Usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 14.08.2002, sp. zn. 27 Nc 66/2002, ECLI:CZ:OSZR:2002:27.NC.66.2002.1

Právní věta:

Třídenní lhůta k podání námitek proti příkazu k úhradě nákladů exekuce (§ 88 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je lhůtou procesní, k jejímuž zachování postačí, jsou-li námitky nejpozději posledního dne lhůty odevzdány orgánu, který má povinnost je exekutorovi doručit.

Soud: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou
Datum rozhodnutí: 14.08.2002
Spisová značka: 27 Nc 66/2002
Číslo rozhodnutí: 52
Rok: 2004
Sešit: 6
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Výkon rozhodnutí
Předpisy: § 88 odst. 3 předpisu č. 120/2001Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Z odůvodnění:

Podle § 88 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. (dále jen „zákon“) může účastník řízení u exekutora podat námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce do tří dnů od jeho doručení. Zákon sice nemá odkaz, co se týče doručení námitek na obecný právní předpis, tedy na občanský soudní řád, ale z povahy zákona jako z velké části procesního předpisu lze dovodit, že se jedná o právní normu speciální k normě obecné a to k občanskému soudnímu řádu. Toto lze dovodit i z mnoha ustanovení zákona, např. § 124, § 60, § 65, § 69, § 71 a § 73. Proto i doručení námitek se musí řídit ustanoveními občanského soudního řádu o lhůtách procesních, a to § 57 a § 58. Z uvedeného proto vyplývá, že námitky musí být v třídenní lhůtě doručeny exekutorovi, popř. dány k přepravě orgánu majícímu licenci k doručování zásilek, přičemž počátek lhůty začíná dnem následujícím po doručení příkazu k úhradě nákladů a skončí uplynutím třetího dne. Pokud konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty následující pracovní den.

Z dokladů doručených soudu exekutorem vyplývá, že příkaz k úhradě nákladů exekuce byl povinné doručen dne 1. 7. 2002. Na poštu (jedná se o procesní lhůtu) byly námitky podány dne 19. 7. 2002, tedy po uplynutí třídenní lhůty počítané podle zásad shora uvedených. Zákon opět neupravuje postup v případě opožděně podaných námitek. Znovu je tedy nutno postupovat dle ustanovení občanského soudního řádu jako předpisu obecného a v daném případě se nejblíže blíží rozhodování o opožděných námitkách ustanovení § 208 o. s. ř., protože se jedná výslovně o přezkumné řízení, naprosto obdobné řízení odvolacímu. Protože byly námitky povinné podány po uplynutí třídenní lhůty, byly podány opožděně a jako takové je soud odmítl.