Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28.04.1990, sp. zn. 6 Co 529/90, ECLI:CZ:KSCB:1990:6.CO.529.1990.1

Právní věta:

Návrh na vymožení potřebného nákladu na provedení prací nebo výkonu předem podle ustanovení § 350 odst. 2 o. s. ř. nepodléhá povinnosti zaplatit soudní poplatek z tohoto návrhu.

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích
Datum rozhodnutí: 28.04.1990
Spisová značka: 6 Co 529/90
Číslo rozhodnutí: 52
Rok: 1991
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Poplatky soudní, Výkon rozhodnutí
Předpisy: 99/1963 Sb. § 350 151/1984 Sb. 142/1984 Sb.
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 52

Návrh na vymožení potřebného nákladu na provedení prací nebo výkonu předem podle ustanovení § 350 odst. 2 o. s. ř. nepodléhá povinnosti zaplatit soudní poplatek z tohoto návrhu.

(Usnesení krajského soudu v Českých Budějovicích z 28. 4. 1990, 6 Co 529/90)

Okresní soud v Prachaticích usnesením nařídil soudní výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinné k uspokojení pohledávky oprávněných v částce 1500,- Kčs a nákladů spojených s podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí 50,- Kčs, a to podle pravomocného usnesení okresního soudu v Prachaticích z 7. 11. 1989 č. j. E 263/89 – 11 ve spojení s usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 12. 1989 sp. zn. 6 Co 1499/89.

Proti usnesení o nařízení soudního výkonu rozhodnutí se povinná odvolala a namítala, že podala podnět ke stížnosti pro porušení zákona na Generální prokuraturu České republiky, týkající se usnesení vydaného ve věci sp. zn. E 263/89 okresního soudu v Prachaticích, jež je podkladem pro tento soudní výkon rozhodnutí.

Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením potvrdil uvedené usnesení soudu prvního stupně ve výroku, který se týkal nařízení výkonu rozhodnutí, ale změnil je ve výroku, který se týkal nákladů spojených s podáním návrhu na nařízení tohoto výkonu, a to tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy i ohledně těchto nákladů se zamítá. Zároveň bylo rozhodnuto, že oprávnění nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Z odůvodnění:

Podle ustanovení § 251 o. s. ř. nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí. V daném případě byla povinné usnesením okresního soudu v Prachaticích ze 7. 11. 1989 č. j. E 263/89 – 11 ve spojení s usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích z 29. 12. 1989 sp. zn. 6 Co 1499/89 uložena povinnost uhradit oprávněným předem náklady výkonu rozhodnutí provedením prací částkou 1500,- Kčs rukou společnou a nerozdílnou.

Protože povinná tuto povinnost nesplnila, soud prvního stupně správně vyhověl návrhu oprávněných na soudní výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy pro vymožení tohoto nákladu. I když tento soudní výkon rozhodnutí neměl být veden pod samostatnou spisovou značkou, neboť potřebný náklad ve smyslu ustanovení § 350 odst. 2 o. s. ř. se nevymáhá samostatným výkonem rozhodnutí mimo rámec základního soudního výkonu rozhodnutí, jako je tomu u vymáhání nákladů návrhu na soudní výkon rozhodnutí a jiných nákladů, je rozhodnutí soudu prvního stupně věcně správné v části týkající se vymáhání částky 1500,- Kčs srážkami ze mzdy obou povinných. Jinak je tomu ovšem v části týkající se vymáhání nákladu vynaloženého na tento soudní výkon rozhodnutí. K otázce placení soudního poplatku z návrhu na soudní výkon rozhodnutí. K otázce placení soudního poplatku z návrhu na soudní výkon rozhodnutí v této věci je třeba uvést, že vymáhá-li se potřebný předem určený náklad v rámci základního soudního výkonu rozhodnutí, vedeného podle ustanovení § 350 o. s. ř., a nikoli samostatným výkonem (viz č. 24/1977 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), pak tento základní výkon rozhodnutí byl již zpoplatněn a návrh na způsob vymožení potřebného nákladu předem se již dále nezpoplatňuje.

Z těchto důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně v části týkající se vymáhání 1500,- Kčs jako věcně správné potvrdil podle ustanovení § 219 o. s. ř., kdežto ve výroku týkajícího se vymáhání nákladů spojených s podáním návrhu na tento soudní výkon rozhodnutí ve výši 50,- Kčs odvolací soud změnil podle ustanovení § 220 odst. 1 o. s. ř. usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh v této části se zamítá.

Pokud povinná ve svém odvolání namítala, že podala podnět ke stížnosti pro porušení zákona u Generální prokuratury ČR, pak je nutné uvést, že tato skutečnost není důvodem pro zamítnutí návrhu na výkon rozhodnutí, případně v daném řízení návrhu na způsob vymožení potřebného nákladu předem, neboť je nutné vycházet ze skutečnosti, že rozhodnutí, které je v této věci podkladem pro soudní výkon rozhodnutí, je stále pravomocné a vykonatelné. Pokud povinná ve svém odvolání zároveň navrhovala odklad výkonu rozhodnutí, bude muset soud prvého stupně o tomto návrhu ještě rozhodnout.

Výrok o nákladech odvolacího řízení odpovídá ustanovením § 224 odst. 1 a § 270 odst. 2 o. s. ř., podle nichž by oprávnění s ohledem na výsledek odvolacího řízení měli právo na náhradu nákladů odvolacího řízení, ovšem v souvislosti s odvoláním povinné jim žádné náklady nevznikly.