlí sestavit na příští schůzi věřitelů naplánované na 14. 12. 2005 věřitelský výbor jí ovládaný, aby tak další průběh konkursního řízení byl zcela v jejích rukách. Odvolatelé se proto domnívají, že pokud nebude věc uvedena na pravou míru a společníci úpadce JUDr. P. T. a CPI v daném konkursu nebudou vyloučeni z hlasovacích práv, budou jakákoliv usnesení učiněná za účasti těchto osob na hlasování napadena a činnost věřitelského orgánu zvoleného za jejich účasti povede k nejistotě o platnosti jeho právních úkonů, což negativně ovlivní konkursní řízení a poškodí konkursní věřitele. Odvolatelé se proto domnívají, že napadeným usnesením došlo k zásahu do jejich práv, že řízení je postiženo vadou, jež by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že věc nebyla správně právně posouzena.

V r c h n í s o u d v Praze se v první řadě zabýval tím, zda odvolání proti napadenému usnesení je přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není. Proto dovolání odmítl.

Z odůvodnění:

Podle § 12 odst. 2 ZKV při výkonu své dohlédací činnosti soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu konkursu, a činí opatření nezbytná k zajištění jeho účelu. Podle § 66b odst. 2 ZKV proti rozhodnutí, které soud učinil při výkonu dohlédací činnosti podle § 12, není odvolání přípustné.

Podle § 10 odst. 1 a 2 ZKV soud svolává schůzi konkursních věřitelů, je-li toho třeba pro zjištění jejich stanovisek potřebných pro další vedení konkursu, a řídí její jednání. K platnosti usnesení a k volbám věřitelského orgánu je třeba prosté většiny hlasů na schůzi přítomných nebo řádně zastoupených konkursních věřitelů počítaná podle výše jejich pohledávek. Podle § 10 odst. 3 ZKV hlasovat mohou jen konkursní věřitelé, jejichž pohledávka byla zjištěna. Soud rozhodne, zda mohou hlasovat také konkursní věřitelé, jejichž pohledávka nebyla ještě zjištěna, je sporná, popřípadě je podmíněná.

Z protokolu o schůzi věřitelů konané dne 15. 11. 2005 vyplývá, že na této schůzi soud prvního stupně s odkazem na skutečnost, že žádná z přezkoumaných konkursních pohledávek nebyla dosud zjištěna, rozhodl podle § 10 odst. 3 ZKV o hlasovacích právech konkursních věřitelů, jejichž pohledávky dosud nebyly zjištěny. Toto usnesení náleží mezi rozhodnutí soudu činěná při výkonu dohlédací činnosti dle § 12 ZKV, proti kterým dle § 66b odst. 2 ZKV není odvolání přípustné.

Veden tímto právním názorem postupoval odvolací soud dle § 218 písm. c) o. s. ř. a odvolání odvolatelů odmítl.