Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.06.1995, sp. zn. 15 Co 318/95, ECLI:CZ:KSOS:1995:15.CO.318.1995.1

Právní věta:

Návrh na zápis zkráceného znění obchodního jména společnosti v obchodním rejstříku (vedle již zapsaného obchodního jména) je nutno ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) a odst. 5 obch. zák. posuzovat jako změnu zapisovaných skutečností, týkajících se obchodního jména společnosti. Vyhovění takovému návrhu by ve svých důsledcích vedlo k pluralitě obchodních jmen jedné a téže společnosti.

Soud: Krajský soud v Ostravě
Datum rozhodnutí: 24.06.1995
Spisová značka: 15 Co 318/95
Číslo rozhodnutí: 47
Rok: 1996
Sešit: 7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Jméno obchodní, Rejstřík obchodní
Předpisy: 513/1991 Sb. § 28 odst. 1 písm. a) 513/1991 Sb. § 28 odst. 5
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 47/1996 sb. rozh.

Návrh na zápis zkráceného znění obchodního jména společnosti v obchodním rejstříku (vedle již zapsaného obchodního jména) je nutno ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) a odst. 5 obch. zák. posuzovat jako změnu zapisovaných skutečností, týkajících se obchodního jména společnosti. Vyhovění takovému návrhu by ve svých důsledcích vedlo k pluralitě obchodních jmen jedné a téže společnosti.

(Usnesení Krajského soudu v Ostravě z 24. 6. 1995, 15 Co 318/95)

Usnesením Okresního soudu v Ostravě byl zamítnut návrh akciové společnosti M. Z. na zápis zkratky obchodního jména v obchodním rejstříku. Dále soud zastavil řízení ve věci zápisu přesné adresy společnosti.

Proti tomuto usnesení podala navrhující akciová společnost odvolání, a to jen ve výroku o zamítnutí zápisu zkratky, a domáhala se jeho změny v této části tak, aby návrhu bylo vyhověno. Poukazovala na to, že pokud soud návrh na zápis zkratky obchodního jména zamítl s odůvodněním, že právní úprava obchodního jména používání zkrácených názvů nepřipouští, pochybil. Namítala, že se nedomáhala zápisu dalšího obchodního jména, nýbrž toho, aby vedle zapsaného názvu bylo uvedeno zkrácené vyjádření tohoto jejího jediného obchodního jména, s tím, že obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) nezakazuje, aby obchodní jméno bylo zapsáno jak v rozepsané, tak ve zkrácené formě. Argumentovala též tím, že v jiných případech k zápisu zkratky obchodního jména došlo.

Krajský soud v Ostravě usnesení soudu prvního stupně v napadené části, tj. ve výroku, jímž byl zamítnut návrh na zápis zkratky obchodního jména, potvrdil.

Z odůvodnění:

Navrhující akciová společnost se domáhala zápisu přesné adresy jejího sídla a dále toho, aby vedle obchodního jména byla v obchodním rejstříku zapsána i zkrácená forma (zkratka) s tím, že valná hromada akciové společnosti tuto změnu schválila. Uvedenou skutečnost dokládala notářským zápisem o průběhu valné hromady ze dne 16. 6. 1994.

Podle ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) obch. zák. se do obchodního rejstříku zapisuje i obchodní jméno. Podle ustanovení § 28 odst. 5 obch. zák. se do obchodního rejstříku zapíše bez zbytečného odkladu také změna nebo zánik zapisovaných skutečností.

Podle ustanovení § 8 obch. zák. se obchodním jménem rozumí název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 obch. zák. je obchodním jménem obchodních společností název, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. Součástí obchodního jména právnických osob je i dodatek označující jejich právní formu.

Soud prvního stupně návrh na zápis zkratky obchodního jména zamítl s odůvodněním, že výčet údajů, obsažených v ustanovení § 28 obch. zák., je taxativní, přičemž žádné ustanovení obchodního zákoníku zápis zkráceného obchodního jména („zkratky“) nepředepisuje. Vyjádřil též názor, že používání zkratky obchodního jména je vyloučeno s ohledem na definici obchodního jména, obsaženou v ustanoveních § 8 a § 9 obch. zák., když obchodní jméno se zde uvádí v jednotném čísle.

Podle názoru odvolacího soudu by z hlediska ustanovení § 28 odst. 1 písm. a) a odst. 5 obch. zák. nebyl zápis zkrácené formy obchodního jména společnosti (vedle onoho již zapsaného obchodního jména) ničím jiným než změnou zapisovaných skutečností, obchodního jména společnosti se týkajících. Třebaže odvolatel tvrdí, že nejde o zápis dalšího obchodního jména společnosti, ve skutečnosti by žádaný zápis právě tyto účinky vyvolal. V okamžiku, když by k zápisu došlo, by totiž akciová společnost mohla (jako se to děje u některých společností, u nichž k zápisu jedné i více „zkratek“ obchodního jména došlo v dřívější době) vystupovat při činění právních úkonů při své podnikatelské činnosti ( § 8 obch. zák.) i pod tímto zkráceným názvem. Takový postup by ve svém důsledku vedl k pluralitě obchodních jmen jedné a téže společnosti. Není totiž významového rozdílu mezi požadavkem na zápis zkráceného názvu obchodního jména (tedy názvu od zapsaného obchodního jména zčásti odlišného) a požadavkem na zápis jakéhokoli dalšího obchodního jména, které se s již zapsaným obchodním jménem nebude shodovat v ničem. Jak správně uvádí soud prvního stupně, ustanovení § 8 a § 9 obch. zák., jež jsou kogentního charakteru, jiný závěr vylučují a obchodní ani občanský zákoník (viz § 19b o. z.) s jinou variantou než s tou, že jeden podnikatel bude nositelem pouze jediného obchodního jména, nepočítá. Okolnost, že u jiné akciové společnosti k zápisu zkratek obchodního jména došlo, nemá na uvedené úvahy vliv.

Pokud by snad zápis „zkratky“ neměl vést k jejímu používání ve smyslu ustanovení § 9 obch. zák., nemělo by význam, aby takový údaj měl být zapisován do veřejného seznamu, jímž obchodní rejstřík je ( § 27 odst. 1 obch. zák.). Požadavek na zápis takové „jiné skutečnosti“ by bylo třeba jako neopodstatněný rovněž zamítnout. Proto odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil ( § 219 o. s. ř.).