Usnesení Okresního soudu v Českému Krumlově ze dne 18.10.1989, sp. zn. 1 T 218/89, ECLI:CZ:OSCK:1989:1.T.218.1989.1

Právní věta:

II. Jestliže byl obviněný vyslechnut k dalšímu skutku předtím, než bylo pro tento skutek zahájeno trestní stíhání, nelze se po zahájení tohoto trestního stíhání a po vznesení obvinění spokojit s tvrzením obviněného, že v předchozí výpovědi vypovídal pravdivě a že se na tuto výpověď odvolává. Původní výpovědí totiž vzhledem k okolnostem, za nichž byla učiněna, nelze před soudem použít, neboť jde o důkaz absolutně neúčinný. Po zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění pro další skutek je nutno obviněného znovu vyslechnout v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu. To platí obdobně i pro výpověď svědka.

Soud: Okresní soud v Českém Krumlově
Datum rozhodnutí: 18.10.1989
Spisová značka: 1 T 218/89
Číslo rozhodnutí: 42
Rok: 1990
Sešit: 7-8
Typ rozhodnutí: Usnesení
Heslo: Dokazování
Předpisy: 140/1961 Sb. § 250 141/1961 Sb. § 160 odst. 1
§ 163 odst. 4
Druh: Rozhodnutí ve věcech trestních
Sbírkový text rozhodnutí

Č. 42/II

II. Jestliže byl obviněný vyslechnut k dalšímu skutku předtím, než bylo pro tento skutek zahájeno trestní stíhání, nelze se po zahájení tohoto trestního stíhání a po vznesení obvinění spokojit s tvrzením obviněného, že v předchozí výpovědi vypovídal pravdivě a že se na tuto výpověď odvolává. Původní výpovědí totiž vzhledem k okolnostem, za nichž byla učiněna, nelze před soudem použít, neboť jde o důkaz absolutně neúčinný. Po zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění pro další skutek je nutno obviněného znovu vyslechnout v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu. To platí obdobně i pro výpověď svědka.

(Usnesení okresního soudu v Českém Krumlově z 18. 10. 1989 sp. zn. 1 T 218/89)

Okresní soud v Českém Krumlově při předběžném projednání obžaloby vrátil podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. trestní věc obviněného J. O. prokurátorovi k došetření.

Z odůvodnění:

Okresní prokurátor v Českém Krumlově podal obžalobu na J. O. pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a), zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 2, krádeže podle § 247 odst. 1 a příživnictví podle § 203 tr. zák.

Při přezkoumání důkazů opatřených v průběhu přípravného řízení soud zjistil, že důkazy nejsou úplné a skutkový stav není objasněn ze všech hledisek tak, jak je soud potřebuje pro rozhodnutí. Bylo současně zjištěno, že některé důkazy nebyly provedeny v souladu s předpisy upravujícími postup v přípravném řízení.

Pokud jde o trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a) tr. zák., je obviněný viněn z toho, že přesně nezjištěného dne v měsíci listopadu 1984 převzal od manželů F. G. a A. G. v Přísečné nábytek, a to 3 skříně, 2 postele, 2 noční stolky, sekretář, skříňku na knihy, stůl, 4 židle, konferenční stolek, 2 křesla a pohovku; dohodnutou cenu ve výši 5000,- Kčs nezaplatil, zaplatit ani nemohl, neboť již v době předání nábytku neměl finanční prostředky. Trestní stíhání pro tento skutek bylo zahájeno dne 4. 10. 1989. K tomuto skutku byl obviněný vyslechnut dne 8. 9. 1989, tedy předtím, než bylo zahájeno trestní stíhání.

Usnesení o zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění pro trestný čin podle § 250 odst. 1 písm. a) tr. zák. bylo obžalovanému předáno dne

9. 10. 1989. Obžalovaný však již ke skutku nebyl řádně vyslechnut; pouze uvedl, že vše, co vypovídal v předchozí výpovědi, je pravdivé a že se na to odvolává. Tento postup je v rozporu s ustanoveními § 158 odst. 3 a § 160 tr. ř. Původní výpověď obviněného je vzhledem k okolnostem, za nichž byla učiněna, jako důkaz před soudem absolutně neúčinná. Stejně neúčinné jsou rovněž výpovědi svědků A. G., F. G. a J. G., které byly provedeny také před zahájením trestního stíhání pro skutek, jehož se týkaly. Obviněného i tyto svědky bylo třeba po zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění znovu vyslechnut.

Ohledně tohoto trestného činu bude nutno také upřesnit, kdy obžalovaný nábytek odvážel a způsobil tak škodu ve smyslu § 250 tr. zák. Upřesnění tohoto data je významné pro určení doby spáchání trestného činu podvodu, a tedy pro posouzení i otázky promlčení ve smyslu § 67 odst. 1 písm. c) tr. zák. Je nutno také blíže provést důkazy k otázce podvodného úmyslu obviněného v době, kdy uzavíral dohodu o koupi nábytku. Tvrzení uvedené v obžalobě, že v té době neměl prostředky k úhradě, nutno ověřit zprávami o osobních a majetkových poměrech obviněného v druhé polovině roku 1984, zejména zda byl zaměstnán a jaké byly jeho výdělkové poměry.

Další dokazování je třeba provést i ohledně výše způsobené škody. Pokud obžalovaný jednal v podvodném úmyslu v době sepisování smlouvy o koupi nábytku, tato smlouva je neplatná vzhledem k tomu, že prodávající byli kupujícím uváděni v omyl ( § 39 občanského zákoníku). V takovém případě pak škodou není dohodnutá částka 5000,- Kčs, ale hodnota nábytku, který obžalovaný převzal. Je nutno na základě výpovědí svědků i vyjádření obžalovaného provést ohodnocení nábytku znalcem ke dni jeho převzetí obžalovaným. Zjištění hodnoty tohoto nábytku je nutné nejen pro posouzení otázky viny, ale také pro vyřešení náhrady způsobené škody.