Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.10.1993, sp. zn. 7 Cmz 20/93, ECLI:CZ:VSPH:1993:7.CMZ.20.1993.1

Právní věta:

Jestliže družstvo k návrhu na zápis svého výmazu v obchodním rejstříku nepřiložilo písemný souhlas správce daně podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb. , ani nedoložilo postup podle ustanovení § 35 odst. 5 téhož zákona a rejstříkový soud, aniž vyzval navrhovatele, aby osvědčil splnění uvedené povinnosti, povolil zápis výmazu družstva v obchodním rejstříku, porušil zákon v ustanoveních § 120 a § 200b odst. 1 o. s. ř.

Soud: Vrchní soud v Praze
Datum rozhodnutí: 15.10.1993
Spisová značka: 7 Cmz 20/93
Číslo rozhodnutí: 60
Rok: 1994
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Člen družstva, Rejstřík obchodní
Předpisy: 99/1963 Sb. § 200b
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 60

Jestliže družstvo k návrhu na zápis svého výmazu v obchodním rejstříku nepřiložilo písemný souhlas správce daně podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb. /1/, ani nedoložilo postup podle ustanovení § 35 odst. 5 téhož zákona a rejstříkový soud, aniž vyzval navrhovatele, aby osvědčil splnění uvedené povinnosti, povolil zápis výmazu družstva v obchodním rejstříku, porušil zákon v ustanoveních § 120 a § 200b odst. 1 o. s. ř.

(Rozsudek Vrchního soudu v Praze z 15.10.1993, 7 Cmz 20/93)

Návrhem z 8.1.1993 požádal místopředseda Zemědělského družstva J. o zápis výmazu tohoto družstva v obchodním rejstříku.

Rozhodnutím ze dne 11.1.1993, Dr XXXVII 1923/85, povolil Okresní soud Brno-venkov zápis výmazu družstva J. do obchodního rejstříku s tím, že veškerý majetek, všechna práva a závazky zrušeného družstva přecházejí podle transformačního projektu na nově založená družstva: Zemědělské družstvo N. Ř., Zemědělské družstvo D. V. a Zemědělské družstvo K.

Téhož dne Okresní soud Brno – venkov povolil usneseními sp. zn. Dr 2388/1, Dr 2389/1 a Dr 2390/1 zápis do obchodního rejstříku ohledně Zemědělského družstva N. Ř., Zemědělského družstva D. V. a Zemědělského družstva K., jako družstev vzniklých rozdělením družstva J., do obchodního rejstříku.

Proti usnesení o zápisu výmazu družstva J. do obchodního rejstříku podal bývalý generální prokurátor České republiky stížnost pro porušení zákona podle čl. III. bod 1 písm. i) zákona č. 519/1991 Sb. a § 236 odst. 1 o. s. ř. (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 519/1991 Sb.), v níž požadoval, aby spolu s rozhodnutím napadeným stížností soud zrušil i navazující rozhodnutí (sp. zn. Dr 2388/l, Dr 2389/1 a Dr 2390/1).

Stížnost pro porušení zákona odůvodnil bývalý generální prokurátor ČR tím, že rejstříkový soud porušil ustanovení § 120 odst. 1 a § 200b o. s. ř., neboť vyhověl návrhu na zápis výmazu družstva J. v obchodním rejstříku, přestože k návrhu družstvo nepřipojilo souhlas správce daně tak, jak to ukládá ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb. a ustanovení § 765 obch. zák.

Vrchní soud v Praze rozhodl rozsudkem o této stížnosti pro porušení zákona tak, že usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne 11. 1.1993, Dr XXXVII 1923/85, byl porušen zákon.

Rozsahem a důvody podobné stížnosti pro porušení zákona byl Vrchní soud v Praze vázán (čl. III bod I písm. c/ zákona č. 519/1991 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 23/1993 Sb. a § 242 odst. 1 o. s. ř. ve znění před novelou, provedenou zákonem č. 519/1991 Sb.).

Z odůvodnění:

V ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je uloženo, že „daňový subjekt je povinen předložit současně se žádostí o výmaz z obchodního rejstříku písemný souhlas správce daně, jehož vydání si vyžádá“. V odstavci 5 téhož ustanovení se určuje, že „není-li o žádosti podle odstavce 2 rozhodnuto do tří měsíců od jejího podání, má se za to, že souhlas je udělen“.

Družstvo J. v daném případě k návrhu na zápis výmazu do obchodního rejstříku nepřiložilo písemný souhlas správce daně podle ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., ani nedoložilo postup podle ustanovení § 35 odst. 5 cit. zákona. Přesto rejstříkový soud, aniž vyzval navrhovatele, aby osvědčil splnění uvedené povinnosti, povolil zápis výmazu družstva J. do obchodního rejstříku. Tím porušil ustanovení § 120 a § 200b odst. 1 o. s. ř. Proto Vrchní soud v Praze napadené usnesení zrušil a věc vrátil rejstříkovému soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 256 odst. 4 obch. zák. se provede v obchodním rejstříku zápis výmazu družstva zanikajícího rozdělením a zápis družstev vzniklých rozdělením k témuž dni. Proto zrušil Vrchní soud v Praze i navazující rozhodnutí rejstříkového soudu sp. zn. Dr 2388/1, Dr 2389/1 a Dr 2390/1, neboť tato rozhodnutí nemohou zůstat v platnosti samostatně po zrušení rozhodnutí o zápisu výmazu družstva J. v obchodním rejstříku. V dalším řízení rozhodne rejstříkový soud znovu, v souladu s ustanovením § 256 odst. 4 obch. zák., i o návrhu na zápis družstev vzniklých rozdělením družstva J. do obchodního rejstříku.

Právní názor Vrchního soudu v Praze vyslovený v tomto rozhodnutí je závazný.

1) ve znění zákona č. 35/1993 Sb.