Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.04.1988, sp. zn. 4 Cz 28/88, ECLI:CZ:NS:1988:4.CZ.28.1988.1

Právní věta:

Jestliže některý z účastníků řízení o registraci smlouvy o převodu nemovitosti zemřel dříve, než bylo řízení o registraci pravomocně skončeno, musí státní notářství postupovat podle ustanovení § 25 not. ř. a § 107 o. s. ř.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 28.04.1988
Spisová značka: 4 Cz 28/88
Číslo rozhodnutí: 55
Rok: 1991
Sešit: 9-10
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Řízení před státním notářstvím, Účastníci řízení
Předpisy: 95/1963 Sb. § 25
§ 63 99/1963 Sb. § 107
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 55/1991 sb. rozh.

Jestliže některý z účastníků řízení o registraci smlouvy o převodu nemovitosti zemřel dříve, než bylo řízení o registraci pravomocně skončeno, musí státní notářství postupovat podle ustanovení § 25 not. ř. a § 107 o. s. ř.

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 28. 4. 1988, 4 Cz 28/88)

Státní notářství v Semilech svým rozhodnutím registrovalo darovací smlouvu o zřízení věcného břemena, které byly sepsány notářským zápisem. Podle těchto smluv A. Z. darovala svému synovi J. Z. rodinný domek čp. 14 v Č. se stavebním pozemkem parc. č. 30 a obdarovaný se současně zavázal poskytnout dárkyni doživotní bezplatné bydlení v rodinném domku a užívání všech součástí nemovitosti v tom rozsahu, jako je dosud užívala; hodnota tohoto závazku jako věcného břemena byla určena částkou 3000,- Kčs.

V době vydání rozhodnutí o registraci byl již u téhož státního notářství zřízen spis sp. zn. D 707/87, protože dárkyně A. Z. zemřela.

Nejvyšší soud České republiky rozhodl o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČR, tak, že tímto rozhodnutím státního notářství byl porušen zákon.

Z odůvodnění:

V řízení před státním notářstvím má způsobilost být jeho účastníkem ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, a jinak jen ten, komu ji zákon přiznává ( § 25 not. ř. a § 19 o. s. ř.).

Smrtí způsobilost občana mít práva a povinnost zaniká ( § 7 odst. 2 o. z.).

Před rozhodnutím o registraci smlouvy je státní notářství povinno zkoumat, zda jsou dány podmínky řízení, tedy podmínky, za kterých státní notářství může jednat a rozhodovat ( § 25 not. ř. § 103 o. s. ř.).

Jestliže některý z účastníků smlouvy navržené k registraci nemá způsobilost být účastníkem řízení, popřípadě tuto způsobilost ztratil dříve, než řízení o registraci bylo pravomocně skončeno, musí státní notářství postupovat podle ustanovení § 25 not. ř. a § 107 o. s. ř. Smrt účastníka smlouvy o převodu nemovitosti není ovšem sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na registraci smlouvy. 1)

Ze spisu sp. zn. D 707/87 státní notářství v Semilech bylo možné zjistit, že dárkyně A. Z. zemřela před registrací smlouvy a řízení o dědictví nebylo dosud skončeno, takže nebyl znám ještě podklad pro úvahu o účastnících v řízení o registraci smlouvy po smrti dárkyně A. Z.

Jestliže státní notářství v této věci registrovalo darovací smlouvu a smlouvu a zřízení věcného břemene v době, kdy jeden z účastníků zemřel a tím ztratil způsobilost být účastníkem řízení, porušilo zákon v ustanoveních § 7 odst. 2 o. z., § 25 not. ř. a § 103, § 107 o. s. ř.

Poznámky pod čarou:

1) Viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 20/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.