Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13.01.1995, sp. zn. 14 Nc 857/94, ECLI:CZ:MSPH:1995:14.NC.857.1994.1

Právní věta:

Místně příslušným soudem pro nařízení soudního výkonu rozhodnutí ukládáním pokut podle ustanovení § 351 odst. 1 o.s.ř pro nesplnění povinností spočívajících v umožnění užívání nemovitosti je obecný soud povinného ( § 252 odst. 1 o.s.ř., ve spojení s ustanovením § 85 odst. 1 o.s.ř. ), nikoli soud, v jehož obvodu je nemovitost ( § 252 odst. 3 o.s.ř.).

Soud: Městský soud v Praze
Datum rozhodnutí: 13.01.1995
Spisová značka: 14 Nc 857/94
Číslo rozhodnutí: 10
Rok: 1997
Sešit: 1
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu, Příslušnost soudu v civilním řízení místní, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 351 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

O b v o d n í s o u d pro Prahu 3, jemuž byla věc postoupena, s postoupením věci nesouhlasil a předložil věc k rozhodnutí nadřízenému soudu. Svůj nesouhlas odůvodnil tím, že v daném případě se výkon rozhodnutí týká nemovitosti a je proto dána místní příslušnost soudu, v jehož obvodu je nemovitost ( § 252 odst. 3 o.s.ř.).

M ě s t s k ý s o u d v Praze svým usnesením rozhodl tak, že nesouhlas soudu prvního stupně s postoupením této věci usnesením okresnímu soudu v Jindřichově Hradci z 22. 10. 1993, č.j. E 414/ 93-3, není důvodný.

Z odůvodnění:

Nesouhlas soudu prvního stupně není důvodný. Z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 3 i z připojeného spisu Okresního soudu v Jindřichově Hradci sp. zn. 2 C 393/93 je zřejmé, že jde o výkon rozhodnutí k vymezení jiné povinnosti ve smyslu ustanovení § 351 o.s.ř.; konkrétně jde o povinnost umožnit užívat nebytové prostory v přístavbě domu čp. 340/III v J. včetně příslušenství, uloženou předběžným opatřením, které zanikne dnem, kdy dojde k dohodě účastníků o užívání nemovitosti. Výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost ve smyslu ustanovení § 351 o.s.ř. je prováděn ukládáním pokut a nemovitosti se přímo netýká. Místně příslušným k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je pro výkon rozhodnutí ukládající jinou povinnost obecný soud povinného ( § 252 odst. 1 o.s.ř.). Tímto soudem je podle ustanovení § 85 odst. 1 o.s.ř. soud, v jehož obvodu má občan bydliště, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm ve smyslu tohoto ustanovení se rozumí místo, v němž občan bydlí, tzn. zdržuje se zde s úmyslem zdržovat se trvale. Bydlištěm je zpravidla místo, kde má občan byt, a obvykle je to místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu. V daném případě je zřejmé, že bydliště povinného je v Praze 5, ulice K. č. 2085, takže jeho obecným soudem je Obvodní soud pro Prahu 5.

Vzhledem ke shora uvedenému bylo rozhodnuto o nedůvodnosti nesouhlasu soudu prvního stupně s postoupením věci podle ustanovení § 105 odst. 3 o.s.ř. Rozhodnutím nadřízeného soudu jsou oba soudy prvního stupně vázány.