Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.05.1990, sp. zn. 10 Co 127/90, ECLI:CZ:NS:1990:10.CO.127.1990.1

Právní věta:

Do průměrného měsíčního výdělku se pro účely důchodového zabezpečení zahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která náleží za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení § 195 zák. práce, a to ve výši, v níž byla v rozhodném období skutečně vyplacena bez připočtení daně ze mzdy v odpovídající výši.

Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 31.05.1990
Spisová značka: 10 Co 127/90
Číslo rozhodnutí: 47
Rok: 1992
Sešit: 9
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Pojištění důchodové, Sociální zabezpečení
Předpisy: 65/1965 Sb. § 195
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 47

Do průměrného měsíčního výdělku se pro účely důchodového zabezpečení zahrnuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, která náleží za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení § 195 zák. práce, a to ve výši, v níž byla v rozhodném období skutečně vyplacena bez připočtení daně ze mzdy v odpovídající výši.

(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 31. 5. 1990, 10 Co 127/90)

Rozhodnutím bývalého Úřadu důchodového zabezpečení v Praze z 20. 11. 1989 byl přiznán navrhovateli od 12. 9. 1989 starobní důchod ve výši 1 761 Kčs měsíčně s odůvodněním, že navrhovateli byl dodatečně započten nově prokázaný výdělek a tím bylo změněno předchozí rozhodnutí z 27. 9. 1989. Důchod byl navrhovateli vyměřen jako pracujícímu III. pracovní kategorie z průměrného měsíčního výdělku 2 881 Kčs, stanoveného za roky 1984 až 1988, který byl pro výpočet důchodu upraven na částku 2 627 Kčs a při započtení 42 roků zaměstnání ve III. pracovní kategorii stanoven ve výši 67 % průměrného měsíčního výdělku.

V opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí navrhovatel namítal, že v rozhodnutí jsou sice započteny nedoplatky vyplácené mu z titulu odškodnění vzniklé nemocí z povolání za roky 1979 až 1988, jejich výše však představuje částky netto. V konečném výpočtu starobního důchodu došlo tedy k jeho finančnímu poškození, neboť základem pro výpočet starobního důchodu je hrubý výdělek pracovníka, zjišťovaný za rozhodné období. Navrhl proto, aby rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení bylo zrušeno.

Krajský soud v Brně opravnému prostředku navrhovatele nevyhověl a rozhodnutí orgánu důchodového zabezpečení potvrdil, když z výsledku provedených důkazů zjistil, že do hrubého výdělku, z něhož byl navrhovateli důchod vypočten, byla zahrnuta náhrada za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náležející mu za pracovní úraz (nemoc z povolání) ve výši, v níž byla navrhovateli skutečně vyplacena. Posoudil věc podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 Sb. a dospěl k závěru, že požadavku navrhovatele, aby do výdělku, z něhož se vypočítává důchod, byl zahrnut fiktivní výpočet náhrady za ztrátu výdělku, nelze vyhovět, neboť by to bylo v rozporu s uvedeným ustanovením, které stanoví, že hrubým výdělkem je náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náležející za pracovní úraz, přičemž tato náhrada se stanoví a vyplácí v čisté mzdě.

Navrhovatel v odvolání proti usnesení soudu prvního stupně vytýkal nesprávné posouzení věci, pokud soud nevyhověl požadavku navrhovatele, aby do hrubého výdělku, z něhož mu byl vypočten důchod, byla zahrnuta náhrada ztráty na výdělku podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 Sb. i s připočtením daně ze mzdy podle příslušné sazby, neboť tato náhrada byla vyplácena v čistém a důchod se vypočítává z hrubých výdělků. Takovým postupem byl tedy navrhovatel poškozen na konečné výši důchodu i ve srovnání s předchozí právní úpravou podle ustanovení § 195 a) zák. práce (ve znění před novelizací zákonem č. 188/1988 Sb.).

Nejvyšší soud České republiky svým usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl, že se náhrada nákladů odvolacího řízení účastníkům nepřiznává.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 12 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, průměrný měsíční výdělek je měsíční průměr hrubých výdělků dosažených v pěti nejlepších letech v rozhodném období. Hrubými výdělky jsou výdělky podléhající dani ze mzdy bez odečtení této daně; prováděcí předpis stanoví, co je hrubým výdělkem občana, jehož výdělek nepodléhá dani ze mzdy, které další příjmy a za jakých podmínek jsou započitatelné do hrubých výdělků a v kterých případech je hrubým výdělkem pevně stanovená částka a jaká je tato částka. Vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v ustanovení § 11 konkrétně stanoví, co se považuje pro účely důchodového zabezpečení za hrubé výdělky ze zaměstnání vykonávaného v pracovním poměru, v poměru člena výrobního družstva nebo poměru člena zemědělského družstva. Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání) podle ustanovení § 195 zák. práce, se do průměrného měsíčního výdělku pro účely důchodového zabezpečení zahrnuje podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 Sb. Není pochyb o tom, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náležející za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, se podle ustanovení § 195 zák. práce a prováděcích předpisů k zákoníku práce vyplácí pracovníku do stanoveného výdělku po odečtení daně ze mzdy podle sazby příslušné pro pracovníka ve mzdovém období, v němž vznikl nárok na tuto pracovněprávní náhradu. V předpisech o sociálním zabezpečení není stanoven jiný způsob výpočtu této pracovněprávní náhrady při jejím započítávání do hrubých výdělků, z nichž se stanoví průměrný měsíční výdělek pro účely důchodového zabezpečení.

Odvolací soud se proto ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že orgán sociálního zabezpečení v přezkoumávaném rozhodnutí v souladu s ustanoveními § 11 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 149/1988 Sb. zahrnul navrhovateli do hrubých výdělků, z nichž se mu stanovil průměrný měsíční výdělek, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náležející za nemoc z povolání ve výši, která mu byla skutečně v rozhodném období vyplacena. Požadavek, aby k částkám vyplaceným na tuto náhradu byla připočtena i příslušná daň ze mzdy, jak to požaduje navrhovatel v odvolání, nemá oporu v žádném právním předpise.

Z uvedených důvodů bylo proto usnesení soudu prvního stupně odvolacím soudem podle ustanovení § 219 o. s. ř. potvrzeno.

Náhrada nákladů odvolacího řízení nebyla účastníkům přiznána, protože navrhovatel neměl v odvolacím řízení úspěch ( § 244 odst. 1, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.) a úspěšný odpůrce nemá na náhradu těchto nákladů nárok ze zákona ( § 125 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb.).