Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 13.07.1990, sp. zn. 8 Tz 101/90, ECLI:CZ:NSSR:1990:8.TZ.101.1990.1

Právní věta:

K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990.Z ustanovenia článku VI. odst. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 a § 89 odst. 1 Tr. zák. vyplýva, že z dobrodenia tejto amnestie sú vylúčení aj páchatelia, ktorí sa dopustili prípravy (§ 7 odst. 1 Tr. zák.), resp. pokusu (§ 8 odst. 1 Tr. zák.) trestného činu zneužívania právomoci verejného činitela podla § 158 Tr. zák., prípadne účastenstva (§ 10 odst. 1 Tr. zák.) na tomto trestnom čine.

Soud: Nejvyšší soud SR
Datum rozhodnutí: 13.07.1990
Spisová značka: 8 Tz 101/90
Číslo rozhodnutí: 48
Rok: 1991
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Rozsudek
Heslo: Amnestie
Předpisy: 1/1990/1 Sb. čl. VI odst. 1 písm. a 140/1961 Sb. § 7 odst. 1
§ 10 odst. 1
§ 158
§ 8 odst. 1
§ 89 odst. 1
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 48

K aplikácii rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990.

Z ustanovenia článku VI. odst. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 a § 89 odst. 1 Tr. zák. vyplýva, že z dobrodenia tejto amnestie sú vylúčení aj páchatelia, ktorí sa dopustili prípravy ( § 7 odst. 1 Tr. zák.), resp. pokusu ( § 8 odst. 1 Tr. zák.) trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák., prípadne účastenstva ( § 10 odst. 1 Tr. zák.) na tomto trestnom čine.

(Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 13. júla 1990, sp. zn. 8 Tz 101/90)

Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SR v neprospech obvineného Š. K., zrušil právoplatné uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 z 20. februára 1990, sp. zn. 3 T 24/90 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Z odôvodnenia:

Obvodný prokurátor pre Bratislavu 1 podal 21. januára 1990 pod č. 3 Pv 322/89 na Obvodný súd Bratislava 1 obžalobu na obvineného Š. K. pre trestný čin podplácania podľa § 161 odst. 1, 2 Tr. zák. v súbehu s prípravou na trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 7 odst. 1 Tr. zák. § 158 odst. 1 písm. a) Tr. zák. na tom skutkovou základe, že dňa 21. septembra 1989 asi o 7.45 hod. až 8.10 hod. v kancelárii č. 20 na MO-VB Staré mesto ul. Č. A. č. 44 v Bratislave, kde bol predvedený pre nedovolenú kúpu zahraničných valút od cudzincov, ponúkol príslušníkovi VB, ktorý ho vy počúval, 200 DM ako protihodnotu za to, že ho prepustí, upustí od trestného postihu a ďalších 200 DM mu vráti.

Obvodný súd Bratislava 1 uznesením z 20. februára 1990, sp. zn. 3 T 24/90, trestné stíhanie proti obvinenému Š. K. podľa § 188 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 1 písm. a) Tr. por. a článku V. písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990, zastavil.

Toto uznesenie stalo sa právoplatným 8. marca 1990.

Proti tomuto uzneseniu podal v šesťmesačnej lehote uvedenej v § 272 Tr. por. minister spravodlivosti SR sťažnosť pre porušenie zákona v neprospech obvineného. Poukázal na to, že obvodný súd nepostupoval správne, keď trestné stíhanie zastavil. Z článku VI. odst. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 totiž nepochybne vyplýva, že ustanovenia článkov II. a V. citovanej amnestie sa nevzťahujú na trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák. a na trestné činy a prečiny spáchané v súbehu s nimi.

Minister spravodlivosti SR navrhol, aby Najvyšší súd SR vyslovil, že napadnutým uznesením obvodného súdu bol porušený zákonov prospech obvineného Š. K., aby uvedené uznesenie zrušil a Obvodnému súdu Bratislava 1 prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol.

Najvyšší súd SR preskúmal na podklade sťažnosti pre porušenie zákona podľa § 267 odst. 1 Tr. por. správnosť výroku napadnutého uznesenia, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že zákon bol porušený v prospech obvineného Š. K.

Postup obvodného súdu, pokiaľ trestné stíhanie proti obvinenému Š. K. na podklade článku V. písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990 zastavil, nebol v súlade so zákonom. Rovnako nesprávne postupoval obvodný súd pri výklade ustanovenia článku VI. odst. 1 písm. a) uvedeného amnestiálneho rozhodnutia, keď pri skúmaní okolností, ktoré by obvineného vylučovali z dobrodenia amnestie, dospel k záveru, že v danom prípade takéto okolnosti nie sú, pretože podľa uvedeného článku z dobrodenia amnestie sú vylúčení len páchatelia, ktorí trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľ podľa § 158 Tr. zák. spáchali ako páchatelia, prípadne spolupáchatelia.

Podľa článku VI. odst. 1 písm. a) rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii z 1. januára 1990, ustanovenie článkov II. a V. sa nevzťahuje na trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 Tr. zák. a trestné činy a prečiny spáchané s nimi v súbehu.

V posudzovanej veci je obvinený Š. K. trestne stíhaný pre trestný čin podplácania podľa § 161 odst. 1, 2 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prípravou na trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 7 odst. 1, § 158 odst. 1 písm. a) Tr. zák.

Podľa § 89 odst. 1 Tr. zák. trestným činom sa rozumie len čin súdne trestný a pokiaľ z jednotlivého ustanovenia činu, organizátorstvo, návod a pomoc.

Keďže článok VI. odst. 1 písm. a) na rozdiel od odst. 1 písm. b) amnestiálneho rozhodnutia nerozlišuje vývojové štádiá (príprava, pokus) ani formu účastenstva na trestnom čine, je z dobrodenia amnestie vylúčený aj páchateľ, ktorý sa dopustil iba prípravy na trestný čin podľa § 158 Tr. zák.