Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 03.11.1993, sp. zn. 6 Co 1875/93, ECLI:CZ:KSCB:1993:6.CO.1875.1993.1

Právní věta:

Účinky volby příslušného soudu podle ustanovení 87 písm. d) o. s. ř. (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 171/1993 Sb.) zůstávají zachovány i po datu nabytí účinnosti zákona č. 171/1993 Sb.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 03.11.1993
Spisová značka: 6 Co 1875/93
Číslo rozhodnutí: 63
Rok: 1994
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Příslušnost soudu, Příslušnost soudu v civilním řízení místní, Řízení před soudem
Předpisy: 171/1993 Sb. čl. II
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 63

Účinky volby příslušného soudu podle ustanovení § 87 písm. d) o. s. ř. (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 171/1993 Sb.) zůstávají zachovány i po datu nabytí účinnosti zákona č. 171/1993 Sb.

(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 3.11.1993, 6 Co 1875/93)

Okresní soud v Českém Krumlově usnesením vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému, neboť v době rozhodování soudu nebyla dána již místní příslušnost Okresního soudu v Českém Krumlově, a to vzhledem k novele občanského soudního řádu provedené zákonem č. 171/1993 Sb.

Proti tomuto rozhodnutí se odvolal žalobce s argumentací, že žaloba byla podána u Okresního soudu v Českém Krumlově dne 20. 8.1993, tedy ještě za účinnosti ustanovení § 87 písm. d) o. s. ř. ve znění před novelou provedenou zákonem č. 171/1993 Sb. Podáním této žaloby u Okresního soudu v Českém Krumlově vykonal žalobce právo volby a skutečnost, že dnem 1. 9. 1993 přestalo platit ustanovení § 87 písm. d) o. s. ř., nemůže mít podle názoru odvolatele vliv na již jednou založenou místní příslušnost soudu.

Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se místní nepříslušnost Okresního soudu v Českém Krumlově nevyslovuje.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. řízení se koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Řízení bylo zahájeno dnem 20. 8. 1993 a v této době navrhovatel mohl vedle obecného soudu odpůrce zvolit i soud, v jehož obvodu je sídlo právnické osoby, která uplatňuje práva vzniklá při plnění jejích úkolů, pokud nejde o práva z pracovního poměru (viz dříve platné ustanovení § 87 písm. d/ o. s. ř.). Pokud žalobce této možnosti využil, založil tím místní příslušnost Okresního soudu v Českém Krumlově a tato místní příslušnost přetrvává až do skončení věci.

Příslušnost Okresního soudu v Českém Krumlově vyplývá rovněž z ustanovení čl. II. zákona č. 171/1993 Sb.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. v uvedeném smyslu změněno.