Usnesení Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28.02.1986, sp. zn. 9 Co 32/86, ECLI:CZ:NS:1986:9.CO.32.1986.1

Právní věta:

Opatrovníkovi obojstranne osirelého dieťaťa sa vyplatia aj splátky sirotského dôchodku splatné pred ustanovením opatrovníka.Pokial nebol obojstranne osirelému dieťaťu opatrovník ustanovený, nezačne plynúť premlčanie nároku na výplatu sirotského dôchodku.

Soud: Nejvyšší soud České soc. rep.
Datum rozhodnutí: 28.02.1986
Spisová značka: 9 Co 32/86
Číslo rozhodnutí: 6
Rok: 1991
Sešit: 2-3
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Důchod, Sociální zabezpečení
Předpisy: 100/1988 Sb. § 49
§ 102
Druh: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí

Úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave rozhodnutím z 22. 1. 1985 priznal na žiadosť navrhovateľky jej bratovi P. K., narodenému 18. 6. 1970, s účinnosťou od 26. 1. 1984 sirotský dôchodok 1022,- Kčs mesačne na tom základe, že otec dieťaťa, ktorý ho mal po smrti matky vo výchove v opatere, 18. 12. 1983 zomrel.

Krajský súd v Banskej Bystrici na návrh navrhovateľky preskúmal toto rozhodnutie a svojím uznesením ho potvrdil s odôvodnením, že navrhovateľka až od 26. 1. 1984 bola určená súdom za opatrovníčku svojho maloletého brata a len od tohto dňa sirotský dôchodok možno jej vyplácať. Uviedol tiež, že až do uvedeného dňa sa navrhovateľka nestarala výlučne o brata P. K.

Navrhovateľka podala proti uzneseniu súdu prvého stupňa odvolanie a namietala nesprávne posúdenie veci. Uvádzala, že už od smrti otca sa starala výlučne o výchovu a výživu svojho brata; táto skutočnosť bola zisťovaná aj príslušným odborom národného výboru a preto sirotský dôchodok mal byť už od vzniku nároku poukazovaný jej.

Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil uvedené uznesenie súdu prvého stupňa a vec mu vrátil na ďalšie konanie a na nové rozhodnutie.

Z odôvodnenia:

Oprávneným subjektom sirotského dôchodku je sirota, ktorej takýto dôchodok patrí. 1) To znamená, že nositeľom nároku je samo pozostalé dieťa. Počas neplnoletosti dieťaťa poukazuje sa však sirotský dôchodok zákonnému zástupcovi. 2) Kto je zákonným zástupcom, treba posúdiť podľa Zákona o rodine. 3) Rovnako treba vychádzať zo Zákona o rodine v prípade, ak dieťa nemôže zastúpiť žiadny z rodičov a dieťaťu musí súd ustanoviť opatrovníka. Ak ide o obojstranne osirelé dieťa a teda sirotský dôchodok nemožno poukazovať zákonnému zástupcovi, sirotský dôchodok treba poukazovať opatrovníkovi dieťaťa. 4) To sa týka aj splátok zročných pred jeho ustanovením súdom, za predpokladu, že už predtým aj pred rozhodnutím o priznaní sirotského dôchodku a jeho výplatou opatrovník uhradzoval náklady spojené s výchovou a výživou maloletého obojstranne osirelého dieťaťa.

Súd prvého stupňa tiež pochybil, keď si nezadovážil podklady týkajúce sa prešetrenia správnosti údajov o výkone starostlivosti o dieťa manželkou zomretého otca, ako aj o výkone starostlivosti o dieťa 5) po smrti otca, t. j. od 18. 12. 1983. Bez zistenia týchto skutočností bolo potvrdenie rozhodnutia Úradu dôchodkového zabezpečenia z 22. 1. 1985 predčasné.

Z týchto dôvodov bolo uznesenie súdu prvého stupňa zrušené podľa ustanovenia § 221 ods. 1 písm. a) a ods. 1 O. s. p. a vec bola o prípadných trovách konania.

Poznámky pod čarou:

1) Pozri teraz § 49 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.

2) Pozri teraz § 102 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.

3) zákona č. 94/1963 Zb. (ktorého znenie so zmenami a doplnkami bolo vyhlásené pod č. 66/1983 Zb.)

4) pokiaľ nebol ustanovený osobitný príjemca ( § 102 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb.)

5) Porov. teraz § 49 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.