Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 02.06.1998, sp. zn. 4 To 508/98, ECLI:CZ:KSCB:1998:4.TO.508.1998.1

Právní věta:

Zjistí-li krajský soud jako soud druhého stupně při rozhodování o stížnosti proti usnesení o zamítnutí žádosti obviněného o propuštění z vazby, že okresní soud rozhodl až poté, co u příslušného soudu ( § 16 až § 18 tr. ř.) byla na obviněného podána obžaloba, zruší napadené usnesení postupem podle § 149 odst. 1 tr. ř. O žádosti obviněného o propuštění z vazby poté rozhodne soud příslušný k projednání obžaloby.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 02.06.1998
Spisová značka: 4 To 508/98
Číslo rozhodnutí: 31
Rok: 1999
Sešit: 5
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Stížnost
Předpisy: 141/1961 Sb. § 16 až § 18
§ 149 odst. 1
§ 72 odst. 2
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil ke stížnostem obviněných R. S., J. P. a E. C. usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 5. 1998 sp. zn. 5 Nt 212/98.

Z odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 5. 1998 sp. zn. 5 Nt 212/98 zamítl Okresní soud v Českých Budějovicích podle § 72 odst. 2 tr. ř. žádosti obviněných R. S., J. P. a E. C. o propuštění z vazby s tím, že u obviněných

J. P. a R. S. nadále trvají důvody vazby podle § 67 písm. a) tr. ř. a u obviněného E. C. trvají důvody vazby podle § 67 písm. a), b), c) tr. ř. a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. nepřijal písemné sliby těchto obviněných.

Proti tomuto usnesení podali obvinění včas stížnost. Shodně uvedli, že jim bylo sděleno obvinění pro trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, 2 tr. zák., kterého se měli dopustit v dubnu 1997. Během celého průběhu přípravného řízení se však nepodařilo zajistit dostatečné usvědčující důkazy. Zásadní argumentace pro uvalení vazby a její pokračování, kterou je skutečnost, že hrozí vysoký trest, tedy není na místě, neboť všichni tři obvinění jsou si jisti, že budou ohledně tohoto skutku zproštěni obžaloby, a nemají tedy obavy ze soudního řízení a nemají důvod, aby se vyhýbali trestnímu stíhání. Ve světle tohoto faktu měl být jejich písemný slib v době, kdy již podle názoru soudu prvního stupně i státního zástupce pominuly koluzní důvody vazby, přijat. Z těchto důvodů by mělo být napadené usnesení zrušeno a oni by měli být z vazby propuštěni.

Z podnětu této stížnosti přezkoumal krajský soud podle § 147 odst. 1 tr. ř. napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto závěrům:

V řízení, v němž bylo napadené usnesení vydáno, došlo k podstatné procesní vadě, pro kterou toto rozhodnutí nemohl stížnostní soud akceptovat. Všichni obvinění byli do vazby vzati v přípravném řízení, konkrétně obvinění R. S. a J. P. usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. 12. 1997 sp. zn. 2 Nt 421/97, obviněný E. C. usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 10. 1997 sp. zn. 6 Nt 387/97. V závěru přípravného řízení v souvislosti s prostudováním spisu podali všichni obvinění žádosti o propuštění z vazby společně s písemným slibem. Dne 11. 5. 1998 byl spis s těmito žádostmi obviněných předložen k rozhodnutí okresnímu soudu, který o žádostech rozhodl, jak je ostatně výše uvedeno, dne 18. 5. 1998. V těchto souvislostech však bylo nutno zdůraznit naprosto zásadní a pro rozhodnutí o podaných stížnostech podstatný fakt, že dne 15. 5. 1998 byla na všechny obviněné podána u Krajského soudu v Českých Budějovicích obžaloba (věc je vedena pod sp. zn. 1 T 29/98).

Právě z toho důvodu, že okresní soud o vazbě obviněných rozhodl až po podání obžaloby krajského soudu, nemohlo napadené rozhodnutí obstát. Vynesl je totiž soud nepříslušný.

Příslušnost okresního soudu byla založena ve smyslu ustanovení § 26 tr. ř. pouze pro přípravné řízení, neboť v jeho obvodě byl činný státní zástupce, který podal návrhy na vzetí obviněných do vazby. Podle § 26 odst. 1 tr. ř. je totiž k provádění úkonů v přípravném řízení příslušný okresní soud, v jehož obvodě je činný státní zástupce, který podal příslušný návrh. Podle § 26 odst. 2 tr. ř. se soud, u něhož státní zástupce podal návrh podle § 26 odst. 1 tr. ř., stává příslušným k provádění všech úkonů soudu po celé přípravné řízení, pokud nedojde k postoupení věci z důvodu příslušnosti jiného státního zástupce činného mimo obvod tohoto soudu.

Podáním obžaloby na obviněné přešla věc ze stadia přípravného řízení do stadia řízení před soudem prvního stupně, jímž je podle § 17 tr. ř. krajský soud (obžalovaní jsou stíháni pro trestný čin obecného ohrožení podle § 179 odst. 1, odst. 2 písm. c/ tr. zák.). Nemohl proto již být okresní soud v této době příslušný k vykonávání úkonů v této trestní věci, a to ani k rozhodování o vazbě obviněných. Jestliže přesto napadené rozhodnutí vydal, bylo toto rozhodnutí vadné.

Z těchto podstatných důvodů stížnostní soud napadené usnesení k podaným stížnostem podle § 149 odst. 1 tr. ř. zrušil, aniž by ovšem musel činit vzhledem k povaze věci rozhodnutí další. O žádostech obviněných totiž rozhodne Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud prvního stupně, neboť u tohoto soudu byla na obviněné podána obžaloba.