Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 02. 07. 1998, sp. zn. 12 To 278/98

Právní věta:

Výkon trestu zákazu činnosti není staven ve smyslu ustanovení § 49 odst. 3, věta první, tr. zák., jestliže je odsouzený v jeho průběhu vzat do vazby.

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 02.07.1998
Spisová značka: 12 To 278/98
Číslo rozhodnutí: 12
Rok: 2000
Sešit: 2
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Zákaz činnosti
Předpisy: 140/1961 Sb. § 49 odst. 3
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský soud v Hradci Králové ke stížnosti odsouzeného zrušil usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 17. 4. 1998 sp. zn. 2 T 72/96 a znovu rozhodl tak, že odsouzenému započetl do trestu zákazu činnosti uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 22. 7. 1997 sp. zn. 2 T 72/96, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 3. 1998 sp. zn. 12 To 443/97, dobu od 3. 4. 1996 do. 3. 4. 1997.

Z odůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 17. 4. 1998 sp. zn. 2 T 72/96 započítal v označené věci Okresní soud v Jičíně odsouzenému do souhrnného trestu zákazu řízení motorových vozidel v trvání jednoho roku, uloženého vedle trestu dvou let odnětí svobody, dobu od 24. 2. 1997 do 19. 3. 1998. Z odůvodnění rozhodnutí plyne, že jde o data právní moci rozsudků Okresního soudu v České Lípě a Okresního soudu v Jičíně s dodatkem, že do doby výkonu trestu zákazu činnosti se nezapočítává doba od 30. 4. 1997, kdy odsouzený nastoupil výkon uloženého souhrnného trestu.

Proti tomuto usnesení podal odsouzený stížnost. Má zato, že soudy si mezi sebou trest zákazu činnosti předávají, že však již doba výkonu tohoto trestu uplynula, a domáhá se započtení doby strávené ve vazbě do výkonu tohoto trestu. Výkon trestu zákazu činnosti není staven ve smyslu ustanovení § 49 odst. 3, věta první, tr. zák., jestliže je odsouzený v jeho průběhu vzat do vazby.

Z podnětu podané stížnosti přezkoumal krajský soud správnost a odůvodněnost napadeného usnesení a shledal stížnost odsouzeného důvodnou, byť i z důvodů výslovně nenamítaných.

Okresní soud sice správně vycházel z toho, že ve věci 2 T 72/96 byl uložen souhrnný trest po zrušení trestu uloženého pod sp. zn. 2 T 260/96 Okresním soudem v České Lípě, mimochodem rovněž trestu souhrnného ve vztahu k odsouzení trestním příkazem pod sp. zn. 3 T 113/96 u Okresního soudu v Trutnově, kde byl jako první trest zákazu řízení motorových vozidel uložen. Z jakého důvodu ovšem okresní soud započítává do trestu zákazu řízení motorových vozidel dobu počínající datem 24. 2. 1997, která je datem právní moci rozsudku vydaného Okresním soudem v České Lípě, není z odůvodnění rozhodnutí patrno. Z důvodu nepřezkoumatelnosti napadeného usnesení odvolací soud využil svého oprávnění a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. napadené usnesení zrušil a rozhodl o zápočtu sám.

Trest zákazu činnosti začíná sice od právní moci soudního rozhodnutí, avšak v daném případě je rozhodující právní moc trestního příkazu vydaného Okresním soudem v Trutnově, a nikoliv právní moc rozsudku Okresního soudu v České Lípě.

Právní moci nabyl tento trestní příkaz dnem 3. 4. 1996. Od tohoto data odsouzený uložený trest zákazu řízení motorových vozidel vykonával. Na počátek výkonu tohoto trestu nemělo uložení prvního ani druhého souhrnného trestu žádný vliv. Důležité je, že do uplynutí jednoho roku, na který byl trest zákazu řízení motorových vozidel uložen, nezapočal odsouzený s výkonem trestu odnětí svobody. Jenom výkon trestu odnětí svobody by se podle § 49 odst. 3 tr. zák. nezapočítával do doby výkonu trestu zákazu činnosti. Ostatní překážky způsobené rozhodnutím oprávněných orgánů; které by fakticky znemožňovaly výkon zakázané činnosti, neprodlužují výkon tohoto trestu. Pokud tedy do běhu této doby zasáhlo vzetí odsouzeného dne 7. 2. 1997 (se započtením od 6. 2. 1997 v 18.50 hod) do vazby Okresním soudem v Trutnově pod sp. zn. Nt 119/97, toto omezení osobní svobody odsouzeného, které objektivně bránilo ve výkonu trestu zákazu činnosti, běh doby stanovené pro výkon trestu zákazu řízení motorových vozidel nestaví. Zákon v ustanovení § 49 odst. 3 tr. zák. uvádí jako důvod stavení běhu výkonu trestu zákazu činnosti jen výkon trestu odnětí svobody. Z uvedených důvodů je třeba vycházet z toho, že odsouzený trest zákazu řízení motorových vozidel v trvání jednoho roku uložený rozsudkem Okresního soudu v Jičíně ze dne 22. 7. 1997 sp. zn. 2 T 72/96, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 3. 1998 sp. zn. 12 To 443/97, odpykal dnem 3. 4. 1997. Odpykání trestu je třeba v rámci vykonávacího řízení podle § 350 odst. 1 tr. ř. započíst a stvrdit tak, že tento druh trestu byl vykonán.

Z uvedených důvodů rozhodl odvolací soud tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.