Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 09.09.1993, sp. zn. 12 Co 646/93, ECLI:CZ:KSHK:1993:12.CO.646.1993.1

Právní věta:

Peněžní prostředky na účtu povinného náležejí do majetkové podstaty, která je předmětem prohlášeného konkurzu ( § 14 odst. 1 písm. e/ zákona č. 328/1991 Sb.). Nelze proto proti úpadci nařídit soudní výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného.Zahájené řízení o tento soudní výkon rozhodnutí je přerušeno ( § 14 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb.).

Soud: Krajský soud v Hradci Králové
Datum rozhodnutí: 09.09.1993
Spisová značka: 12 Co 646/93
Číslo rozhodnutí: 68
Rok: 1994
Sešit: 6-7
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Konkurs a vyrovnání, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 328/1991 Sb. § 14 ods. 1 písm. d)
§ 14 ods. 1 písm. e) 99/1963 Sb. § 303
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 68

Peněžní prostředky na účtu povinného náležejí do majetkové podstaty, která je předmětem prohlášeného konkurzu ( § 14 odst. 1 písm. e/ zákona č. 328/1991 Sb.). Nelze proto proti úpadci nařídit soudní výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného.

Zahájené řízení o tento soudní výkon rozhodnutí je přerušeno ( § 14 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb.).

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 9.9.1993,12 Co 646/93)

Proti usnesení Okresního soudu v Jičíně, jímž byl nařízen soudní výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky oprávněného 744 729 Kč, nákladů řízení 35 552 Kč a nákladů řízení o výkon 17 836 Kč, se odvolal jménem povinného správce konkurzní podstaty. Tvrdil, že na majetek povinného byl vyhlášen konkurz, takže proti úpadci již nelze nařídit soudní výkon rozhodnutí postihující majetek, který spadá do konkurzní podstaty.

Krajský soud v Hradci Králové doplnil řízení konkurzním spisem zdejšího krajského soudu spis. zn. K 22/92 a potom svým usnesením zrušil usnesení soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení a k novému rozhodnutí.

Z odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové z 8. 6. 1993, sp. zn. K 22/92, byl prohlášen na majetek povinného konkurz. Správcem konkurzní podstaty byl ustanoven Ing. L. M. Věřitelé byli vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne prohlášení konkurzu přihlásili všechny své nároky, s uvedením jejich výše, právního důvodu vzniku a jejich zajištění, s tím, že na nároky, které nebudou takto přihlášeny, nebude brán v konkurzu zřetel. Dále bylo stanoveno, že usnesení o vyhlášení konkurzu bude vyvěšeno ode dne 8. 6. 1993 až do 8. 7. 1993 na soudní desce krajského soudu a dále na úřední desce Okresního soudu v Jičíně a výpis z usnesení bude uveřejněn v Obchodním věstníku. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 25. 6. 1993.

Jak dále odvolací soud zjistil z uváděného spisu o konkurzu, věřitelé nyní přihlašují u konkurzního soudu své pohledávky. Oprávněny přihlásil pohledávku 744 729 Kč i s náklady řízení, jež je předmětem tohoto řízení o výkon rozhodnutí, a své další pohledávky u konkurzního soudu dopisem z 25. 6. 1993, který je založen pod č. 1230 a 231 konkurzního spisu (přílohy připojené k tomuto dopisu jsou evidovány pod č. 1.232 až 264 spisu). Dopisem z 24.6.1993 (č. l.278) přihlásil svou pohledávku z nákladů řízení 5 760 Kč advokát JUDr. P. B. a dopisem z téhož dne (č. l.288) přihlásila pohledávku z nákladů řízení 2 940 Kč a další pohledávku 8520 Kč advokátka JUDr. G. B.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 328/91 Sb., o konkurzu a vyrovnání (ve znění zákona č. 122/1993 Sb.), po prohlášení konkurzu nelze nařídit proti úpadci výkon rozhodnutí, postihující majetek náležející do podstaty, ani nabýt na něm právo na oddělené uspokojení.

Není pochyb o tom, že peněžní prostředky na účtu povinného náležejí do podstaty, takže nesmějí být výkonem rozhodnutí postiženy.

Proto bylo usnesení soudu prvního stupně zrušeno ( § 221 odst. 1 o. s. ř.) a věc byla vrácena soudu k dalšímu řízení ( § 221 odst. 2 o. s. ř.).

V řízení však tento soud zatím pokračovat nebude, neboť řízení je ze zákona přerušeno (viz § 14 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb. ve znění zákona č. 122/1993 Sb.). Uvedené ustanovení je tu třeba aplikovat i přesto, že jinak řízení o výkon přerušit nelze ( § 254 odst. 2, věta první, o. s. ř.), neboť ustanovení § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb. je tu ustanovením speciálním.

Řízení zůstane přerušeno alespoň do té doby, než bude podán návrh na jeho pokračování ( § 14 odst. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Sb). Protože lze však, jak z povahy řízení o výkon vyplývá (návrh na nařízení výkonu rozhodnutí je totiž podložen podkladem pro soudní rozhodnutí, takže nebýt konkurzu by byl důvodný), stěží předpokládat, že takový návrh na pokračování bude podán, bude zřejmě v řízení pokračováno teprve až po zrušení konkurzu ( § 44 a § 45 citovaného zákona). V řízení po zrušení konkurzu přihlédne ovšem soud výkonu rozhodnutí k tomu, že povinný subjekt byl prohlášením konkurzu zrušen ( § 68 odst. 3 písm. f/ obchodního zákoníku). Pokud bude v té době již z obchodního rejstříku vymazán ( § 68 odst. 1 a 2 obch. zák.), nezbude než řízení zastavit ( § 254 odst. 1, § 104 odst. 1 o. s. ř.).