Usnesení Nejvyššího soudu SR ze dne 28.11.1991, sp. zn. Co 143/91, ECLI:CZ:NSSR:1991:CO.143.1991.1

Právní věta:

Ak krajský súd preskúmaval rozhodnutie správneho orgánu vo veciach hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie podľa ustanovení § 25 ods. 2 a § 30 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb., nebolo prípustné proti jeho rozhodnutiu odvolanie; v takom prípade boto treba odvolanie zamietnuť podľa ustanovenia § 218 ods. 1 písm. c) O. s. p., aj keď účastník konania bol súdom nesprávne poučený o možnosti podať odvolanie.

Soud: Nejvyšší soud SR
Datum rozhodnutí: 28.11.1991
Spisová značka: Co 143/91
Číslo rozhodnutí: 45
Rok: 1992
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Přezkum správních rozhodnutí, Soudnictví správní
Předpisy: 1/1991 Sb. § 25 odst.2
§ 30 odst. 1 99/1963 Sb. § 218 odst. 1 písm. c)
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č 45

Ak krajský súd preskúmaval rozhodnutie správneho orgánu vo veciach hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie podľa ustanovení § 25 ods. 2 a § 30 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb., nebolo prípustné proti jeho rozhodnutiu odvolanie; v takom prípade boto treba odvolanie zamietnuť podľa ustanovenia § 218 ods. 1 písm. c) O. s. p., aj keď účastník konania bol súdom nesprávne poučený o možnosti podať odvolanie.

(Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. 11. 1991, Co 143/91)

Okresný úrad práce v Ž. rozhodnutím z 18. 3. 1991, č. j. 1485/90-Má-606, priznal navrhovateľovi ako uchádzačovi o zamestnanie hmotné zabezpečenie podľa ustanovenia § 12 a nasl. zákona č. 1/1991 Zb. a § 6 ods. 1 vyhlášky č. 50/1991 Zb. vo výške 3 036 Kčs mesačne za čas od 1. 3. do 31. 8. 1991 a vo výške 2 802 Kčs mesačne od 1. 9. 1991 do 29. 2. 1992. Proti uvedenému rozhodnutiu v správnom konaní navrhovateľ podal odvolanie, o ktorom rozhodol Odbor služieb pre zamestnanosť Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky 19. 4. 1991; rozhodnutím č. 22-2036/91, odvolanie zamietol a súčasne potvrdil rozhodnutie Okresného úradu práce v Ž. podľa ustanovenia § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Navrhovateľ proti tomuto rozhodnutiu Odboru služieb pre zamestanosť Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky uplatnil podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 1/1991 Zb. návrh na jeho preskúmanie súdom, domáhajúc sa jeho zrušenia a vyslovenia záväzného názoru, že mu prislúcha hmotné zabezpečenie príspevkom pred nástupom do zamestnania v rozsahu stanovenom v ustanovení § 29 ods. 1 vyhlášky č. 195/1989 Zb., lebo nárok na jeho poskytnutie mu vznikol za jej účinnosti.

Krajský súd v Banskej Bystrici na základe tohto opravného prostriedku navrhovateľa preskúmal uvedené rozhodnutie ústredného orgánu Slovenskej republiky a svojím uznesením ho ako vecne správne potvrdil. Po vykonanom dokazovaní zaujal stanovisko, že o výške príspevku bolo rozhodnuté správne, lebo s ohľadom na odstupné vyplatené za mesiace október až december 1990, ako aj za január a február 1991 navrhovateľ splnil podmienky pre vznik nároku na hmotné zabezpečenie pred nástupom do zamestnania až dňom 1. 3. 1991, teda už za účinnosti zákona č. 1/1991 Zb., V poučení svojho rozhodnutia uviedol, že odvolanie proti nemu je prípustné.

Proti tomuto uzneseniu súdu prvého stupňa podal navrhovateľ odvolanie, zotrvávajúc na požiadavke, aby sa o jeho nároku na hmotné zabezpečenie pred nástupom do zamestnania rozhodlo podľa ustanovenia § 29 ods. 1 vyhlášky č. 195/1989 Zb. Žiadal preto zrušiť uznesenie súdu prvého stupňa a vyhovieť jeho pôvodnému návrhu.

Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím uznesením odvolanie navrhovateľa zamietol.

Z odôvodnenia:

Odvolací súd pri posudzovaní podmienok prípustnosti odvolania v tejto veci dospel k záveru, že poučenie uvedené v vznesení súdu prvého stupňa nie je správne, lebo možnosť odvolania proti nemu zákonom nie je daná.

Právomoc krajského súdu na preskúmavanie rozhodnutí iných orgánov vo veciach hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie, ktoré neboli právoplatne skončené do 1. 2. 1991, vyplýva z ustanovení § 25 ods. 2 a § 30 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. Na postup súdu v takýchto veciach sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku*), keď iným osobitným predpisom odchylná úprava nie je stanovená.

Vo veciach, v ktorých súd preskúmava rozhodnutia iných orgánov, nie je proti jeho rozhodnutiu odvolanie prípustné**). Jedinú výnimku pre možnosť odvolania Občiansky súdny poriadok pripúšťa len pre veci dôchodkového zabezpečenia* * *).

Na rozhodnutie krajského súdu vo veci hmotného zabezpečenia uchádzača o zamestnanie sa teda nevzťahuje uvedená výnimka. Odvolanie proti jeho rozhodnutiu v takejto veci nie je preto prípustné.

Podľa ustanovenia § 218 ods. 1 písm. c) O. s. p. odvolací súd zamietne odvolanie smerujúce proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je prípustné.

Uvedené súdne uznesenie nebolo teda napadnuteľné riadnym opravným prostriedkom; preto nebolo možné sa zaoberať jeho vecnou správnosťou a odvolanie navrhovateľa bolo zamietnuté ako neprípustné.

_________________

*) zákona §. 99/1963 Zb. (ktorého úplné znenie so zmenami a doplnkami bolo vyhlásené pod č. 70/1992 Zb.)

**) Porov. teraz ustanovenie § 250s ods. 1 O. s. p.

***) Porov. teraz § 250s ods. 2 O. s. p.